Svenska Frimurare Orden är en del av samhället. Här odlas goda dygder och män får en möjlighet att utvecklas som människor. Öppenhet och modernitet präglar vår verksamhet – nu som på 1700-talet. Foto: Mats Gärdfors.

En öppen Orden

Svenska Frimurare Orden har en öppen famn mot omvärlden. Ingenting utom ritualerna är hemliga.

Förr rådde det total tystnad om frimureriet – både om dess ändamål och medel och vad som företogs inom Orden. Frimureriet har därför helt naturligt genom åren betraktats som ett hemlighetsfullt och ett med mystik förenat ordenssällskap. Det svenska frimureriet är inte hemligt. Vi talar öppet om Ordens uppbyggnad, mål och avsikter, men har en slutenhet mot omvärlden när det gäller ritual- och gradgivningar.

Vi berättar öppet om att vi finns genom t.ex. Ordens Allmänna Lagar (utgiven i bokform) som är helt offentliga och behandlar, förutom organisation och uppbyggnad, förutsättningarna för medlemskap, Ordens grundvalar och den enskilde frimurarbroderns plikter. Ordens officiella organ utgörs av den periodiskt utkommande tidskriften Frimuraren.

Det är lätt att hitta till våra loger och brödraföreningar. Vid informationsmöten för presumtiva bröder, som i regel hålles av varje S:t Johannesloge en eller flera gånger per år, inbjudes även frimurarens partner för information om Svenska Frimurare Orden och dess mål och verksamhet. Även logelokaler visas.

Det inre arbetet med ritualbundna gradgivningar är som vi tidigare uppgav inte offentligt. Den som upptas i Orden eller recipierar i högre grad får under receptionen upplevelser, som ger honom värdefulla och berikande minnen för livet. Kännedom i förväg om vad som sker skulle till stor del försvaga pedagogiken och förta verkan av intrycken. För medlemmen upplevs den ålagda tystnadsplikten om ritual- och gradgivning som naturlig. Orden har ett gradsystem med tio grader där medlemmen stegvis genomgår en utvecklingsprocess. Den gradindelade framställda uppbyggnaden med dess pedagogik har som syfte att berika medlemmen vad gäller personlig utveckling, brödragemenskap och barmhärtighet.
 

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.