Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm

Stiftelsens ändamål är, enligt stadgarna: att till danande av goda och samhällsnyttiga medborgare understödja vård och fostran av barn och ungdom. Understöd kan även lämnas dels till sådan vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning, som kan ha betydelse för stiftelsens huvudändamål, dels, om särskilda skäl föreligger, för fortsatt stöd under begränsat antal år till personer, som varit föremål för stiftelsens omsorg.

Stiftelsen är även förvaltare av Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm – Samfond för diverse donationer, samt Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Frimurarefond.

Postadress: Box 170, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Nybrokajen 7, 4 tr, Stockholm

Telefon: 08-463 3703, måndag – torsdag 8.30-15.00
Fax: 08-463 37 19
E-post: sfbs@frimurarorden.se

Besök enligt överenskommelse.

Bankgiro: 5778-0272
Org.nr: 802006-1597


Historik och verksamhet

Frimurarebröder inrättade det första barnhuset år 1753 i Stockholm.

Verksamheten växte och utvecklades och fram till 1940 hade över 12 000 barn fått omvårdnad och utbildning.

Samhällets växande resurser gjorde att barnhusverksamheten kunde avvecklas och den 20 december 1940 grundades istället stiftelsen. I dag omfattar verksamheten en aktiv kapitalförvaltning i värdepapper och fastigheter som tillsammans med donationer och bidrag möjliggör stiftelsens betydelsefulla stöd till forskning kring barn- och ungdomssjukdomar samt till organisationer som arbetar för behövande barn och ungdomar.

Stiftelsens filosofi är att bidragen ska utgöra ett långsiktigt stöd och därmed skapa en trygghet för mottagarna i deras forskning och verksamhet.

Sedan 1989 har Stiftelsen delat ut drygt 171 miljoner kronor till pediatrisk forskning. Stiftelsen är därmed en av de allra största enskilda bidragsgivarna till pediatrisk forskning i Stockholm. Större bidrag har även lämnats till:

Stiftelsen driver Kedjeboskolan söder om Fagersta till stöd för elever med särskilda behov.


Gällande GDPR

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm, Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm- samfond för diverse donationer och Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs frimurarefond ( nedan  Barnhusstiftelsen) har följande policy avseende  Dataskyddsförordningen EU 2016/679 / GDPR.
 
Personuppgiftsansvarig för Barnhusstiftelsen är: 
Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm
Nybrokajen 7, Box 170, 101 23 Stockholm
Tel 08 -463 37 03
 
Barnhusstiftelsen mottar varje år ansökningar från forskare, ideella organisationer och enskilda med begäran om medel för verksamhet som må ligga inom Barnhusstiftelsens fullföljdsändamål. Bidrag till enskilda, utöver bidrag inom ramen för understödjande av medicinsk forskning, beviljas ej. Ansökningar från enskilda som ej beviljas bidrag återsänds till respektive ansökande. Kopior sparas eller registreras inte.

Beträffande ansökningar från enskilda forskare gäller följande. Ansökningshandlingar registreras av Barnhusstiftelsen och kopieras i fem exemplar. Dessa fördelas till fyra sakkunniga och en vetenskaplig sekreterare. Forskningsansökningarna behandlas och beslut fattas om forskningsanslagstilldelning. För de forskare som ej tilldelas anslag förstörs ansökningshandlingarna omgående efter beslut i frågan. För de forskare som erhåller anslag sparas ansökningarna i ett exemplar. De övriga förstörs. Därutöver upprättas en sammanställning över vilka forskare som erhållit anslag, vad forskningsprojektet innehåller och hur mycket medel respektive forskare tilldelas. Ansökningshandlingarna sparas inte i datalagrad form utan är endast tillgängliga för manuell hantering. Personuppgifterna kan komma att behandlas för att Barnhusstiftelsen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag e dyl. Sådan behandling kan avse tex bokföringslagen, skattelagstiftningen eller liknande lagstiftning. För närvarande måste lagring ske upp till tio år efter mottagandet av ansökan.

Barnhusstiftelsen lagrar inga känsliga personuppgifter.

De lagrade uppgifterna i Barnhusstiftelsen är endast till för internt arbete inom Barnhusstiftelsen. Uppgifterna delges inte utanför Barnhusstiftelsen.

Om Du lämnat uppgifter till Barnhusstiftelsen, ingår i direktionen eller om du är anställd av Barnhusstiftelsen har du rätt att få reda på vilka uppgifter som finns sparade om dig. Om du önskar kan du begära att få uppgifterna raderade. Barnhusstiftelsen har dock rätt att spara uppgifterna så länge som krävs för att den lagligen skall kunna fullgöra sin skyldighet. Du har alltid en rätt att få felaktigheter eller ofullständiga uppgifter ändrade.
 
Stockholm den 21 maj 2018
 
Sven-Åke Bergkvist
Inspektör

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.