Angående inslag i SVT rörande Orden

Onsdagen den 12 april 2023 publicerade SVT Värmland en serie inslag som tillsammans utgör en granskning av Svenska Frimurare Orden.

Inslagen finns att se på https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/

Granskningen lyfter fram att personer med uppdrag inom politik och offentlig förvaltning samtidigt är medlemmar i Svenska Frimurare Orden.

Inslagen antyder att det skulle kunna föreligga risk för jäv, då exempelvis personer med en granskande uppgift inom den offentliga förvaltningen är medlemmar i samma organisation eller förening som de vilka de är utsedda att granska.

Svenska Frimurare Orden är mycket tydlig med vad som gäller för medlemmar i vår organisation och deras förhållande till Sveriges lagar och förordningar.

I Ordens allmänna lagar – det regelverk som omfattar alla Ordens medlemmar och också utgör vad Orden som sådan står för – finns några paragrafer som berör den aktuella frågeställningen:

2 kapitlet, 5 paragrafen

En frimurare skall iaktta lydnad, trohet och hörsamhet mot sitt lands lagliga överhet och följa dess bud och befallningar.

2 kapitlet, 8 paragrafen

[…]

Den lydnad som Orden kräver gäller uteslutande frimureriska angelägenheter.

2 kapitlet, 13 paragrafen

Ingen frimurare får använda sig av sitt medlemskap i Orden eller sin ställning inom denna för att försöka skaffa sig personliga fördelar eller på annat sätt söka bli gynnad. Inte heller får en frimurare otillbörligt gynna en annan frimurare.

Det framgår alltså tydligt hur en medlem i Svenska Frimurare Orden ska förhålla sig med sitt medlemskap i relation till förhållandena i sitt yrkes- eller privatliv.

För att så många som möjligt av Ordens medlemmar verkligen ska känna till detta regelverk så uppläses de kapitel ur Ordens allmänna lagar där dessa paragrafer ingår en gång om året i samtliga enheter inom Orden. Ordens allmänna lagar är en öppen handling och ligger lättillgängligt för läsning på Ordens hemsida: https://frimurarorden.se/ordens-allmanna-lagar/

Stockholm, 12 april 2023

John Fahlnaes
Ordförande i informationsdirektoriet