PERSONUPPGIFTSPOLICY

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

För Svenska Frimurare Orden (SFMO) är det viktigt att både allmänheten som besöker vår hemsida och våra medlemmar ska känna sig trygga med att vi behandlar personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.  På den här sidan beskriver vi hur och varför SFMO behandlar personuppgifter på sin hemsida frimurarorden.se.


Vilka berörs av denna personuppgiftspolicy?

Du som besöker vår hemsida, handlar i vår webbshop eller skickar oss en intresseanmälan.


Vad är dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen reglerar företags, föreningars och myndigheters behandling av personuppgifter. Det ställs en mängd krav på den som behandlar enskilda personers personuppgifter, t.ex. att ha en rättslig (laglig) grund för behandlingen samt att skydda uppgifterna.


Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan vara kontaktinformation, bilder, ljudinspelningar och även IP-adress i fall den som förfogar över adressen kan koppla den till en fysisk person.


Känsliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter är personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. SFMO behandlar inga känsliga personuppgifter om besökare på hemsidan, köpare i webbshopen eller i en intresseanmälan.


Vilka personuppgifter behandlas av SFMO?

SFMO samlar inte personuppgifter om alla som besöker vår hemsida. Vi kan inte spåra besökare som inte är medlemmar i SFMO. I övrigt behandlar SFMO personuppgifter i följande fall på vår öppna hemsida:

a) Webbshopen (nätbutiken)

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du köper produkter i vår webbshop och för följande syften:

Vi hanterar följande personuppgifter:

b) Intresseanmälan om medlemskap i SFMO

Med detta avser vi de uppgifter som lämnas till oss när du skriftligen begär mer information om vår verksamhet eller vill anmäla intresse.


Vad är rättslig grund?

För att någon över huvud taget ska få behandla personuppgifter som inte är av ren privat natur eller sker i publicistiskt syfte, måste det finnas en rättslig grund. Med rättslig grund avses specifika fallsituationer som tillåter behandling av enskilda individers personuppgifter. Dessa återfinns i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen.


Hur används mina personuppgifter?

SFMO behandlar personuppgifter för följande syften/ändamål:


Vilka är de rättslig grunderna för SFMO:s behandlingar?

Handel i vår webbshop sker med stöd av den rättsliga grunden avtal i dataskyddsförordningen (artikel 6.1 b).  Med avtal avses i detta fall de köpevillkor som du accepterar för att handla i vår butik. SFMO använder sig av Klarnas betaltjänster. När du använder Klarnas betaltjänster är Klarna personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Klarnas integritetspolicy finns publicerad på SFMO:s webbshop. 

Personuppgifter i intresseanmälningar behandlar SFMO med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning i dataskyddsförordningen (artikel 6.1 f). Vi anser oss ha berättigade skäl för att behandla intressentens personuppgifter i syfte att kontakta vederbörande och lämna ett besked om ett eventuellt medlemskap. 

SFMO har en skyldighet att behandla dina personuppgifter för bokförings- och skatteändamål, såsom köp i webbshopen. Den rättsliga grunden är rättslig förpliktelse i dataskyddsförordningen (artikel 6.1 c). Skyddet av dina personuppgifter och SFMO:s säkerhetsadministration sker med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning. När allmänheten eller medlemmar besöker vår hemsida samtycker man samtidigt till SFMO:s användning av funktionella cookies. Eftersom SFMO inte kan hänföra en IP-adress tillhörande allmänheten (icke medlemmar) som registreras på vår hemsida eller samlas in av våra cookies till en fysisk person, så behandlas inga personuppgifter om sådana besökare.


Vem är personuppgiftsansvarig?

Ansvarig för att behandla dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt är SFMO. Se kontaktuppgifter nedan.


Vilka delar SFMO dina personuppgifter med?

SFMO är den som förfogar över dina personuppgifter. SFMO varken säljer, utbyter, överför eller delar dina personuppgifter med utomstående parter utan ditt medgivande. Undantaget är personuppgiftsbiträden som SFMO anlitar för att tekniskt förvalta våra IT-system och tekniskt lagra personuppgifter. SFMO har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dessa biträden som bl.a. innefattar en tystnadsplikt för biträdets medarbetare avseende SFMO:s verksamhet och medlemmar.

Ett ytterligare undantag är webbshopen där vi använder externa betaltjänster. Vi delar personuppgifter med externa aktörer om en besökare eller medlem vill handla där. Vi delar också dina personuppgifter med anlitade aktörer för en kreditkontroll, om så skulle behövas.


Sker överföring till utlandet?

SFMO hanterar inte registrerades personuppgifter utanför EU/EES.


Hur skyddas dina personuppgifter?

SFMO och dess personuppgiftsbiträden vidtar olika säkerhetsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, för att skydda dina personuppgifter


Hur länge sparas dina personuppgifter?

SFMO sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ordens verksamhet och administration. Vid genomförda köp i webbshopen sparar SFMO dina uppgifter för en tid om minst 36 månader eller längre beroende på vilken garantitid vi lämnar på varan. Din intresseanmälan sparas tills vidare om du blir antagen som medlem i SFMO. Om du ångrar och återkallar din intresseanmälan eller avråds av någon anledning av oss från att ansöka så raderar vi anmälan om du begär det. Intresseanmälningar som inte lett till medlemskap och som inte begärts raderade bevaras i fem år.  Bokföringsmaterial där eventuellt dina personuppgifter förekommer sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.


Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära att få ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av SFMO samt erhålla kostnadsfritt en kopia av dessa, s.k. registerutdrag. Se kontaktuppgifter nedan.

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga.

När behandling utförs med stöd av den rättsliga grunden ”intresseavvägning”, har du rätt att invända mot sådan behandling.

Du har rätt att begära radering eller begränsning av personuppgifter som SFMO behandlar om dig om uppgifterna till exempel inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller om du invänder mot behandlingen och SFMO saknar berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina. 

Observera att SFMO kan avslå din begäran i fall det finns lagliga skyldigheter eller andra avgörande berättigade skäl som vi anser hindrar oss från att omedelbart radera eller sluta att behandla vissa personuppgifter.


Klagomål

Du har en rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du är missnöjd med SFMO:s behandling av dina personuppgifter eller har fått avslag av oss på en begäran som du gjort.


Vad är en cookie och använder SFMO sig av cookies?

Cookies är en liten textfil bestående av siffror och bokstäver från vår webbserver och sparas på en webbläsare och enhet. Dessa används för att förbättra de tjänster som erbjuds. Du kan själv styra nyttjandet av cookies genom att ändra inställningarna på din webbläsare eller din enhet. 

Hemsidan frimurarorden.se använder funktionella och nödvändiga cookies för två syften: dels för att följa upp vilka sidor som används, dels för att upprätthålla en säker förbindelse efter inloggning.

Du kan radera alla cookies från din enhet och kan ställa in din webbläsare eller ändra dina inställningar så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida använder cookies. Personuppgifter om besökare från allmänheten, t.ex. IP-nummer som samlas in av cookies, behandlas inte av SFMO eftersom vi inte med lagliga eller rimliga medel kan hänföra dem till en fysisk person. Undantaget är handel i webbshopen eller en intresseanmälan till SFMO.   


Uppdatering av denna personuppgiftspolicy

SFMO gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på SFMO:s hemsida frimurarorden.se.


Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Storintendenten (beträffande webbshopen): sit@frimurarorden.se


Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Svenska Frimurare Orden
Nybrokajen 7
111 48 Stockholm
Tel: 08-463 37 04
E-post: ordenskansli@frimurarorden.se

Denna integritetspolicy gäller från och med 2022-09-03.

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.