Välgörande

För en frimurare, tillhörande Svenska Frimurare Orden, är det en kristen plikt att hjälpa utsatta medmänniskor. Människokärleken har alltid varit grunden för Ordens verksamhet. Men den hjälp som Orden kunnat erbjuda har ändrat karaktär under seklernas lopp. Forna tiders mer direkta stöd i form av så kallade frimurarbarnhus (barnhem) har i stor utsträckning utvecklats mot stöd och bidrag till organisationer och verksamheter.

Det välgörande arbetet som Orden genomför kallas även barmhärtighetsarbete eller caritas. Inom Svenska Frimurare Orden bedrivs i två huvudinriktnngar, intent och externt. Extern caritas omfattar stöd till forskning, enskilda och samhälle. Frimurarordens utåtriktade caritasinsatser möjliggörs genom bidrag från två källor : dels medel som samlas in vid logesammankomster, dels avkastning från benefika stiftelser och fonder.

Sammantaget delar orden och närstående stiftelser varje år ut mer än 50 miljoner kronor. Det sker i form av anslag till forskare som arbetar med barns sjukdomar och för att utveckla vård och omsorg.

Hand lägger slant i insamlingsbössa

CARITAS

Caritas är ett nyckelord i Svenska Frimurare Ordens verksamhet. Varje broder ska vara en representant för kärleken till nästan och i sin dagliga gärning vara till stöd för sina medmänniskor.

H.M. Drottning Silvia vid stipendieutdelning i Ordens Stamhus i Stockhom.

ORDEN NÄRSTÅENDE STIFTELSER

Stiftelserna för välgörande och kulturella ändamål är i juridisk mening helt självständiga med egen
förvaltning och styrelse. Det finns emellertid vanligen en i stadgarna inskriven anknytning
till frimurarorden.

Diplom på bord vid stipendieutdelningar

REGIONALA OCH LOKALA STIFTELSER OCH FONDER

Av insamlade medel och stiftelse- eller fondavkastningar utbetalas regionalt och lokalt varje år betydande belopp.

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.