Diplom på bord vid stipendieutdelningar

REGIONALA OCH LOKALA STIFTELSER OCH FONDER

Av insamlade medel och stiftelse- eller fondavkastningar utbetalas regionalt och lokalt varje år betydande belopp. Mottagare är förutom enskilda behövande personer även ideella föreningar, stiftelser och sammanslutningar. Utdelning för vetenskapliga och kulturella ändamål sker ofta i form av stipendier. Medlen fördelas med utgångspunkt från de berörda stiftelsernas/fondernas stadgar

Hur de i loger och brödraföreningar insamlade medlen används bestäms av den insamlande enheten, oftast till olika lokala ändamål. I många fall görs insamling inom en enhet till ett bestämt ändamål under en längre period, till exempel en arbetstermin eller ett år. Nedan ges exempel på några olika typer av regionala och lokala fonder. Exemplen vill ge en uppfattning om arten och bredden på verksamheterna.

Svea provinsialloge

Svea Provinsialloge startade hösten 2014 Första Fördelningens Generationsfond, vars syfte är att ge hjälp till behövande bröder och deras anhöriga inom Första fördelningen, idag men även – och framförallt – till kommande brödragenerationer. För närvarande finns ca 1,2 mkr i fonden.

Den Nordiska Första S:t Johannislogen

Den Nordiska Första S:t Johannislogen förvaltar sex olika stiftelser varav den största är Jubelfonden jubelfonden.se. Denna delar årligen ut medel till talangfulla unga inom ”de sköna konstarterna” och vetenskap samt till caritativa ändamål och s.k. Frimureriskt Främjande.

Övriga stiftelser är Karl-Axel Rosenqvists fond, helt inriktad mot scenkonst såsom opera och balett. 100-årsfonden har samma inriktning som Jubelfondens sköna konstarter. Samfonden har fokus helt på caritativa ändamål. NF-bröders fond syftar till att ”gynna Den Nordiska Första S:t Johannislogen och dess bröders väl genom t .ex. förkovran och utbildning och upprustning av inventarier”. Dessa fonder hanteras medelst s.k. anknuten förvaltning av direktionen för Jubelfonden. Sammantaget kapital under förvaltning var 2020 ca 140 mkr.

Slutligen hanterar logen stiftelsen Fritz Hallins minnesfond, i vilken ändamålet är att ge bidrag till ”någon eller några behövande bröder, verkande eller tjänande, som tillhöra eller tillhört Logen eller någon sådan broder närskyld person. Företräde bör där vid givas broder som innehaft ämbetsmannabefattning i Logen”. Stiftelsens tillgångar var 2020 ca 12 mkr.

S:t Johanneslogen S:t Erik

S:t Johanneslogen S:t Erik förvaltar tre benefika stiftelser, Stiftelsen Samfonden för behövande, Stiftelsen Hjälpfonden samt Jubelårsfonden. Den senare har inriktningen att ge ekonomiskt stöd till unga lovande musiker för deras utbildning och vidare förkovran. Stipendiaterna, 5 -10 st, erhåller sina stipendier på totalt cirka 0,5 mkr i samband med S:t Eriks årliga stipendiekonsert i februari.

De övriga två stiftelserna har inriktning mot extern caritasverksamhet, huvudsakligen i form av stöd till olika hjälporganisationer som Ersta, Stockholm Stadsmission äldreomsorg m.fl. Målsättningen är att stödja en viss verksamhet under några år för att därigenom ge en viss stabilitet. Utdelade medel från Samfonden och Hjälpfonden – tillsammans med insamlade medel – uppgår årligen till ca 1,5 mkr.

S:t Johanneslogen Adolf Fredrik

Logen har inga benefika stiftelser, men två stiftelser/fonder med inriktning mot brödraomsorg. Bibbi och Hans J. Thessens Stiftelse har till ändamål att täcka eventuella underskott i Johanneslogens verksamhet under de första åren och därefter användas till seminarier för logens ämbetsmän samt till resestipendier till enskilda Johannesbröder.

Avkastningen från en gåva från förre ordförande mästaren Lars-Olof Olvhag, benämnd Gåva Handslaget, ska användas för brödernas trivsel och välbefinnande.

S:t Andreaslogen Nordiska Cirkeln

Logen förvaltar fem stiftelser, som är inriktade mot behövande.


Karl Gustav Rosbergs understödsfond har till ändamål att dela ut bidrag ”till personer som till följd av ålderdom eller sjukdom är behövande. Understödstagare bör ej med nödvändighet vara frimurare eller anhörig till sådan”.

Nordiska Cirkelns understödsstiftelse har till ändamål ”att utöva barmhärtighet mot behövande och nödlidande.”

Nordiska Cirkelns samfond för välgörande ändamål har till uppgift ”att ge understöd till dels behövande frimurare och deras anhöriga och dels ge understöd till andra behövande.”

Ändamålet för Waldemar och Stig Fellenius minnesfond är att avkastningen ”bör användas dels i förekommande fall till receptionsavgifter eller del av dylika inom
Nordiska Cirkeln för bröstarvingar, dels för välgörande ändamål.”

Stiftelsen Erik Ohlssons minnesfond ska främja vård och uppfostran av barn samt genom stipendier eller liknande främja utbildning av ungdom.

S:t Andreaslogen Glindrande Stiernan

S:t Andreaslogen Glindrande Stiernans fond till Bert Hammarströms minne bildades år 2000. Avkastningen från fonden används till i huvudsak tre ändamål: organisationer som hjälper utsatta människor, gemenskapsfrämjande åtgärder för ämbetsmännen samt gemenskapsfrämjande åtgärder för medlemmar i logen.

Frimurare Barnhusdirektionen i Göteborg – ”Barnhusfonden”

Barnhusfondens ändamål är idag att främja vård och uppfostran av barn, lämna stöd till undervisning och utbildning av barn och ungdom och främja vetenskaplig forskning som anknyter till barn eller ungdom och deras förhållande. Dessutom utövas hjälpverksamhet bland behövande.

Under de senaste fem åren har delats ut 25 mkr ur fonderna till understöd av barn och äldre. Bidragen ges dels till enskilda behövande, eller till organisationer och församlingars diakoni. Inom denna summa ges bidrag till forskning kring barnsjukdomar, teater- dans- och musikstipendier till ungdomar för konstnärlig förkovran. Forskningsbidragen och stipendierna delas ut vid en årlig sammankomst i Ordenshuset i Göteborg. Dessutom framträder konststipendiaterna årligen vid en uppskattad musikalisk och litterär salong.

Kanslirådet William Chalmers förordnade i sitt testamente att hälften av hans förmögenhet skulle anslås till uppförandet av en industriskola i Göteborg. Till förvaltare av medlen utsågs Frimurare Barnhusdirektionen i Göteborg. När staten övertog skolans förvaltning år 1964 löstes Barnhusdirektionen ut. Kapitalet placerades i en fond, ur vilken Barnhusdirektionen årligen ger bidrag till Chalmers Tekniska Högskola och till dess studentkår med tillsammans ca 0,5 mkr.

Göta Provinsialloge

Stiftelsen Frimurarehemmet i Göteborg hade som ändamål att stödja behövande frimurarebröders boende. Stiftelsen och dess föregångare innehade mellan 1946 och 2000 bostadsfastigheter, där lägenheter uppläts till frimurare och deras anhöriga. Stiftelsen avvecklades och fastigheten såldes år 1999. Överskottet av försäljningen återfördes till Frimurare Barnhusdirektionen och Frimanska Änkehusets Donation, vilken har till uppgift ”att bereda ekonomiskt understöd till avlidna frimurarbröders behövande änkor”.

Stor Capitlet i Finland

Föreningen Granatenhjelm i Helsingfors är en gemensam ekonomisk understödsförening för de i Helsingfors verkande logerna inom Stor Capitlet i Finland (SCF). Föreningen utdelar ekonomiska bidrag riktade till definierade målgrupper. De huvudsakliga målgrupperna för de externa välgörenhetsinsatserna är utsatta och behövande barn, ungdomar och äldre. Medlen kan kanaliseras genom ideella och volontärbemannade organisationer inom tredje sektorn. En betydande kanal har varit kyrkans diakoni.

Under 2020 fördelade föreningen motsvarande 3,5 mkr i bidrag och stipendier. Bland de organisationer som mottog bidrag till förmedling eller operativt verksamhetsstöd var diakoniverksamheten vid de svenskspråkiga församlingarna i Helsingforsregionen, Föreningen De Sjukas Väl, Helsingfors Mission, Krisjour och psykotjänster för svenskatalande ungdomar som söker hjälp via Internet och Föreningen Stationens barn.

Under 2021 utvecklas en ny ansökningsmodell med lika kriterier för alla bidragssökande. Möjligheten att ansöka om bidrag annonseras offentligt för första gången i föreningens historia.

Föreningen har även olika fonder för åldringsvård, begravning och för ekonomisk hjälp till frimurarbröder.

På Stor Capitlets hemsida finns en s.k. donationsknapp, där frivilliga bidrag enkelt kan lämnas via broderns eget bankprogram. Möjligheten har bland annat använts vid födelsedagsinsamlingar och vid senaste ”påskinsamlingen” som inbringade ca 15 tkr.

Skånska Provinsiallogen

Frimurarenheterna inom Skånska Provinsiallogen disponerar fonder av olika slag som med insamlade medel medgett en sammanlagd årlig utdelning om drygt 1,7 mkr (2020). Bidrag har lämnats till såväl enskilda som till välgörande organisationer, med vilka logerna samverkar vid fördelning av bidrag. Till exempel kan nämnas stiftelsen Skånska Provinsiallogens välfärdsinrättningar, som årligen ger bistånd, stöd och hjälp åt speciellt utsatta och behövande barn och ungdomar för deras utveckling och undervisning.

Vidare stödjer stiftelsen vetenskapligt arbete och forskning för förbättring av livsvillkoren för människor och lämnar även bidrag till andra nödlidande. Speciellt kan nämnas stiftelsens insatser för barn och vuxna med funktionsvariationer samt människor med drogproblematik.

Östgöta Provinsialloge

Östgöta Provinsialloges Samfond är ett samlingsnamn för ett antal enskilda fonder som varje år delar ut ca 200 tkr till behövande. Utdelade medel går till såväl enskilda personer som familjer i den allmänna världen som behöver ekonomiskt stöd men en icke oväsentlig del ges som bidrag till frimurarbröder med ekonomiska svårigheter. Fonden stödjer även angelägna projekt inom olika hjälporganisationer för unga och äldre. Utöver detta finns fonder på ytterligare några orter inom Fjärde fördelningen som delar ut medel till behövande utifrån särskilda statuter.

Värmländska Provinsiallogen

Stiftelsen Värmländska Provinsiallogens Frimurarehems ändamål är att i första hand att lämna bidrag till bostad åt mindre bemedlade bröder tillhörande frimurarordens femte fördelning. Stiftelsen kan även understödja änkor och barn efter sådana bröder och – om sådana mottagare saknas – i andra hand lämna bidrag till senior- och pensionärsverksamhet för bröder tillhörande frimurarordens femte fördelning och/eller deras efterlevande. Merparten av avkastningen från stiftelsens medel har under senare år riktats mot barn- och seniorverksamhet. Stiftelsens stadgar är för närvarande föremål för förändring.

Mellersta Norrlands Provinsialloge

Stiftelsen Frimurarelogens Morias Barnhem i Härnösand delar sedan 1947 ut medel till fattiga barns vård och uppfostran samt till studerande.

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.