Foto: John Fahlnaes

Frimureri på kristen grund

Att vara kristen och frimurare – hur går det ihop? Här reder vi ut begreppen.

Denna text är tänkt att informera om var Svenska Frimurare Orden står i ideologiskt avseende. Avsikten är att kortfattat förklara Ordens förhållande till kristen tro och etik. För på denna punkt som Svenska Frimurare Orden skiljer sig från flera andra ordenssällskap och även från det internationella frimureriet. I Svenska Frimurare Ordens Allmänna Lagar fastslås att  Orden vilar på kristen grund.
 
Människa idag
Människans situation har i alla tider i grunden varit den samma. Hon har behövt arbeta för att få sitt uppehälle. Hon har varit beroende av andra människor och därför sökt kärlek och gemenskap. Hon har också alltid stått lika undrande inför livets och dödens gåta.
 
Det som skiljer den moderna människans situation från tidigare släktens är att hon lever i en tid då det oavbrutet sker snabba förändringar. I dag förändras allting mycket snabbare på ett årtionde än det förut gjorde på flera hundra år. Detta är på gott och ont. Förändringar medför alltid en mental påfrestning. Många upplever att tryggheten hotas när levnadsformer och värderingar hela tiden ändras. Detta beror också på att vi nu på ett annat sätt än tidigare konfronteras med människor från andra kulturer med andra religioner, värderingar och levnadsformer. Det finns inte längre en självklar gemensam ideologisk plattform varken när det gäller livsåskådning eller moraliska bedömningar.
 
Balansgången mellan att bevara det positiva från en gången tid, att inte glömma kulturarvet och att bejaka en sund förändring och utveckling är inte alltid lätt. Kanske är det mot denna bakgrund det i dag finns ett ökat behov av att diskutera de existentiella och etiska frågorna såväl i litteraturen och medierna som man och man emellan. Många gånger är emellertid detta präglat av vår tids individualism och krav på upplevelser. Resultatet blir ofta en diffus mångfald, avsaknad av stabilitet och hållbar andlig vägledning.
 
Andlighet i vår tid
Det är i sökandet efter fäste och ledstjärnor som det svenska frimureriet har så mycket att ge. Orden vill helt enkelt inspirera sina medlemmar till att ta de stora livsfrågorna på allvar. Vem är jag? Hur borde jag egentligen vara och leva? Orden ger genom sina ritualer och symboler hjälp till reflektion. Inte i form av färdiga svar och lösningar utan just som hjälpmedel i det individuella sökandet och för den personliga trosutvecklingen.
 
Ordens speciella symbol, frimurarkorset, anger var avstampet tas och på vilken grund den ytterst bygger. Kanske behöver vi i vår tid återupptäcka den kristna tradition, som tidigare i djupare mening varit samhällets grund, och inse hur den kan berika våra liv. I denna strävan vill Svenska Frimurare Orden vara delaktig.
 
Vid logesammankomsterna ges också tillfälle till vila och återhämtning från vardagsbekymren. De skänker därtill oanade skönhetsupplevelser genom att de innehållsrika ceremonierna sker i vackra, ofta mycket traditionsrika lokaler.
 

Vad betyder ”Frimureri på kristen grund”?

I Sverige infördes och utvecklades frimureriet under 1700-talet. Det kom att präglas av den religionssyn som var förhärskande i dåtidens samhälle. Mycket av Ordens symbolik hämtar därför sina förebilder från Bibeln. Ritualerna använder sig av bibliska bilder och skeenden. Ordens uppfattning om etik, moral och rättsmedvetande överensstämmer på samma naturliga sätt med den traditionellt kristna synen att reglerna för ett rätt liv följer ur en kristen tro. Den kristna etiken står i förgrunden.
 
Men Orden har även sina rötter i renässansens humanism, som satte individen i högsätet, och i upplysningstidens filosofi med dess betonande av både förnuftstro och på erfarenhet grundad kunskap. Gud, dygd och odödlighet blev kärnord. Grundläggande tankar inom 1700-talets frimureri var dessutom ”gemenskap i broderlig kärlek med gemensam strävan till allt det som är varaktigt, vackert och gott.”
 
Detta är den idéhistoriska bakgrunden till Svenska Frimurare Ordens ideologi. Men dess rötter sträcker sig längre än så. Medeltidens etik och individsyn utgör också viktiga element för förståelsen av frimureriets framväxt. Idag är situationen i vårt samhälle en annan än den ovan beskrivna. Men Svenska Frimurare Orden står kvar vid sin kristna förankring och vid av humanismen präglade ideal. Vi talar om detta som vårt vishetsarv.
 
Innebörd
Kristen tro har mycket gemensamt med andra religioner i sin syn på Skaparen och människan, på etik och moral. Men det unika i denna tro är övertygelsen att en personlig Gud, oändlig och ofattbar, på en bestämd tidpunkt i historien trätt in i vår värld i Jesus från Nasaret gestalt. Genom Honom talar Gud, genom Honom handlar Gud, genom Honom kan vi lära känna och få gemenskap med Gud.
 
Svenska Frimurare Orden är emellertid konfessionslös. Den är ingen kyrka och heller inget samfund. Gentemot dessa intar Orden en självständig hållning, men betonar i sina allmänna lagar samhörigheten med dem. Orden har ingen egen trosbekännelse och förvaltar inga sakrament. Dock krävs för inträde i Orden en kristen tro. Därmed avses inte att Orden skulle avtvinga en blivande medlem en lärouppfattning i den ena eller andra frågan. Orden har rum för alla, för den sökande och tvivlande lika väl som för den trosvisse, för den som har hunnit kortare lika väl som för den som hunnit längre på trons väg. Men Orden är inte profillös. Den står för något genom sina ritualer, ceremonier och symboler. Tolkningen av dem förutsätter därför en positiv hållning till kristen tro och tradition. Det handlar om en öppenhet för de andliga värden som kristen tro representerar och en villighet att sätta denna tro i relation till den egna livssituationen.
 
I dagens samhälle betraktas ofta ordet bekännelse som något tungt och negativt. I vår Orden vill vi se bekännelsen som en viljeyttring, en livstydning med möjlighet till förståelse av livet och döden. Därför blir också bekännelsen till kristen tro och tradition någonting värdefullt, som kan hjälpa oss vidare i vår personliga utveckling. Med alla frågor och tvivel får vi stämma in i och stödjas av den bekännelse som genom sekler varit kristendomens kärna.
 
Kristen tro vill genomsyra och prägla en människas hela liv. Frimureriet är inte bara teorier. Det vill peka på och hjälpa oss till praktiska konsekvenser i vardagslivet; till att helt enkelt vara medmänniska. Orden vill genom sina medlemmar aktivt bidraga till ett samhälle där sanning, förtroende och människokärlek präglar de mänskliga relationerna.
 
Livet är en gåva, som rymmer både uppgifter, svårigheter och möjligheter. Det svenska frimureriet omfattar den kristna skapelsetron, att Gud ständigt är verksam; Gud skapar, uppehåller, bevarar och driver fram mycket gott mitt i det destruktiva och självupptagna. Därför vill Orden genom sin kristna och humanistiska livsuppfattning, värna om livets okränkbarhet, om mänskliga rättigheter och allas lika värde. Inom frimureriet har man dragit konsekvenserna av detta och främjar både medicinska forskningsprojekt, sociala åtgärder och kulturella satsningar genom omfattande ekonomiskt stöd. Genom sin verksamhet vill Orden medverka till personlig utveckling, människokärlek och brödragemenskap.

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.