Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias stiftelse

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande, i första hand äldre människor och att främja vetenskaplig forskning, främst till förmån för åldringsvården. Om särskilda skäl föreligger kan bidrag lämnas till annan humanitär eller kulturell verksamhet med huvudsaklig inriktning på de äldre. Stiftelsen är även förvaltare av Stiftelsen Professor och Fru J G Edgrens Minne.

H.M. Drottningen har fr. o. m. 2018 övertagit uppdraget som Frimurarestiftelsens Höga Beskyddare.

Postadress: Box 170, 10123 Stockholm

Besöksadress: Nybrokajen 7, 4 tr, Stockholm
Telefon: 08-463 3703, måndag – torsdag 08.30-15.00
Fax: 08-463 37 19
E-post: frims@frimurarorden.se

Besök enligt överenskommelse

Bankgiro: 700-0557
Org.nr: 802009-8839


Gällande GDPR

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Stiftelse, Stiftelsen Professor och Fru J G Edgrens Minne och Föreningen för Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Stiftelse (nedan Frimurarestiftelsen) har följande policy avseende Dataskyddsförordningen EU 2016/ 679 / GDPR.
 
Personuppgiftsansvarig för Frimurarestiftelsen är: 
Konung Gustav V:s och Drottning Victorias
Stiftelse, Nybrokajen 7, Box 170,
101 23 Stockholm, tel 08-463 37 03
 
Frimurarestiftelsen mottar varje år ansökningar från forskare, ideella organisationer och enskilda med begäran om medel för verksamhet som må ligga inom Frimurarestiftelsens fullföljdsändamål. Bidrag till enskilda, utöver bidrag inom ramen för understödjande av medicinsk forskning, beviljas ej. Ansökningar från enskilda som ej beviljas anslag återsänds till respektive ansökande. Kopior sparas eller registreras inte.

Beträffande ansökningar från enskilda forskare gäller följande. Ansökningshandlingar registreras av Frimurarestiftelsen och kopieras i fyra exemplar. Dessa fördelas till tre sakkunniga inom styrelsen och till en sakkunnig utom styrelsen. Beslut fattas om forskningsanslags tilldelning. För de forskare som ej tilldelas anslag förstörs ansökningshandlingarna omgående efter beslut i frågan. För de forskare som erhåller anslag sparas ansökningarna i ett exemplar. De övriga förstörs. Därutöver upprättas en sammanställning över vilka forskare som erhållit anslag, vad forskningsprojektet innehåller och hur mycket medel respektive forskare tilldelas.

Ansökningshandlingarna sparas i datalagrad form och är även tillgängliga för manuell hantering. Personuppgifterna kan komma att behandlas för att Frimurarestiftelsen skall kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag e dyl. Sådan behandling kan avse tex bokföringslagen, skattelagstiftningen eller liknande lagstiftning. För närvarande måste lagring ske upp till tio år efter mottagandet av ansökan.

Frimurarestiftelsen lagrar inga känsliga personuppgifter.
Beträffande Föreningen för Konung Gustav V:s och Drottning Victorias Stiftelse (Föreningen) finns ett medlemsregister för såväl ständiga som årliga medlemmar. Medlemsregistret omfattas av denna policy.

De lagrade uppgifterna i Frimurarestiftelsen är endast till för interna arbete inom Frimurarestiftelsen. Uppgifterna delges inte utanför Frimurarestiftelsen.

Om du lämnat uppgifter till Frimurarestiftelsen, ingår i dess styrelse, är medlem i Föreningen eller om du är anställd av Frimurarestiftelsen har du rätt att få reda på vilka uppgifter som finns sparade om dig. Om du önskar kan du begära att få uppgifterna raderade. Frimurarestiftelsen har dock rätt att spara uppgifterna så länge som krävs för att den lagligen skall kunna fullgöra sin skyldighet. Du har alltid en rätt att få felaktigheter eller ofullständiga uppgifter ändrade.
 
Stockholm den 21 maj 2018
Sven-Åke Bergkvist
skattmästare/sekreterare

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.