Göteborgs Frimurares Musik- och Sångstipendier

Musikstipendierna är avsedda för musikstuderande ungdomar, i första hand med anknytning till Göteborg. Därmed avses att vara född eller uppvuxen i Göteborg. Andra ungdomar som är eller varit inskrivna som fast studerande vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet, är också behöriga att söka stipendium. Sökande, som är över trettio år, kan endast prövas i undantagsfall och då med hänsyn tagen till tidigare särskilt tidskrävande studier eller andra speciella omständigheter.

Stipendierna skall användas för kvalificerade utbildningar inom den västerländska konstmusikens sfär och med huvudinriktning på sång, alltifrån opera till musikal, instrumentalmusik, kyrkomusik, komposition eller dirigering. Stipendium kan ej sökas för andra ändamål som t ex instrumentköp, turnébidrag eller liknande. Behöriga att söka är alla som är inskrivna i ett magisterprogram eller går sista året på en kandidatutbildning, undantag från detta krav kan göras efter särskild rekommendation av synnerligen kvalificerad sökande.

Stipendier utdelas normalt endast till enskild person men kan också sökas av flera kvalificerade, som tillsammans i en etablerad grupp planerar gemensamma studier i ensemblespel, sång eller liknande. Antalet stipendiater som utses beror av antalet kvalificerade ansökningar som inkommer. Normalt fördelas en summa av cirka 200.000 kronor mellan ca 10 stipendiater.

Stipendierna utdelas officiellt i början av september, men stipendiebeloppet utbetalas redan i maj. Om stipendiekommittén finner det lämpligt, kan ett av stipendierna komma att bli väsentligt större. Detta stipendium avser i första hand bidrag till längre sammanhängande utlandsstudier.

Kortfattad redogörelse för hur stipendiet använts inlämnas av stipendiat senast ett år efter att stipendium mottagits. Stipendiat skall vara beredd att medverka utan särskild ersättning vid en gudstjänst, konsert eller annan sammankomst, som anordnas inom frimurarsamhället i Göteborg.

Ansökan om stipendium görs via ett elektroniskt formulär. Obligatoriska bilagor (personbevis och utbildningsbevis) ska bifogas elektroniskt som pdf-filer.

Det elektroniska ansökningsformuläret återfinns via länken nedan:

Klicka här
(alternativt kopiera in denna text i din webbläsare: https://goo.gl/forms/EzHiWlVjuvCxHGty1)

Ansökan skall vara direktionen till handa senast den 15 mars 2022.

Kommunikation med stipendiater sker huvudsakligen via e-post, därför måste korrekt e-postadress anges i ansökan.

Frågor besvaras av Barnhus-Direktionens musikstipendiekommitté under adress som ovan eller per telefon av kommitténs verkställande ledamöter Göran Holmstrand 031-401621, Peter Park Larsson 070-9104605

Göteborg den 7 februari 2022
FRIMURARE BARNHUS-DIREKTIONEN

Göteborgs Frimurares

Gothenburg Freemasons

Musik-och sångstipendier 2022 (Ladda ner PDF)

Music and song scholarships 2022 (Download PDF)

Ansökan kan göras för upp till 10 stipendier till ett totalt värde av ca 200.000 kr.

Applications can be made for up to ten scholarships to a total value of approx. 200.000 SEK.

Sista dag för ansökan är 15 mars 2022.

The last date of application is the 15th of March, 2022.