Foto: Mats Gärdfors

Ett ordenssällskap i tiden

Frimureriet har i över 275 år varit en vital del av det svenska samhället. Svenska Frimurare Orden är ett av Sveriges äldsta nu verkande ordenssällskap och erbjuder möjligheter till ett fördjupat liv, goda mänskliga relationer och att få utvecklas som människa.

Vår tid pressar oss allt hårdare. Osäkerheten i tillvaron, uppvärderingen av det materiella och förlusten av traditionella värden är grogrunden för ett tilltagande främlingskap människor emellan, en farlig isolering mitt i kollektivet. I denna situation har frimureriet idag något väsentligt att ge: Att bibehålla människan och människans värde i vårt samhälle.

Svenska Frimurare Orden är i dag en sammanslutning där män av skilda samhällskategorier, yrken och åldrar träffas för att arbeta på sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former.

Svenska Frimurare Ordens syfte är att erbjuda män ett medlemskap och en gemenskap för personlig utveckling i en Orden som vilar på kristen grund. Orden vill genom sin verksamhet aktivt bidra till ett samhälle där sanning, förtroende och människokärlek präglar relationerna människor emellan. Här möts män av skilda samhällskategorier, yrken och åldrar för att arbeta på sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former.

Svenska Frimurare Orden verkar i Sverige och Finland och har mer än 15 500 medlemmar. Frimureriet introducerades i Sverige under 1700-talets första hälft och har verkat sedan dess. Upplysningstidens idéer om jämlikhet och individens frihet har präglat Ordens filosofi och verksamhet. Det Svenska Systemet formades år 1800 av hertig Carl, sedermera kung Carl XIII. Systemet har ett sammanhållet innehåll och praktiseras i samtliga nordiska länder. 

Den kristna tron är grunden för det svenska frimureriet. Frimureriet påtvingar inte medlemmen någon viss kristen trosuppfattning. En frimurare avkrävs inget löfte som sätter honom i konflikt med Gud och den egna tron.

Svenska Frimurare Orden är, liksom varje lands frimurarorganisation, en självständig nationell organisation. Genom att varje land själv svarar för sin egen organisation kan det förekomma relativt stora olikheter mellan olika länders organisationer.

Det finns olika typer av frimureri över hela världen. Storlogerna i olika länder är självständiga och någon internationell överhöghet finns inte.

Svenska Frimurare Orden är en del av det internationella frimureriet och har genom överenskommelser besöksutbyte med ett antal utländska frimurarorganisationer. De grundläggande principerna är desamma, men formerna kan skilja sig åt. Det internationella utbytet är f n stort inte minst mellan de nordiska ländernas Ordnar

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.