H.M. Drottning Silvia vid stipendieutdelning i Ordens Stamhus i Stockhom.

ORDEN NÄRSTÅENDE STIFTELSER

Konung Gustav V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse – ”Frimurarestiftelsen”

Stiftelsen arbetar med inriktning på de äldres behov. Verksamheten går tillbaka till år 1911, då det fanns ett stort behov av ett ålderdomshem. Konung Gustaf V, drottning Victoria samt kronprins Gustaf Adolf stödde tanken, och Frimurarehemmet i Lidingö började byggas i takt med att medel samlades in.

Med tiden kunde samhället erbjuda motsvarande eller bättre äldreboende. Lidingöhemmet avyttrades därför år 1980, och likviden blev grundkapital till den nuvarande stiftelsen, som delvis gavs en ny inriktning. Stiftelsens mål blev oförändrat att möta de äldres behov och verksamheten har sedan dess utövats genom att huvudsakligen stödja geriatrisk forskning och att utöva hjälpverksamhet bland äldre behövande, främst genom organisationer som har denna inriktning. Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse kan i dag årligen lämna bidrag på drygt 15 mkr. Huvuddelen, ca 13 mkr, går till geriatrisk forskning.

Frimurarestiftelsen prioriterar särskilt tre forskningsområden. Det är forskning kring hjärnans nedbrytande sjukdomar (demenssjukdomar, Parkinson och stroke), som kräver mycket stora vårdresurser av samhället. Vidare stöds forskning kring åderförkalkningens sjukdomar (hjärt- och kärlsjukdomar) vilka är västvärldens vanligaste dödsorsaker, samt omvårdnadsforskning, alltså hur man utvecklar själva omhändertagandet av gamla och svårt sjuka patienter med stora hjälpbehov. Huvudprincipen är att ett forskningsprojekt som fortlöpande redovisar goda resultat, ska kunna räkna med Frimurarestiftelsens stöd under fem år. Detta
är ett uttryck för insikten om att all forskning är långsiktig.

Stiftelsens styrelse, i samverkan med frimuraresamhällena i Umeå, Stockholm, Linköping, Göteborg, Malmö/Lund och Helsingfors, möter årligen lokalt forskarna vid en högtidlig utdelningsceremoni. Genom frivilliga bidrag, donationer och testamentariska förordnanden samt en aktiv kapitalförvaltning av värdepapper och fastigheter kan stiftelsen ge långsiktigt och betydelsefullt stöd till forskning och vården av våra äldre. Frimurarestiftelsen har också på ett aktivt sätt medverkat vid anordnandet av en gravplats för frimurare och make/partner på Norra Begravningsplatsen i Stockholm.

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm – ”Barnhusstiftelsen”

Frimurarebröder inrättade det första barnhuset år 1753 i Stockholm. Verksamheten växte och utvecklades och fram till 1940 hade mer än 12 000 barn fått omvårdnad och utbildning. Samhällets alltmer utbyggda resurser gjorde att barnhusverksamheten kunde avvecklas och den 20 december 1940 grundades Barnhusstiftelsen. I dag omfattar verksamheten en aktiv kapitalförvaltning i värdepapper och fastigheter, som tillsammans med donationer och bidrag möjliggör
stiftelsens betydelsefulla stöd till forskning kring barn- och ungdomssjukdomar samt till organisationer som arbetar för behövande barn och ungdomar.

Sedan 1989 har Barnhusstiftelsen delat ut över 154 mkr till pediatrisk forskning. Stiftelsen delar för närvarande ut ca 18 mkr årligen, varav till pediatrisk forskning ca 10 mkr. Stiftelsen är därmed den största enskilda bidragsgivaren till pediatrisk forskning i Stockholm. Bidragen till olika organisationer uppgår årligen till ca 8 mkr. Större bidrag har lämnats till Barnens Rätt i Samhället (bris), Föräldraföreningen mot Narkotika samt Stockholms Stadsmission med flera organisationer. Sedan många år stöds också den uppskattade clownverksamheten vid barnsjukhus i Stockholm av stiftelsen.

Stiftelsens filosofi är att bidragen ska utgöra ett långsiktigt stöd och därmed skapa en trygghet för mottagarna i deras forskning och verksamhet. Barnhusstiftelsen aktivt sätt medverkat vid anordnandet av en gravplats för frimurare och make/partner på Norra Begravningsplatsen i Stockholm.

Stiftelser under tillsyn av Svenska Frimurar Orden

Det finns ett antal stiftelser och fonder som förvaltas gemensamt av en styrelse som utses av Drätseldirektoriet och Barmhärtigehetsdirektoriet. Samtliga stiftelser har i princip samma ändamål vilket, innebär att tillgängliga medel ska användas för att ge understöd till behövande liksom till behövande frimurare och deras anhöriga. Årligen fördelas drygt 300.000 kronor från dessa stiftelser

  • Axel och Sigrid Tolléns Donationsfond
  • Axel och Sigrid Tolléns Minne
  • Stiftelsen Elly och Georg Beckmans fond
  • Stiftelsen Folke von Krusenstiernas fond
  • Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens samfond för välgörande ändamål
  • Stiftelsen Stora Landslogens inom Svenska Frimurare Orden (SLL) samfond för välgörande ändamål

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.