Stiftelsen hkh prins bertils frimurarefond

Stiftelsen har till ändamål är att lämna bidrag till iordningställande av byggnader och inventarier, främst sådana av kulturhistoriskt värde, tillhörande Orden eller dess loger och brödraföreningar.

Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond grundades i samband med H K H Prins Bertils 70-årsdag den 28 februari 1982 av de medel som blev insamlade bland annat av SFMO:s loger, brödraföreningar och enskilda medlemmar.

Fonden har sitt säte i Stockholm och företräds av en styrelse vars medlemmar utses av Ordens Stormästare för en viss fastställd tid.

Adress: Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond
Nybrokajen 7
111 48 STOCKHOLM

Tel: 08-463 37 04
Fax: 08-463 37 19

Plusgiro: 58 04 64-6
IBAN: SE54 9500 0099 6034 0580 4646

BIC: NDEASESS

Bidrag till Stiftelsen kan sättas in på ovan angivet plusgiro.

Uppvaktningar

Bröder kan från Fonden skicka gratulationskort till födelsedagar motsv. genom att sätta in ett belopp på plusgirot med angivande av mottagare och när denne har sin högtidsdag, samt vem som skickar.

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.