Från Ordens kansli (2019-01-28)

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 16 mars 2019 vara 

Riddare och kommendör med Röda korset:

• Civilekonom Christer Holmgren, X ÖPL, f OM On
• Civilingenjör Magnus Engström, X ÖPL, f OM DGC, tjf PM ÖPL
• Enhetschef Tommy Nilsson, X SPL, f O Goth, FDPM SPL
• Fastighetsmäklare, Jan Resby, X MNPL, f OM AF, f O Salt, tjf PM MNPL

samt utnämnt följande bröder att från den 16 mars 2019 vara 

Innehavare av Ordens Hederstecken:

• Arkitekt SAR/MSA Claes Langenborg, X Svea, AA Svea, FBB CFE
• Lärare Claes-Göran Strömberg, X ÖPL, f OM GG, Vis. sekr.
• Filosofie magister, Gunnar Nyström, X SCF, f O Symb, Her SCF, FStM SCF           

samt utnämnt följande broder att från den 16 mars 2019 vara

Innehavare av Prins Bertils Frimurare medalj:

• Försäljningschef, Hans Webert,  X Svea, f FS AF, f AÖS Svea, f AChI, Am BD    

Angående utnämning av Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2019 utnämnt:

• Diplomingenjör Tom Waselius, R&K, f KM SCF, samt 
• Vice överåklagare Gunnar Adell, R&K, f OS

till nya Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

Från Ordens kansli (2018-11-20)

Ny S:t Johannesloge
Ordens Stormästare har beslutat godkänna inrättandet av en ny S:t Johannesloge nämligen S:t Johanneslogen Hoppet, med säte i Uppsala, med förkortning HOP och logenummer 1143. Logen lyder under provinsialmästaren i Svea Provinsialloge och invigning sker lördagen den 2 februari 2019.
 
Drätseldirektoriet (DD1 797)
Förordnande
juris kandidat Jan Lundberg, X Svea, som ledamot från och med den 1 januari 2019 till den 31 december 2024.
 
Planeringsdirektoriet (BD 1800, 1922)
Förordnande
bergsingenjör Håkan Roos, X VPL, som ledamot från och med den 1 november 2018 till och med den 31 december 2021.
säkerhetskonsult Tomas Borgh, VIII Svea, som sekreterare från och med den 1 november 2018 till och med den 31 oktober 2024.
aktuarie Rikard Bergström, IX Svea, förlängt förordnande som ledamot från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2020.
ekonomichef Fredrik Bister, IX Svea, förlängt förordnande som ledamot från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2020.
 
1. Första fördelningen (Svea)
Förordnande

VD Kenneth Ohlsson, X Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Hoppet i Uppsala från och med den 2 februari 2019 till och med den 1 februari 2025.
 
4. Fördelningen (ÖPL)
Entledigande
civilingenjör Magnus Engström, X ÖPL, som Förste Deputerad Provinsial Mästare i Östgöta Provinsiallogen i Linköping från och med den 22 september 2018.
Förordnande
verkställande direktören Anders B Johansson, X ÖPL, som förste deputerade provinsialmästare (FDPM) för Östgöta Provinsialloge (ÖPL) från och med den 22 september 2018 till och med den 21 september 2021.

 

Från Ordens kansli (2018-10-29)


Logedirektoriet (LD1800)
Entledigande

civilingenjör Bengt Nordlund, X GPL, som ledamot i Logedirektoriet i Stockholm från den 31 december 2018.
Visitator a latere
Förordnande
byggnadsingenjören Bengt Bengtsson R&K förlängt förordnande som Ordens Storinkvisitor tillika Visitator a latere från och med den 24 mars 2019 till och med den 30 juni 2019.
Carl Friedrich Eckleff
Entledigande

civilingenjör Jan-Erik Nylund, X Svea, som arbetade ledamot i forskningslogen Carl Friedrich Eckleff i Uppsala från den 24 november 2018.
Förordnande
kommunikationskonsult Arne Sandemo, X Svea, som arbetande ledamot i Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff i Uppsala från och med den 24 november 2017 och tills vidare.
1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

skattejurist Marcus Gränsmark, IX Svea, som Ordförande Mästare (OM) för S:t Andreaslogen S:t Laurentius i Uppsala från och med den 20 oktober 2018 till och med den 19 oktober 2024.
gymnasiechef Joakim Graffner, IX Svea, som Ordförande Mästare (OM) för S:t Johanneslogen Mälarporten i Södertälje från och med den 10 november 2018 till och med den 9 november 2024.
2. Fördelningen (SPL)
Förordnande

bankdirektör Christer Persson, X VPL, förlängt förordnande som Provinsialmästare (PM) för Skånska Provinsiallogen i Kristianstad från och med den 30 mars 2019 till och med den 26 april 2019.
företagsläkare Magnus Appert, IX SPL, som Ordförande Mästare(OM) för S:t Andreaslogen Gustaf Adolf i Kalmar från och med den 6 november2018 till och med den 5 november 2024.
4. Fördelningen (ÖPL)
Entledigande

ingenjör Gerhard Wennerstöm, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Jacob i Linköping från den 22 februari 2019.
VD Anders B Johansson, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Den Mellersta Pelaren i Jönköping från och med den 21 september 2018
5. Fördelningen (VPL)
Förordnande

skattedirektör Ingemar Dahlén, X VPL, förlängt förordnande som andre deputerade provinsialmästare (ADPM) för Värmländska Provinsiallogen i Karlstad från den 28 februari 2019 till den 28 februari 2020
ingenjör Anders Mansfeld, X VPL, som Ordförande Mästare (OM) för S:t Johanneslogen Engelbrecht i Örebro från och med den 2 mars 2019 till och med den 1 mars 2025.
brandmästaren Nils Weslien, X VPL, som Ordförande Mästare (OM) för S:t Andreaslogen Carl August i Karlstad från och med den 30 november 2018 till och med den 29 november 2024.
kriminalvårdaren/ekonomen Mikael Andersson, X VPL, som Ordförande (O) för Brödraföreningen S:t Staffan i Avesta från den 28 november 2018 till och med den 31 mars 2019.
7. Fördelningen (MNPL)
Förordnande

fastighetsmäklare Jan Resby, X MNPL, som tjänsteförrättande Provinsialmästare i Mellersta Norrlands Provinsialloge i Härnösand från och med den 1 januari 2019 till och med den 16 mars 2019
8. Fördelningen (ÖNPL)
Förordnande
VD Mats Taaveniku, X ÖNPL, som Ordförande Mästare (OM) för S:t Johanneslogen Midnattssolen i Kiruna från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2025.
konsult Björn Åberg, IX ÖNPL, som Ordförande Mästare (OM) för S:t Johanneslogen Ultima Thule i Luleå från och med den 15 december 2018 till och med den 14 december 2024.

 

Från Ordens kansli (2018-09-20)

 

Barmhärtighetsdirektorium (BD 1800, 1922)
Förordnande

komminister Tom Randgard som ny ledamot i barmhärtighetsdirektoriet från och med den 13 augusti 2018 till och med den 12 augusti 2024
Stora Landslogen (SLL)
Förordnanden av Stormästarens Uppvaktande Bröder (SUB) 2018.
Filosofie kandidat Per G Olson X Svea, som SUB X,
Överstelöjtnant Johan Falkholt, IX Svea som SUB IX
Verkställande direktör Magnus Ek, IX Svea som SUB IX
Konsult Jonas Forseth, VIII Svea, som SUB VIII,
IT-konsult Jens Nordin, VIII Svea, som SUB VIII
samtliga nämnda från och med den 2 september 2018 till och med den 10 maj 2019.

Carl Friedrich Eckleff
Förordnande

akademisekreterare Sunde Lindh, X CFE, förlängt förordnande som Ordförande Mästare (OM) för forskningslogen Carl Friedrich Eckleff i Uppsala från och med den 1 januari 2019 till och med den 12 september 2020.
2. Fördelningen (SPL)
Förordnande
rektor Per Hasselberg, X SPL, som Ordförande Mästare (OM) för S:t Andreaslogen Carl X Gustaf i Helsingborg från och med den 1 februari 2018 till och med den 31 januari 2024.
4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnande

civilingenjör Magnus Engström, X ÖPL, som tjänsteförättande provinsialmästare (PM) i Östgöta Provinsialloge (ÖPL) från och med den 15 september 2018 till och med den 16 mars 2019.
5. Fördelningen (VPL)
Förordnande

ingenjör Lars Idstam, VIII VPL, som Ordförande Mästare (OM) för S:t Andreaslogen Eugen i Örebro från och med den 15 september 2018 till och med den 14 september 2024.
chefredaktör Bo Pettersson, X VPL, som Ordförande (O) för Brödraföreningen Örebro Kapitelbröder i Örebro från och med den 25 oktober 2018 till och med den 24 september 2024.
riksdagsman Peter Helander, VIII VPL, som Ordförande (O) för Brödraföreningen S:t Tomas i Mora från och med den 29 september 2018 till och med den 28 september 2024.
7. Fördelningen (MNPL)
Entledigande

avdelningschef Johan Båggagård, VIII MNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Höga Kusten i Örnsköldsvik från den 3 september 2018.
Förordnande
arkivarie Patrik Höij, IX MNPL, som Ordförande Mästare (OM) för S:t Andreaslogen Elysium i Härnösand från och med den 21 november 2018 till och med den 20 november 2024.
8. Fördelningen (ÖNPL)
Förordnande

ingenjör Anders Fahlström, R&K, som provinsialmästare (PM) för Övre Norrlands Provinsialloge (ÖNPL) från och med den 26 maj 2018 till och med den 22 maj 2021.
 

Från Ordens kansli (2018-08-07)

 

Carl Friedrich Eckleff
Entledigande
Professor Nils G Holm, X SCF, som arbetande ledamot av Forskningslogen
Carl Friedrich
Eckleff i Uppsala från den 24 november 2018.
Förordnande
Akademisekreterare Sune Lindh, R&K SLL, förlängt förordnande som Ordförande
Mästare (OM) för forskningslogen Carl Friedrich Eckleff i Uppsala från och med
den 1 januari 2019 till och med den 12 september 2020.
Civilingenjör Dan Borgström, VIII VPL, som arbetande ledamot av Forskningslogen
Carl Friedrich Eckleff i Uppsala från och med den 24 november 2087 och tills vidare.
Flygkapten Dan Knif, X SCF, som arbetande ledamot av Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff i Uppsala från och med den 24 november 2017 och tills vidare.
 
5. Fördelningen (VPL)
Ingenjör Lars Idstam,VIII VPL, som Ordförande Mästare (OM) för S:t Andreaslogen Eugen i Örebro från och med den 15 september 2018 till och med den 14 september 2024.
Chefredaktör Bo Pettersson, X VPL, som Ordförande (O) för Kapitelbrödraföreningen Örebro Kapitelbröder i Örebro från och med den 25 oktober 2018 till och med den 24 september 2024.
 
8. Fördelningen (ÖNPL)
Ingenjör Anders Fahlström, R&K SLL, förlängt förordnande som provinsialmästare (PM) för Övre Norrlands Provinsialloge (ÖNPL) från och med den 26 maj 2018 till och med den 22 maj 2021

 

Från Ordens kansli (2018-06-19)

Svenska Frimurare Orden
Förre Stormästaren i Norge och hedersledamoten i Svenska Frimurare Orden
Ivar Anstein Skar har avlidit den 8 juni 2018.


Från Ordens kansli (2018-06-18)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Civilingenjör Per Arosenius, R&K, som Andre deputerad provinsialmästare (ADPM)
i Svea provinsialoge från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2024. 

4. Fördelningen (ÖPL)
Entledigande

Laboratorieingenjör Peter Granstam, R&K, som Provinsialmästare (PM) i
Östgöta provinsialloge från och med den 1 juli 2018.
 

 

Från Ordens kansli (2018-05-22)

2. Fördelningen (SPL)
Förordnande

Ingenjör Pelle Persson, IX SPL, som Ordförande (O) för Brödraföreningen Kronan i Landskrona från och med den 1 september 2018 till och med den 31 augusti 2024.

8. Fördelningen (ÖNPL)
Förordnande

Ingenjör Anders Saadio, X ÖNPL, som Ordförande (O) för Brödraföreningen Arthur Edmund i Skellefteå från och med den 1 juni 2018 till och med den 31 maj 2024. 

Från Ordens kansli (2018-05-21)

2. Fördelningen (SPL)
Förordnanden

Senior sourcing manager Niclas Jenvert, X SPL, som Ordförande för Brödraföreningen Eslövs Frimurarförening i Eslöv från och med den 30 september 2018 till och med den 29 september 2024.
Arkeolog Anders Edring, IX SPL, som Ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Cubiska Stenen i Kristianstad från och med den 14 september 2018 till och med den 13 september 2024.

3. Fördelningen (GPL)
Förordnanden

Civilingenjör Patrik Berg, X GPL, förlängt förordnande som Ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Lejonet och kronan i Göteborg från och med den 26 september 2018 till och med den 28 september 2018.
Verkställande direktör Anders Wennergren, IX GPL, som Ordförande mästare (OM) för
S:t Andreaslogen Lejonet och Kronan från och med den 29 september 2018 till och med den 28 september 2024.
 

5. Fördelningen (VPL)
Entledigande

Ekonom Bertil Bergljung, X VPL, som Ordförande mästare (OM) i S:t Johanneslogen Engelbrecht i Örebro från den 2 mars 2019.

Förordnande
Civilingenjör Dan Borgström, VIII VPL, som Ordförande (O) för Brödraföreningen Föreningsbandet i Karlskoga från och med den 26 september 2018 till och med den 25 september 2024. 

6. Fördelningen (SCF)
Förordnanden

Företagaren Edgar Vickström, IX SCF, som Ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Ledstjärnan i Mariehamn från och med den 1 februari 2019 till och med den 31 januari 2025.
Kontraktsprost Anders Lindströn, X SCF, som Ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Axel Gabriel Leijonhufvud i Ekenäs från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2021.
Flygkapten Dan Knif, X SCF, som Andre deputerad kapitelmästare (ADKM) i Stor Capitlet i Finland från och med den 1 september 2018 till och med den 31 augusti 2024.

7. Fördelningen (MNPL)
Förordnanden

Distriktschef Tommy Palm, X MNPL, förlängt förordnande som Ordförande (O)
för Brödraföreningen Unitas i Sundsvall från och med den 22 april 2018 till och med den 21 april 2020.
Överläkare Krister Öhman, VIII MNPL, som Ordförande (O) för Brödraföreningen Aquila i Örnsköldsvik från och med den 8 juni 2018 till och med den 7 juni 2024.
 

Från Orden kansli (2018-05-21)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Pastor Mikael Ljungström, X Svea, som Ordförande (O) för Brödraföreningen Södermanlands Grip i Katrineholm från och med den 1 september 2018 till och
med den 31 augusti 2024.

Rektor Håkan Bertilsson, VIII Svea, som Ordförande (O) för Brödraföreningen
Olaus Petri i Strängnäs från och med den 1 juni 2018 till och med den 31 maj 2024.

Från Ordens kansli (2018-04-25)

Drätseldirektorium
Förordnande

Försäkringskonsulten Jörgen Ek, X Svea, som ledamot i Drätseldirektorium från den 1 mars 2018 till den 28 februari 2024.

Barmhärtighetsdirektorium
Förordnande

Försäljningschef Hans Webert, X Svea som amanuens i Barmhärtighetsdirektoriet
från och med den 1 januari 2018.

Carl Friedrich Eckleff
Entledigande

Civilekonom Hans Zackari, X ÖNPL, och fil dr, komminister Marcus Willén Ode, IX VPL, som arbetande ledamöter i forskningslogen Carl Friedrich Eckleff i Uppsala, från och med den 23 mars 2018 respektive från 24 november 2018. 

Förordnande
Civilekonom Lars Sundberg, VIII Svea, som arbetande ledamot i forskningslogen
Carl Friedrich Eckleff i Uppsala från och med den 24 mars 2018. 

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Kyrkoherde Per Alkstål, X Svea, som ordförande (O) för Kapitelbrödraföreningen Hertig Carl i Västerås från den 16 april 2018 till och med den 15 april 2024.

2. Fördelningen (SPL)
Enledigande

Försäljningsingenjör Kjartan Magnusson, IX SPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Kronan i Landskrona från den 30 april 2018.
Civilingenjör Patrik Sundström, X SPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Gothungia i Osby från den 25 april 2018.

Förordnanden
Konsult Lage Frej, IX SPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Gothungia i Osby från och med den 26 april 2018 till och med den 25 april 2024.
Officer Anders Magnusson, IX SPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Kronoberg i Växjö från och med den 25 augusti 2018 till och med den 24 augusti 2024. 
Customer officer Magnus Brobeck, X SPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Oscar i Halmstad från och med den 1 september 2018 till och med den 31 augusti 2024. 

5. Fördelningen (VPL)
Förordnande

Verkställande direktör Per Andersson, R&K, som provinsialmästare (PM) för Värmländska Provinsiallogen i Karlstad från den 14 april 2018 till och med den 14 april 2024. 
Köpman Bo Öberg, IX VPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Caritas i Åmål från och med den 1 april 2018 till och med den 31 mars 2024.

6. Fördelningen (SCF)
Förordnande

Verkställande direktör Jaen Gallen, X SCF, som förste deputerad kapitelmästare (FDKM) för Stor Capitlet i Finland från den 1 april 2018 till och med den 31 mars 2024.

7. Fördelningen (MNPL)
Entledigande

Ekonom Ulf Fryklund, IX MNPL, som ordförande mästare (OM) i S:t Andreaslogen Elysium i Härnösand från den 20 november 2018.

8. Fördelningen (ÖNPL)
Förordnande

Officer Erik Stålhandske, VIII ÖNPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Jacob Ulfsson i Luleå från och med den 1 juni 2018 till och med den 31 maj 2024. 
 

 

Från Ordens kansli (2018-03-06)

Svenska Frimurare Orden
Entledigande

Säkerhetschefen Nils Magnusson, R&K, som Stormästarens prokurator från den 1 juli 2018.
Civilingenjören Ingmar Börjesson, R&K, som Ordens sigillbevarare och kansler från den 1 juli 2018.
Kyrkoherde Johnny Hagberg, R&K, som Vikarie för Ordens högste prelat från den 1 januari 2019.

Förordnande
Civilingenjören Ingmar Börjesson, R&K, som Stormästarens prokurator (SMP) från och med den 1 juli 2018 till och med den 31 december 2023.
Juveleraren Torsten Bergström, utnämnd R&K, som Ordens sigillbevarare och kansler (OSK) från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2024.
Kyrkoherde Johnny Hagberg, R&K, som Ordens Högste Prelat (OHP) från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2024.
Teologie doktor Bengt Klemets, R&K, som vikarie för Ordens Högste Prelat (vOHP) från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2024.
Verkställande direktören Magnus Jäderlund, R&K, som Ordens stormarskalk (OS) från och med den 1 juni 2018 till och med den 30 juni 2024.

Stora Landslogen (SLL)
Entledigande

VD Magnus Jäderlund, R&K, som Storceremonimästare från den 31 maj 2018.
Teologie kandidat Bengt Klemets, R&K, som Stortalman från den 1 januari 2019.
Docent, överläkare Björn Börsbo, R&K, som Storhistograf från den 18 mars 2018.

Förordnande
Majoren Ronny Schultz, R&K, förlängt förordnande som Storsekreterare (SS) från och med den 1 september 2019 till och med den 31 augusti 2022.
Byggmästare Bengt Davidson, utnämnd R&K, som Storprovisor (SPv) i Stora Landslogen tillika vice ordförande i Drätseldirektoriet från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2024.
Medicine doktorn Måns Jungner, utnämnd R&K, som Storceremonimästare (SCM) i Stora
Landslogen från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2024.
Komminister Harald Gustafsson, X SPL, utnämnd R&K, som Stortalman (ST) från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2024.
Akademisekreteraren Sune Lindh, utnämnd R&K, som Storhistoriograf i Stora Landslogen från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2024.

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande

Arbetsledare Olov Silén, VIII, som Ordförande för Brödraföreningen Olaus Petri  i Stängnäs från den 28 februari 2018.

Förordnande
Plåtslagare Krister Högkvist, X Svea, som ordförande (O) i  Brödraföreningen Sankt Per i Sigtuna från och med den 1 februari 2018 till och med den 31 januari 2024.
Naprapat Michael Sandberg, X SPL, som Ordförande mästare (OM) i S:t Andreaslogen Sankt Eskil i Eskilstuna från och med den 1 mars 2018 till och med den 29 februari 2024.

2. Fördelningen (SPL)
Förordnande

Filosofie kandidat Magnus Linder, VIII SPL, som ordförande (O) i Brödraföreningen Frimurarföreningen Cimbris i Simrishamn från och med den 1 mars 2018 till och med den 29 februari 2024.
Chief Executive officer Bernard Podlinski, IX, SPL, som ordförande (O) i Brödraföreningen Hässleholms  Frimurarförening i Hässleholm från och med den 3 maj 2018 till och med den 2 maj 2024.

 5. Fördelningen (VPL)
Förordnande

IT-direktören Bo Ryderfelt, R&K, förlängt förordnande som provinsialmästare (PM) för Värmländska Provinsiallogen (VPL) från och med den 1 april 2018 till och med den 14 april 2018.
Överstelöjtnant Magnus Skoglund, X VPL, som förste deputerad provinsialmästare (FDPM) i Värmländska Provinsiallogen i Karlstad från och med den 1 februari 2018 till och med den 31 januari 2023.
Polisintendent Lars Lind, X VPL, förlängt förordnande som Ordförande för Örebro Kapitelbröder i Örebro från och med den 1 april 2018 till och med den 25 oktober 2018.

8. Fördelningen (ÖNPL)
Entledigande

Civilekonom Lars Sjöberg, X, ÖNPL, förlängt förordnande som Ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Jakob Ulfsson i Luleå från den 1 juli 2018.
 

Från Ordens kansli (2018-03-06)

Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum (ABM 1987)
Förordnande
Museichef Berndt Arell, X SCF, förordnad som ledamot av ABM från och med 1 januari 2018 till den 31 december 2020
Informationschef Per-Magnus Bonthron X, Svea, förordnad som amanuens i Ordens arkiv och bibliotek från och med 1 januari tills vidare.

Ordens nämnd för utbildningsfrågor (UtbN 1999, VLN 1928)
Entledigande
Postmästare Ove Henriksson X, ÖNPL entledigad som ledamot av Utbn från den 31 december 2017.
Civilekonom Stig Heimer X, MNPL PBF entledigad som ledamot av Utbn från den 31 december 2017.
Förordnande
Projektledare Tommy Andersson IX, ÖPL, förordnad som ledamot av UtbN från och med 1 januari till den 31 december 2023
Filosofie magister Gunnar Nyström, X, SCF, förlängt förordnande som ledamot av UtbN från och med den 1 januari till den 31 december 2020.
Fil dr Karl-Arne Gustafsson X, ÖNPL förordnad  som ledamot av UtbN från den 1 januari 2018 till den 31 december 2023
Verksamhetsutvecklare Lars Brandhammar Gustafsson X, MNPL förordnad  som ledamot av UtbN från och med den 1 januari 2018 till den 31 december 2020.
Ingenjör Patrik Berg X, GPL, förordnad som ledamot av UtbN från den 1 januari 2018 till den 31 december 2023.
 
Stiftelsen Svenska Frimurarorddens Museifond (MmFond 1926)
Förordnande

Civilekonom Thomas Hagberg, X Svea, förordnad som ledamot i Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2023.
 
Stora Landslogen (SLL)
Förordnanden av Stormästarens Uppvaktande Bröder (SUB) 2018.
Filosofie kandidat              Per G Olson  X Svea, som SUB X,
Systemekonom                 Michael Gorschelnik, IX Svea, som SUB IX,
Verksamhetskonsult         Peter Moberg, IX Svea, som SUB IX,
Konsult                            Jonas Forseth, VIII Svea, som SUB VIII,
IT-konsult                        Jens Nordin, VIII Svea, som SUB VIII
samtliga nämnda från och med den 1 januari 2018 till och med den 1 september 2018.
 
3. Fördelningen (GPL)
Entledigande

Kyrkoherde Peter Bratthammar, X GPL, entledigad som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Elisabeth i Göteborg från den 2 februari 2018.
Förordnande
Behandlingsassistent Halldór Sveinsson, X GPL,förordnad som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Astræa i Borås från och med den 2 mars 2018 till och med den 1 mars 2024.
 
4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnande

Marknadschef Micael Forsmyr, IX ÖPL, förordnad som ordförande mästare (OM) för S:t
Johanneslogen Magnus Ladulås i Jönköping från den 5 mars 2018 till och med 6 mars 2024.
Kriminalinspektör Magnus Thorén, X ÖPL, förordnad som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Den Gyllene Gripen i Linköping från och med den 11 april 2018 till och med den 10 april 2024.
 
6. Fördelningen (SCF)
Ordens Stormästare har den 9 januari 2018 beslutat att Brödraföreningen Erasmus i Åbo, får arbeta även i grad X.
 
7. Fördelningen (MNPL)
Förordnande

Major Stefan Nilsson X, MNPL, förordnad som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Arcturus i Östersund från och med den 1 juli 2018 till och till och med den 30 juni 2024.
 

Från Ordens kansli (2018-02-07)

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har
Entledigat:
Säkerhetschef Nils Magnusson som Stormästarens prokurator och
Civilingenjör Ingmar Börjesson som Ordens sigillbevarare och kansler.
Båda från den 1 juli 2018.

Förordnat:
Civilingenjör Ingmar Börjesson som Stormästarens prokurator från 
den 1 juli 2018 till och med den 31 december 2023.
Verkställande direktören Magnus Jäderlund som Ordens Stormarskalk
tillika ordförande i Logedirektoriet från den 1 juni 2018 till och med den
30 juni 2024.

Juvelerare Torsten Bergström, X Svea, utnämnd R&K, som Ordens
sigillbevarare och kansler från den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2024.

Stora Landslogen
Förordnande

Medicine doktor Måns Jungner, X Svea, utnämnd R&K som Storceremonimästare
från den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2024.
Verkställande direktör Bengt Davidson, X VPL, utnämnd R&K som Storprovisor
tillika vice ordförande i Drätseldirektoriet från den 1 juli 2018 till och med den
30 juni 2024.
Akademisekreterare Sune Lindh, X Svea, utnämnd R&K som Storhistoriograf
från den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2014.

 

 

Från Ordens kansli (2018-01-28)

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från 17 mars 2018 vara

Riddare och kommendör med Röda korset:

• Komminister Harald Gustafsson, X SPL, AT SPL
• Juvelerare Torsten Bergström, X Svea, ADPM Svea
• Akademisekreterare Sune Lindh, X Svea, OM CFE
• Verkställande direktör Per Andersson, X VPL, ACM VPL, ADM Pil
• Medicine doktor Måns Jungner, X Svea, ECM SLL
• Byggmästare Bengt Davidson, X VPL, FKa VPL, L DD

samt utnämnt följande broder att från den 17 mars 2018 vara 

Innehavare av Ordens Hederstecken:

• Skolchef Carl-Gunnar Sandahl, X SPL, FÖS SPL.

Angående utnämning av Riddare av Kungliga Carl XIII:s Orden

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2018 utnämnt:

• Bankdirektör Christer Persson, R&K, PM SPL till ny Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

Från Ordens kansli (2017-12-28)

Barmhärtighetsdirektorium (BD 1800, 1922)
Förordnande

Försäljningschef Hans Webert, X Svea, som amanuens från och med den 1 januari 2018 och tills vidare.

Från Ordens kansli (2017-12-06)

Ordens kansli (OK)
Förordnande

Ingenjör Lars Nyman, IX Svea, förordnas (dispens) som avdelningschef inrikes ärenden (AChI) från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2021.

Från Ordens kansli (2017-11-30)

Drätseldirektorium (DD1797)
Förordnanden

Bolagsjurist Anders Jarn, X Svea, förlängt förordnande som sekreterare från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2023.
Universitetetsjurist Johan Hammarberg, IX Svea, som ledamot från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2023.

Utbildningsdirektorium (UD 1998)
Förordnanden

Domkyrkokaplan Ulf Lindgren, X Svea, förlängt förordnande som ledamot från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2019.
Organisationskonsult Bo Lextorp, X GPL och konsult, kapten Sten-Åke Thundal, X GPL, som ledamöter från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2023. 

Visitator a latere
Förordnande

Överläkare Björn Börsbo, R&K, som Ordens Uppsyningsmästare (OU) från och med den 18 mars 2018 till och med den 30 juni 2023.

Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond (MmFond 1926)
Förlängt förordnande

Avdelningsdirektör Ulf Åsén, X Svea, OHT, PBF, från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2019.

Stora Landslogen (SLL)
Förordnanden

Överstelöjtnant Torbjörn Höök, R&K, som Storväktare (SV) från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2023.
Advokat Bo Malmgren, R&K, förlängt förordnande som Storprovisor (SPv) från och med den 18 mars 2018 till och med den 30 juni 2018.

7. Fördelningen (MNPL)
Förlängt förordnande

Major Sten-Olof Eriksson, R&K, som provinsialmästare (PM) för Mellersta Norrlands Provinsialloge i Härnösand från och med den 4 maj 2018 till och med den 31 december 2018.

 

 

Från Ordens kansli (2017-11-22)

Informationsdirektorium (ID 1978)
Förlängda förordnanden

Redaktör Lars Billström, X Svea och civilingenjör Göte Gabrielsson, X SPL, som ledamöter från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2020.
 

Stora Landslogens Magistralråd (SLL)
Förordnanden

Överstelöjtnant Herman Håkansson, R&K, OÖ, som ledamot från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2019.
Vice chefåklagare Göran Sjödell, R&K, PM GPL och laboratorieingenjör Peter Granstam, R&K, PM ÖPL, som ledamöter från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2020.
Jur. kand. Nils-Erik Larsson, IX Svea och övertandläkare Måns Jungner, X Svea, förlängda förordnanden som tredje resp. extra ceremonimästare från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2020.

1. Fördelningen  (Svea)
Förordnande

Projektledare Sven Svensson, X Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen S:t David i Västerås från och med den 1 december 2017 till och med den 30 november 2023.

2. Fördelningen (SPL)
Förlängt förordnande

Skolöverläkare Lars Möller, IX SPL, som ordförande (O) för Hässleholms Frimurareförening i Hässleholm från och med den 2 februari 2018 till och med den 2 maj 2018.

3. Fördelningen (GPL)
Förordnande

Konsult Pontus Hellqvist, X GPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen
Elisabeth i Göteborg från och med den 3 februari 2018 till och med 2 februari 2024.

6. Fördelningen (SCF)
Förordnande

Ekonomie magistern, politices magistern Henrik Wikström, R&K, som kapitelmästare (KM) för Stor Capitlet i Finland i Helsingfors från och med den 20 januari 2018 till och med den 19 januari 2024. 

7. Fördelningen (MNPL)
Förordnande

Avdelningschef Johan Båggagård, VIII MNPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Höga Kusten i Örnsköldsvik från och med den 1 december 2017 till och med den 30 november 2023.

 

Från Ordens kansli (2017-11-17)

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnande
Marknadskonsult Niklas Carlemar,VIII ÖPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Njudung i Vetlanda från och med den 19 januari 2018 till och med den 18 januari 2024.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnande

Datakonsult Ture Magnusson, X VPL, som ordförandemästare (OM) för S:t Johanneslogen S:t Carolus i Karlstad från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2023.

7. Fördelningen (MNPL)
Förordnande

Företagare Mikael Karlsson, VIII MNPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Urania i Östersund från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2023.
 

Från Ordens kansli (2017-11-01)

Barmhärtighetsdirektorium (BD 1800, 1922)
Förordnande
överstelöjtnant Bo Hansson, IX SPL, som sekreterare i barmhärdighetsdirektoriet från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2023.

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff (CFE)
Förordnande
Civilingenjör Jan Krey, X VPL, förordnas som arbetande ledamot av Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff i Uppsala från och med den 25 november 2017 och tills vidare.

2. Fördelningen (SPL)
Förordnande

Jur.kand. Jonas Månsson, IX SPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Kärnan i Helsingborg från och med den 1 januari 2018 till och till och med den 31 december 2024.

4. Fördelningen (ÖPL)
Förlängt förordnande

Verkställande direktör Anders B Johansson, X ÖPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Den Mellersta Pelaren i Jönköping från och med den 10 april 2019 till och med den 9 april 2020.

Förordnande
Överläkare Hjalmar Åselius, IX ÖPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Eystrasalt i Västervik från och med den 6 februari 2018 till och till och med den 5 februari 2024.

 

Från Ordens kansli (2017-10-24)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Överstelöjtnant Ulf Hassgård, X MNPL, som ordförande mästare för S:t Andreaslogen Glindrande Stiernan i Stockholm från och med den 1 november 2017 till och med den 31 oktober 2023.

2. Fördelningen (SPL)
Entledigande

Direktör Kjell Pettersson, R&K, som ordförande för Brödraföreningen Cimbris i Simrishamn från och med den 28 februari 2018.

6. Fördelningen (SCF)
Förordnande

Ekonomie magister Tony Jäntti, X SCF, som ordförande för Brödraföreningen Erasmus i Åbo från och med den 1 april 2018 till och med den 31 mars 2024.
 

Från Ordens kansli (2017-10-10)

Logedirektorium (LD 1800)
Förordnande

Kammaråklagare Johan G. Delin, X Svea, som ledamot från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2023.

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff (CFE)
Entledingande

Jur.kand. Erik W. Ahlbom, X SPL, som arbetande ledamot från den 25 november 2017.

 

Från Ordens kansli (2017-09-26)

Ordens Uppsyningsmästare (OU)
Entledigande

Fil.kand. Thomas Böös, R&K, som Ordens Uppsyningsmästare (OU) från den 18 mars 2018.

Förordnande
Kommunikationsdirektör Staffan Ternby, VIII Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen S:t Ansgar i Södertälje från och med den 1 december 2017 till och med den 30 november 2021.

Från Ordens kansli (2017-09-19)

1. Fördelningen (Svea)
Entlediganden

Officer Carl Arosenius, X Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen S:t David i Västerås från den 1 december 2017.
Försäljningschef Leif Jilsmo, X Svea, som ordförande (O) för Kapitelbrödraföreningen Hertig Carl i Västerås från den 20 mars 2018.
Major Jan-Olof Frykman, X Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen S:t Eskil i Eskilstuna från den 28 februari 2018.
 

Från Ordens kansli (2017-09-11)

Ordens kansli (OK)
Förordnande

Ingenjör Lars Nyman, IX Svea, som amanuens från och med den 1 oktober 2017 till och med den 31 december 2017.


Från Ordens kansli (2017-09-04)

6. Fördelningen (SCF)
Förordnande

Ekonomie magistern, politices magistern Henrik Wikström, R&K, som förste deputerad kapitelmästare (FDKM) i Stor Capitlet i Finland från och med den 23 september 2017 till och med den 19 januari 2018.

3. Fördelningen (GPL)
Brödraföreningen Adalvard i Skara
ombildas till en kapitelbrödraförening med tillstånd att verka i graderna VII, VIII, IX från den 1 oktober 2018, och även i grad X från den 1 oktober 2019.


 

Från Ordens kansli (2017-08-16)

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff (CFE)
Entledigande

Professor Jan Hjärpe, X SPL, som arbetande ledamot från den 25 november 2017.
Förordnande
Fil.dr Tommy Rosenberg X VPL, som arbetande ledamot från och med den 25 november 2017 och tills vidare.

3. Fördelningen (GPL)
Förlängt förordnande

Kyrkoherde Markus Hagberg, X GPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Adalvard i Skara från och med den 10 oktober 2017 till och med den 10 oktober 2019.

Från Ordens kansli (2017-06-20)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Ingenjör Magnus Endrell, X Svea, som ordförande (O) för Brödraföreningen Petrus de Dacia i Visby från och med den 1 september 2017 till och med den 31 augusti 2023.

4. Fördelningen (ÖPL)
Entlediganden

Docent, överläkare Björn Börsbo, R&K, som andre deputerad provinsialmästare (ADPM) i Östgöta Provinsialloge i Linköping från den 5 februari 2018.
Museichef Olof Nimhed, X ÖPL, som orförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Eystrasalt i Västervik från den 5 februari 2018.
Förordnande
Museichef Olof Nimhed, X ÖPL, som andre deputerad provinsialmästare (ADPM) i Östgöta Provinsialloge från och med den 6 februari 2018 till och med den 5 februari 2024.

6. Fördelningen (SCF)
Förordnande

Direktör Jan-Erik Björk, X SCF, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Henrik Tavast i Jakobstad, Finland från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2023.

Från Ordens kansli (2017-06-13)

1. Fördelningen (Svea)
Tillfälligt byte av hödtidsdag

Brödraföreningen S:t Bodtvid i Nyköping har tillfälligt ändrat högtidsdagen till den 31 oktober 2017.

Från Ordens kansli (2017-06-05)

Drätseldirektorium (DD 1797)
Förordnande

Byggmästare Bengt Davidson, IX VPL, som ledamot från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2023.

3. Fördelningen (GPL)
Entledigande

Ingenjör Torbjörn Rydfalk, X GPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Den Gyllene Lågan i Borås från den 27 oktober 2017.
Förordnande
Kyrkoherde Jan Kesker, X GPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Den Gyllene Lågan i Borås från och med den 29 oktober 2017 till och med den 28 oktober 2023.

7. Fördelningen (MNPL)
Förordnande

Komminister Jermunn Solem, X MNPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Bifrost i Sundsvall från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2023.

Från Ordens kansli (2017-05-23)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Fastighetsmäklare Jan Resby, X MNPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Saltsjön i Saltsjöbaden från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2023.

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnande

Verksamhetschef Fredrik Ekblom, X ÖPL, som ordförande (O) för Kapitelbrödraföreningen Viktor Rydberg i Jönköping från och med den 21 augusti 2017 till och med den 20 augusti 2023.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnande

Medicine doktor Tomas Wilén, IX VPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Det Gyllene Snittet i Karlstad från och med den 15 september 2017 till och med den 14 september 2023.

 

 

Från Ordens kansli (2017-05-09)

2. Fördelningen (SPL)
Förordnande

Jur kand Nils Hyllienmark, X SPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Acacian-Malmöhus i Malmö från och med den 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2023.

6. Fördelningen (SCF)
Förordnande

Företagare Kenneth Jönsson, IX SCF, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen S:t Henrik i Åbo, Finland från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2023.

Från Ordens kansli (2017-05-07)

Drätseldirektorium (DD 1797)
Förordnanden

Försäkringskonsult Jörgen Ek, X Svea, som ledamot i drätseldirektoriets försäkringsutskott från och med den 31 maj 2017 till och med den 31 maj 2023.
VD Kenneth Ohlsson, IX Svea, som underkastellan (UKa) i Ordens Stamhus från och med den 31 maj  2017 till och med den 31 maj 2023.
 

Från Ordens kansli (2017-04-19)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Projektledare Jonny Silén, VIII Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen De Två Nycklar i Södertälje från och med den 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2023.

7. Fördelningen (MNPL)
Förordnande

Egen företagare Ulf Normark, VIII MNPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Vintergatan i Sollefteå från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2023.

Från Ordens kansli (2017-04-11)

Stora Landslogen (SLL)
Förordnande

Advokat Bo Malmgren, R&K, som tillförordnad Storprovisor (SPv) från och med den 6 april 2017 till och med den 17 mars 2018.

2. Fördelningen (SPL)
Förordnande

Företagare Jonas Schöld, IX SPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Facklan i Landskrona från och med den 27 augusti 2017 till och med den 26 augusti 2021.

 

Från Ordens kansli (2017-03-23)

Informationsdirektorium (ID 1978)
Entledigande

Teologie doktor Bengt Klemets, R&K, som ledamot från den 19 mars 2017.
Förordnanden
Direktör Guy Catani, X SCF, OHT, som ledamot från och med den 19 mars 2017 till och med den 31 december 2021.
Studierektor Ove Lind, IX Svea, som amanuens för språkfrågor från och med den 19 mars 2017 till och med den 31 december 2019.

 

Från Ordens kansli (2017-03-20)

Stora Landslogen (SLL)
Entledigande

Fil.kand. Rolf Prag, R&K, som Ordens t.f. banerförare (OB) från den 10 maj 2017. 

Förordnanden
Fil.kand. Rolf Prag, R&K, som Ordens banerförare (OB) från och med den 11 maj 2017 till och med den 31 december 2022.
Skattejurist Lars Hultqvist, R&K, som Storprovisor (SPv) från och med den 19 mars 2017 till och med den 19 mars 2023. Avliden den 1 april 2017.
Teologie doktor Bengt Klemets, R&K, som Stortalman (ST) från och med den 19 mars 2017 till och med den 19 mars 2023.
Direktör Gillis Edman, R&K, som Storhospitalier (SH) från och med den 19 mars 2017 till och med den 19 mars 2023.
Docent, överläkare Björn Börsbo, R&K, som Storhistoriograf (SHf) från och med den 19 mars 2017 till och med den 19 mars 2023.
 

Från Ordens kansli (2017-03-02)

7. Fördelningen (MNPL)
Entledigande

Ingenjör Eric Olofsson, X MNPL, som deputerad provinsialmästare (DPM) från den 1 april 2017.
Förordnanden
Officer Leif Haglund, X MNPL, som förste deputerad provinsialmästare (FDPM) samt universitetsadjunkt Marcus Sundgren, X MNPL, som andre deputerad provinsialmästare (ADPM) från och med den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2023.

 

Från Ordens kansli (2017-03-01)

Stora Landslogen (SLL)
Förordnanden av Stormästarens Uppvaktande Bröder (SUB) 2017.

Filosofie kandidat         Per G Olson, X Svea, som SUB X
Poliskommissarie         Anders Lindqvist, X Svea. som SUB X
Systemekonom             Michael Gorschelnik, IX Svea, som SUB IX
Verksamthetskonsult    Peter Moberg, IX Svea, som SUB IX
Konsult                         Jonas Forseth, VIII Svea, som SUB VIII
IT-konsult                     Jens Nordin, VIII Svea, som SUB VIII
samtliga nämnda från och med den 19 mars 2017 till och med den 31 december 2017.

Från Ordens kansli (2017-02-14)

2. Fördelningen (SPL)
Entledigande

Adjunkt Rolf Prag, R&K, som deputerad provinsialmästare (DPM) i  Skånska Provinsiallogen i Kristianstad från den 20 april 2017.
Förordnanden
Sjukhuschef  Tommy Nilsson, X SPL, som förste deputerad provinsialmästare (FDPM) i Skånska Provinsiallogen i Kristianstad från och med den 21 april 2017 till och med den 20 april 2023.
Försäljningsdirektör Mats Strömberg, X SPL, som andre deputerad provisialmästare (ADPM) i Skånska Provinsiallogen i Kristianstad från och med den 21 april 2017 till och med den 20 april 2023.
Gymnasielärare Peter Lyzell, IX SPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Linnaeus i Älmhult från och med den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2023.

3. Fördelningen (GPL)
Entledigande

Civilekonom Rolf Elamsson, X GPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Den Slutna Kedjan i Trollhättan från den 1 maj 2017.
Förordnande
Teknologie doktor Jan Östlund, VII GPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Den Slutna Kedjan i Trollhättan från och med den 2 maj 2017 till och med den 1 maj 2021.

 

Från Ordens kansli (2017-02-06)

Visitator a latere
Förordnande

Docent Björn Börsbo, X ÖPL, utnämnd R&K, som visitationssekreterare i OU Thomas Böös visitationslag från och med den 1 juli 2017 till och med den 17 mars 2018.

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Forskningschef Björn Wahlström, VIII MStL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Södermanland i Eskilstuna från och med den 20 februari 2017 till och med den 19 februari 2023.

 

Från Ordens kansli (2017-01-31)

4. Fördelningen (ÖPL)
Entledigande

Global travel manager Thomas Lindahl,  ÖPL, som ordförande (O) för Kapitelbrödrföreningen Viktor Rydberg i Jönköping från den 16 januari 2017.

8. Fördelningen (ÖNPL)
Förordnande

Projektingenjör Patrik Andersson, IX ÖNPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Brödrakedjan i Umeå från och med den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2023.

 

Från Ordens kansli (2017-01-28)

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt
följande bröder att från 18 mars 2017 vara

Riddare och kommendör med Röda korset

Ekonomie- och politices magister Henrik Wikström, X SCF, FÖS SCF.
Direktör Gillis Edman, X GPL, ADPM GPL.
Teologie doktor Bengt Klemets, X SCF, FT ÖStL.
Överstelöjtnant Torbjörn Höök, X Svea, FDPM Svea
Skattejurist Lars Hultqvist, X Svea, AÖSkM Svea, L DD. Avliden den 1 april 2017.
Docent, överläkare Björn Börsbo, X ÖPL, ADPM ÖPL.
 
samt utnämnt följande bröder att från den 18 mars 2017 vara
 
Innehavare av Ordens Hederstecken

Politices magister Bengt Hellström, X SCF, PBF, fÖS, fFStM.
Marknadsekonom Torgny Söderberg, X VPL, PBF, VisS
Direktör Guy Catani, X SCF, FDKM
 
samt utnämnt följande broder att från den 18 mars 2017 vara
 
Innehavare av Prins Bertils Frimurare medalj

Komminister Ulf Lindgren, X Svea, fOUtbN

Angående utnämning av Riddare av Kungliga Carl XIII:s Orden

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2017 utnämnt

Docent Lars Bergholtz, R&K, f PM ÖPL 

till ny Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

 

Från Ordens kansli (2017-01-24)

Informationsdirektorium (ID 1978)
Förordnande

Fil mag Ulf Hjelting, VIII VPL, som ledamot och redaktör för tidningen Frimuraren från och med den 1 mars 2017 till och med den 31 december 2022.

Stiftelsen H K H Prins Bertils frimurarefond (PBFond 1982)
Förlängt förordnande

Bankdirektör Peter Westrup, R&K, som ledamot från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2019.

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande

Verkställande direktör Per-Gunnar Däumichen, X Svea, som ordförande (O) för Brödraföreningen Saltsjön i Saltsjöbaden  från och med den 30 mars 2017.
Förordnande
Verkställande direktör Lars-Olof Olvhag, X Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Adolf Fredrik i Stockholm från och med den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2021.

4.Fördelningen (ÖPL)
Förlängt förordnande
Bergsingenjör Ulf Lindstrand, X ÖPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Njudung i Vetlanda från och med den 12 januari 2018 till och med den 18 januari 2018.

 

 

 

Från Ordens kansli (2017-01-16)

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande

Överstelöjtnant Torbjörn Höök, X Svea, som andre deputerad provinsialmästare (ADPM) från den 31 december 2016.
Förordnanden
Överstelöjtnant Torbjörn Höök, X Svea, som förste deputerad provinsialmästare (FDPM) från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2022.
Juvelerare Torsten Bergström, X Svea, som andre deputerad provinsialmästare (ADPM) från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2022.

 

Från Ordens kansli (2017-01-09)

 

Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond (MmFond 1926)
Entledigande

Diplomingenjör Göran Andersson, R&K, som ordförande från den 1 januari 2017.
Förordnanden
Överste Jan Mörtberg, R&K, som ordförande från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2022.
Diplomingenjör Göran Andersson, R&K, som ledamot från och med den 1 januari 2017 till och med den 30 juni 2017.

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Systemingenjör Per Vikström, IX Svea, som ordförande (O) för Kapitelbrödraföreningen De Sju Lampor i Gävle från och med den 1 februari 2017 till och med den 31 januari 2023.

7. Fördelningen (MNPL)
Förordnande

Intendent Jörgen Mårtensson, VIII SPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Urania i Östersund från och med den 1 mars 2017 till och med den 31 december 2017. 

 

Från Ordens kansli (2017-01-03)

 

Stora Landslogen (SLL)
Förlängt förordnande

Säkerhetschef Marcus Qvennerstedt, X Svea, som andre ceremonimästare från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2019.

Från Ordens kansli (2016-12-15)

 

Utbildningsdirektorium (UD 1998)
Förordnanden

Civilingenjör Göran Maniette, R&K, förlängt förordnande som ledamot från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2018.
Upphandlingschef Lars-Erik Lindström, X SPL, som sekreterare från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2022.

Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum (ABM 1987)
Förlängt förordnande
Civilingenjör Göran Maniette, R&K, som ordförande från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2018.

Ordens arkiv och bibliotekk (AB 1785)
Förordnande

Samtalsterapeut Stefan Schierbeck, X Svea, som förste arkivarie från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2022.

Ordens nämnd för utbildningsfrågor (UtbN 1999, VLN 1928)
Förordnande

Personalchef Per Lundborg, R&K, som ordförande från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2022.

 

 

Från Ordens kansli (2016-11-24)

 

Ordens t.f. banerförare (OB)
Förordnande

Fil.kand. Rolf Prag, R&K, från och med den 1 december 2016 till och med den 10 maj 2017.

Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond i Stockholm (MmFond 1926)
Entledigande

Speciallärare Bengt J Larsson, R&K, som vice ordförande och ledamot från den 31 december 2016.

Stora Landslogen (SLL)
Förordnande

Reklambyråchef John Fahlnaes, R&K, som Andre storbevakande broder (ASBB) från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2022.

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnanden

Museichef Olof Nimhed, X ÖPL, förlängt förordnande som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Eystrasalt i Västervik från och med den 8 februari 2017 till och med den 7 februari 2018.
Rådman Bo Lundgren, X ÖPL, förlängt förordnande som ordförande (O) för Brödraföreningen Diorit i Västervik från och med den 11 januari 2017 till och med den 6 februari 2017.
Gymnasiechef/rektor Jörgen Jonsson, X ÖPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Diorit i Västervik från och med den 7 februari 2017 till och med den 6 februari 2023.

Från Ordens kansli (2016-11-22)

 

Informationsdirektorium ( ID 1978)
Förlängt förordnande

Herr Patric Meyer, X Svea, som ledamot och sekreterare i informationsdirektoriet från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2022.

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Verkställande direktör Bo Ericson, IX Svea. som ordförande (O) för Brödraföreningen Gustaf Dalén på Lidingö från och med den 1 februari 2017 till och med den 31 januari 2023.

5. Fördelningen (VPL)
Förlängt förordnande

Bergsingenjör Håkan Roos, X VPL, som förste deputerad provinsialmästare (FDPM) i Värmländska Provinsiallogen i Karlstad från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2017.

Från Ordens kansli (2016-11-14)

 

6. Fördelningen (SCF)
Förlängda förordnanden i Stor Capitlet i Finland

Diplomingenjör Tom Waselius, R&K, som kapitelmästare (KM) från och med den 1 januari 2017 till och med den 19 januari 2018.
Direktör Guy Catani, X SCF, som förste duputerad kapitalmästare (FDKM) från och med den 1 janauri 2017 till och med den 22 september 2017.

 

Från Ordens kansli (2016-11-09)

 

Visitator a latere
Förlängt förordnande

Marknadsekonom Torgny Söderberg, X VPL, PBF, som visitationssekreterare från och med den 1 januari 2017 till och med den 30 juni 2017.

Stiftelsen Frimurare Ordens Stamhusfond (StHFond 1994)
Förordnanden

Aukt.revisor Alexander Hagberg, IX Svea och bankdirektör Ulf von Feilitzen, som ordinarie revisorer samt försäkringsjurist Anders Nehrman, X Svea, som ersättare för räkenskapsåret 2017.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnande

Överläkare Pär Åstrand, X VPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Pilgrimmen i Karlstad från och med den 21 januari 2017 till och med den 20 januari 2023.

7. Fördelningen (MNPL)
Förordnande

Företagare Lars Owe Stålhand, VIII MNPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Solatuni Andreas Bröder i Sollefteå från och med den 13 februari 2017 till och med den 12 februari 2023.

 

Från Ordens kansli (2016-11-01)

 

Ordens banerförare (OB)
Entledigande

Teologie doktor Kjell Hognesius, R&K, som Ordens banerförare (OB) tillilka vice ordförande i logedirektoriet från den 31 oktober 2016.

Ordens kansli (OK)
Förordnande

Teologie doktor Kjell Hognesius, R&K, att stå till OSK:s förfogande för rituellt projektarbete vid Ordens kansli från och med den 1 november 2016 till och med den 31 november 2019.

 

Från Ordens kansli (2016-10-31)

 

Barmhärtighetsdirektorium (BD 1800, 1922)
Entledigande

Professor Göran Karlsson, R&K, som Ordens administrator (OA), tillika ordförande för Barmhärtighetsdirektorium från den 1 januari 2017.

Stora Landslogen (SLL)
Entledigande

Överläkare Per Werner, R&K, som Storhospitalier (SH), tillika vice ordförande i Barmhärtighetsdirektorium från den 1 januari 2017.

3. Fördelningen (GPL)
Förordnanden

Ekonomie magister Jonas Jesperson, X GPL, förlängt förordnande som ordförande (O) för Brödraföreningen Västerhavet i Kungsbacka från och med den 1 januari 2017 till och med den 20 februari 2017.
Docent Jörgen Blennow, VIII GPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Västerhavet i Kungsbacka från och med den 21 februari 2017 till och med den 20 februari 2023.

 

Från Ordens kansli (2016-10-20)

 

Drätseldirektorium (DD 1797)
Förordnande

Skattejurist Lars Hultqvist, X Svea, som ledamot från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2022.

Från Ordens kansli (2016-10-10)

 

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har förordnat:

Professor Göran Karlsson, R&K, som Stormästarens Ståthållare (SMS) från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2022.
Överläkare Per Werner, R&K, som Ordens administrator (OA) från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2022.
Kyrkoherde Johnny Hagberg, R&K, som vikarie för Ordens högste prelat (vOHP) från och med den 19 mars 2017 till och med den 19 mars 2023.

1. Fördelningen (Svea)
Entlediganden

Verkställande direktör Mårten Hjärtenfalk, IX Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen De Två Nycklar i Södertälje från den 31januari 2017.
Ingenjör Börje Monsen, X Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Södermanland i Eskilstuna från den 1 januari 2017.

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnande

Fastighetsmäklare Bengt Andersson, IX ÖPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen De Tre Ljusen i Motala från och med den 7 november 2016 till och med den 6 november 2022.

Från Ordens kansli (2016-09-22)

Ordens kansli (OK)
Förlängt förordnande

Fil.kand Per G. Olson, X Svea, som avdelningschef utrikes ärenden och biträdande kanslichef från och med den 1 januari 2017 till och med den 1 augusti 2019.

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff (CFE)
Entledigande

Lagman Hans Brusewitz, X ÖNPL, som arbetande ledamot från den 20 november 2016.
Förordnanden
Fil dr Pontus Hörling, X ÖPL, jur kand Erik Ahlbom, X Svea och konsult Karl-Gunnar Hultland, X ÖNPL, som arbetande ledamöter från och med den 20 november 2016 och tills vidare.

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Studierektor Peter Mannheimer, IX Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Stenbocken i Uppsala från och med den 1 oktober 2016 till och med den 30 september 2022.

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnanden

Civilingenjör Magnus Engström, X ÖPL, som förste deputerad provinsialmästare (FDPM) för Östgöta Provinsialloge i Linköping från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2022.
Ingenjör Kent Andersson, X ÖPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen De Tre Stjärnor i Oskarshamn från och med den 22 oktober 2016 till och med den 21 oktober 2022.

8. Fördelningen (ÖNPL)
Entledigande

Tandtekniker Åke Landfors, X ÖNL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Brödrakedjan i Umeå från den 12 september 2016.
 


Från Ordens kansli (2016-09-12)

5. Fördelningen (VPL)
Förlängt förordnande

Civilingenjör Jan Krey, X VPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Föreningsbandet i Karlskoga med ytterligare 2 år från och med den 25 september 2016 till och med den 24 september 2018.

7. Fördelningen (MNPL)
Förordnanden

Ekonom Ulf Fryklund, VIII MNPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Elysium i Härnösand från och med den 26 november 2016 till och med den 25 november 2022.
Officer Erik Thorsell, X MNPL, förlängt förordnande som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Vintergatan i Sollefteå från och med den 1 januari 2017 till och med den 30 juni 2017.

Från Ordens kansli (2016-08-17)

Planeringsdirektorium (PD 1998)
Förordnande

Systemarkitekt Mikael Fredriksson, X Svea, som vice ordförande från och med den 13 augusti 2016 till och med den 31 december 2022.

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff  (CFE)
Entledigande

Fil dr Nils Billing, X Svea, som arbetande ledamot från den 20 november 2016.

1. Fördelningen ( Svea)
Entledigande

Fil dr Olle Hammermo, X VPL, som ordförande (O) för Kapitelbrödraföreningen De Sju Lampor i Gävle från den 30 september 2016.
Förordnande
Samordnare Kenneth Alfonsson, X Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Roslagen i Norrtälje från och med den 1 oktober 2016 till och med den 30 september 2022.

3. Fördelningen (GPL)
Entledigande

Lektor Lars-Olof Kjellström, X GPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Birger Jarl i Skövde från den 24 november 2016.

7. Fördelningen (MNPL)
Entledigande

Ingenjör Bengt-Ivar Mähler, X MNPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Solatuni Andreas Bröder i Sollefteå från den 1 november 2016.

 

Från Ordens kansli (2016-06-20)

2. Fördelningen (SPL)
Entledigande

Leg.Sjuksköterska Carl-Henrik Sige, VII SPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Catena i Falkenberg från den 30 juni 2016.
Förordnande
Verkställande direktör Hasse Manbring, IX SPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Catena i Falkenberg från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2019.

3. Fördelningen (GPL)
Förordnande

Leg. röntgensjuksköterska Jörgen Deckert, X GPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Räta Vinkeln i Vänersborg från och med den 10 november 2016 till och med den 9 november 2020.

6. Fördelningen (SCF)
Förordnande

Ingenjör Carl-Johan Frantz, X SCF, som ordförande (O) för Brödraföreningen Hans Henrik Boije i Tammerfors, Finland från och med den 15 januari 2017 till och med den 14 januari 2023.

7. Fördelningen (MNPL)
Förlängt förordnande

Officer Leif Haglund, X MNPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Urania i Östersund från och med den 1 januari 2017 till och med den 4 mars 2017.

Från Ordens kansli (2016-06-13)

Logedirektorium (LD 1800)
Entledigande

Agronom Olof Sköld, R&K, som sekreterare från den 30 september 2016.
Förordnande
Datalog Ulf Magnusson, X VPL, som sekreterare från och med en 1 oktober 2016 till och med den 30 september 2022 samt innehar värdighet som överofficiant inom Orden.

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande

Systemarkitekt Mikael Fredriksson, X Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Stenbocken i Uppsala från den 30 september 2016.

2. Fördelningen (SPL)
Förordnande

Kantor Thomas Holmér, X ÖPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Gustaf Adolf i Kalmar från och med den 1 november 2016 till och med den 31 oktober 2022.

3. Fördelningen (GPL)
Förordnanden

Konsult Stefan Frökärr, IX GPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Birger Jarl i Skövde från och med den 25 november 2016 till och med den 24 november 2022
Enhetschef Urban Rapp, VII GPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Andreascirkeln i Vänersborg från och med den 10 september 2016 till och med den 9 september 2022.

6. Fördelningen (SCF)
Förordnanden

Rektor Pekka Aittoniemi, X SCF, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Phoenix i Helsingfors, Finland från och med den 17 december 2016 till och med den 16 december 2022.
Pensionerad polis Ronnie Krohn, IX SCF, som ordförande mästare för S:t Johanneslogen S:t Peder i Jakobstad, Finland från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2022.

Från Ordens kansli (2016-06-07)

Logedirektorium (LD 1800)
Förlängt förordnande

Fil.kand. Rolf Prag, R&K, förlängt förordnande som ledamot från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2022.

Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond (Mmfond 1926).
Förordnande

Fil.kand. Roger de Robelin, IX Svea, som ledamot i Museifonden från och med den 1 november 2013 till och med den 31 oktober 2019.

 

Från Ordens kansli (2016-06-02)

 

Ämbetsmannamatrikel 2016 kommer att finnas tillgänglig
från och med 2016-06-14.

Pris 75 kronor vid avhämtning på Ordens kansli i Stockholm.

Pris 115 kronor vid hemsändning
Beställning för hemsändning sker genom insättning av 115 kronor, på 
Svenska Frimurare Ordens plusgiro 34 40-5.
Glöm inte att ange namn och adress, vänligen texta tydligt.

 

Från Ordens kansli (2016-05-18)

3. Fördelningen (GPL)
Förordnanden

Kyrkoherde Harry Hultén, X GPL, förlängt förordnande som ordförande (O) för Brödraföreningen Andreascirkeln i Vänersborg från och med den 1 spetember 2016 till och med den 9 september 2016.
Enhetschef Urban Rapp, VII GPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Andreascirkeln i Vänersborg från och med den 10 september 2016 till och med den 9 september 2022.

4. Fördelningen (ÖPL)
Entledigande

Lantbrukare Hans Tevell, X ÖPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen De Tre Ljusen i Motala från den 7 november 2016.

6. Fördelningen (SCF)
Förordnanden

Ekonomie magister Björn West, X SCF, som ordförande mästare (OM) för Österbottens Stewardsloge i Vasa i Finland från och med den 1 oktober 2016 till och med den 30 september 2022.
Tandläkare Christer Lewis, VIII ÖStL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Korsholm i Vasa i Finland från och med den 1 februari 2017 till och med den 31 januari 2023.

Från Ordens kansli (2016-04-28)

3. Fördelningen (GPL)
Förlängt förordnande

Företagskonsult Bertil Jonsson, X GPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Räta Vinkeln i Vänersborg från och med den 7 oktober2016 till och med den 9 november 2016.

4. Fördelningen (ÖPL)
Brödraföreningen Njudung i Vetlanda

Högtidsdagen hålles i februari månad och ej som tidigare uppgivits december månad.

Från Ordens kansli (2016-04-18)

2. Fördelningen (SPL)
Ändrad verksamhetsinriktning för Brödraföreningen Catena i Falkenberg

Från och med den 1 oktober 2016 verkar Bfr Catena endast i Johannesgraderna.

Förordnande
Major Leif Nilsson, X SPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Sirius i Halmstad från och med den 1 juli 2016 till och med den 30 juni 2022.

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnande

Civilingenjör Johan Sowa, X ÖPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Den Gyllene Cirkeln i Linköping från och med den 23 september 2016 till och med den 22 september 2022.

 

Från Ordens kansli (2016-04-13)

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff (CFE)
Entledigande

Skolöverläkare Lars Möller, IX SPL, som arbetande ledamot från den 20 november 2016.

4. Fördelningen (ÖPL)
Entledigande

Civilingenjör Magnus Engström, X ÖPL, som  ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Den Gyllene Cirkeln i Linköping från den 22 september 2016.

7. Fördelningen (MNPL)
Entledigande

Miljöskyddschef Bengt Gruvin, IX MNPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Elysium i Härnösand från den 27 november 2016.

 

Från Ordens kansli (2016-03-29)

Planeringsdirektorium (PD 1998)
Förordnande

Filosofie doktor Rikard Skårfors, VIII Svea, som ledamot från och med den 17 mars 2016 till och med den 31 december 2018.

Brödraföreningen Morgonstjärnan i Mariehamn
Förordnande

Odontologie licentiat Klas Silfverberg, X SCF, som ordförande (O) från och med den 1 oktober 2016 till och med den 22 februari 2022.

Från Ordens kansli (2016-03-10)

Planeringsdirektorium (PD 1998)
Förordnande

Civilekonom Magnus Åkerman R&K, som Ordens planeringsmästare (OP) från och med den 19 mars 2016 till och med den 31 december 2021.

Stora Landslogen (SLL)
Förordnanden

Fil.kand. Rolf Prag, R&K, som Andre storbevakande broder (ASBB) från och med den 19 mars 2016 till och med den 20 mars 2021.

Personalchef Per Lundborg, R&K, som Storstewardsmästare (SStM) tillika vice ordförande i Utbildningsdirektorium från och med den 19 mars 2016 till och med den 31 december 2021.

Reklambyråchef John Fahlnaes, R&K, som Storhistoriograf (SHf) från och med den 19 mars 2016 till och med den 20 mars 2021.

Från Ordens kansli (2016-03-09)

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm (SFBS 1753)
Entledigande

Bankdirektör Jan-Magnus Hagman, X Svea, OHT, som inspektör/sekreterare från den 30 juni 2016.
Förordnande
Advokat Sven-Åke Bergkvist, VIII Svea, som inspektör/sekreterare från och med den 1 juli 2016 till och med den 30 juni 2021.

Från Ordens kansli (2016-03-01)

Stora Landslogen (SLL)
Förordnanden som Stormästarens uppvaktande bröder (SUB) från och med den 19 mars 2016 till och med den 18 mars 2017.

Filosofie kandidat         Per G Olson, X Svea, som SUB X
Poliskommissarie         Anders Lindqvist, X Svea, som SUB X
Systemekonom             Michael Gorschelnik, IX Svea, som SUB IX
Verksamhetskonsult     Peter Moberg, IX Svea, som SUB IX
Avdelningschef             Hans Orest, VIII Svea, som SUB VIII
Tekniker                       Lars-Rune Jonsson, VIII Svea, som SUB VIII.

Från Ordens kansli (2016-02-24)

Ordens kansli (OK)
Förordnanden
Verkställande direktör Gabriel Anderbjörk, IX Svea, förordnas (dispens) som avdelningschef för IT-avdelningen (AChIT) vid Ordens kansli från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2018.
Civilingenjör Olof Granstedt, X Svea, som avdelningschef för Säkerhetsavdelningen (AChSäk) vid Ordens kansli från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2018.

2. Fördelningen (SPL)
Förordnande

Teknologie doktor Per Andersson, IX SPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Corfitz i Malmö från och med den 8 mars 2016 till och med den 7 mars 2022.

Från Ordens kansli (2016-02-16)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Vice kommundirektör Tommie Eriksson, IX Svea, som ordförande (O) för Brödraföreningen Roden i Norrtälje från och med den 1 april 2016 till och med den 31 mars 2022.

3. Fördelningen (GPL)
Brödraföreningen Den Flammande Stjärnan
i Uddevalla har i och med utgången av 2015 upphört att verka som Brödraförening.
Från och med den 1 januari 2016 har Frimurarklubben Den Flammande Stjärnan i Uddevalla bildats.

4. Fördelningen (ÖPL)
Entledigande

Ingenjör Joakim Glaés, IX ÖPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Concordia i Eksjö från den 26 februari 2016 med anledning av att Bfr Concordia upphör.

Från Ordens kansli (2016-02-08)

Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond (PBFond 1982)
Förordnande

Bankdirektör Michael Boström, R&K, som ledamot och ekonomiansvarig från och med den 19 mars 2016 till och med den 31 december 2018.

Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond (MmFond 1926)
Förordnande

Bankdirektör Jan-Magnus Hagman, X Svea OHT, som ledamot från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2018.

Från Ordens kansli (2016-01-28)

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 19 mars 2016 vara

Riddare och kommendör med Röda korset
Fil.kand. Rolf Prag, X SPL, ADPM SPL  L LD  fO Eos.
Personalchef Per Lundborg, X GPL ,  tf vO UD,  fO Vhav.
Reklambyråchef John Fahlnaes, X GPL, vO ID

och utnämnt följande bröder att från den 19 mars 2016 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken

Överläkare Lars Mansfeld, X VPL, PBF, fOM Eug.
Tekniker Björn Wänting, X ÖNPL, PBF, FK ÖNPL.
Ingenjör Karl-Gösta Nilsson, X SPL, S UD fOM CXG

samt utnämnt följande bröder att från 19 mars 2016 vara

Innehavare av Prins Bertils Frimuraremedalj

Bankdirektör Dick Mannestig, X Svea, fS BD och 
Redaktör Kjell Lekeby, x Svea, f AA AB.

Angående utnämning av Riddare av Kungliga Carl XIII:s Orden
Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2016 utnämnt

Köpman Leif Wadell, R&K, f PM GPL

till ny Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.
 

Från Ordens kansli (2016-01-21)

Stora Landslogen (SLL)
Förlängt förordnande

Key account manager Astor Pettersson, X ÖNPL, som förste ceremonimästare från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2018.

Från Ordens kansli (2016-01-20)

4.Fördelningen (ÖPL)
Förordnande

Arkitekt Zeljko Radetic, VIII ÖPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Veritas i Värnamo från och med den 15 april 2016 till och med den 14 april 2022.
 

Från Ordens kansli (2016-01-11)

Stora Landslogens Magistralråd
Förordnanden

Bankdirektör Christer Persson, R&K, som ledamot från och med den1 januari 2016 till och med den 31 december 2018.
Överste Jan Mörtberg, R&K, som ledamot från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021.

1. Fördelningen (Svea)
Förordnanden

Konsult Tomas Nilsson, X Svea, som ordförande (O) för Brödraföreningen Nordliga Kronan i Bollnäs från och med den 1 februari 2016 till och med den 31 januari 2022.
Kyrkogårdschef Göran Fransson, VIII MStL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Sala Frimurarebröder i Sala från och med den 1 februari 2016 till och med den 31 januari 2022.
Arbetsledare Olov Silén, VIII MStL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Olaus Petri i Strängnäs från och med den 1 februari 2016 till och med den 31 januari 2022.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnande

Verksamhetschef Per Lindberg, VIII VPL, som ordförandemästare (OM) för S:t Johanneslogen Gustaf Wasa i Falun från och med den 14 februari 2016 till och med den 13 februari 2022. 

Från Ordens kansli (2015-11-30)

Barmhärtighetsdirektorium (BD 1800, 1922)
Förordnande

Civilekonom Timo Dahl, X SCF, som ledamot från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021.

Från Ordens kansli (2015-11-25)

Barmhärtighetsdirektorium (BD 1800, 1922)
Entledigande

Civilekonom Magnus Åkerman, R&K, som vice ordförande från den 1 januari 2016.

Förordnande
Överläkare Per Werner, R&K, som vice ordförande från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021.

Planeringsdirektorium ( PD 1998)
Förordnande

Civilekonom Magnus Åkerman, R&K, som t.f. Ordens planeringsmästare (OP) från och med den 1 januari 2016 till och med den 19 mars 2016.

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm (SFBS 1753) "Barnhusstiftelsen"
Förordnande

Professor Göran Karlsson, R&K, som vice ordförande från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021.

Stora Landslogen (SLL)
Entledigande

Överläkare Per Werner, R&K, som andre storbevakande broder från den 1 januari 2016.

Förordnanden
Överläkare Per Werner, R&K, som Storhospitalier (SH) från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021.
 

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnanden

Ingenjör Gerhard Wennerström, X ÖPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen S:t Jacob i Linköping från och med den 30 januari 2016 till och med den 29 januari 2022.
Bergsingenjör Ulf Lindstrand, X ÖPL, förlängt förordnande som ordförande (O) för Brödraföreningen Njudung i Vetlanda från och med den 12 januari 2016 till och med den 11 januari 2018.

 

Från Ordens kansli (2015-11-23)

4. Fördelningen (ÖPL)
Återkallande av utnämning

Direktör Hans-Åke Tilly, X ÖPL, har återkallat sin utnämning av den 1 oktober 2015 som ordförande mästare (OM) för SJL Concordia i Eksjö.

Förordnande
Major Hans Henning, X ÖPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Concordia i Eksjö från och med den 27 februari 2016 till och med den 26 februari 2022.

Från Ordens kansli (2015-11-18)

Drätseldirektorium (DD 1797)
Förordnanden

Aukt.revisor Alexander Hagberg, IX Svea och bankdirektör Ulf von Feilitzen, X Svea, som ordinarie revisorer samt juris kandidat Anders Nehrman, X Svea, som ersättare under räkenskapsåret 2016.

Planeringsdirektorium (PD 1998)
Förordnanden

Skattejurist Lars Hultqvist, X Svea, omförordnad som ledamot från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021.
Civilingenjör Christian Storck, IX Svea, som sekreterare från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021.

Utbildningsdirektorium (UD 1998)
Förordnanden

Överste Jan Mörtberg, R&K, som Ordens instruktionsmästare (OI) tillika ordförande för utbildningsdirektorium från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021.
Personalchef Per Lundborg, X GPL, som tf vice ordförande från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021.

Ordens arkiv och bibliotek (AB 1785)
Förlängt förordnanden

Avdelningsdirektör Leif PH Danielsson, X Svea från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2016 samt direktör Claes Göran Rasmusson, X Svea från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021, som förste arkivarier (FA).

Stora Landslogens Magistralråd
Förordnande

Major Sten-Olof Eriksson, R&K, som ledamot från och med den 1 maj 2015 till och med den 31 december 2017.

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande

Agronom Herman Arosenius, X Svea, som ordförande (O) för Brödraföreningen Sala Frimurarebröder i Sala från den 30 november 2015.

2. Fördelningen (SPL)
Förordnande

Kyrkoherde Magnus Hedin, X SPL, som ordförande (O) för S:t Andreasföreningen Värendsbröderna i Växjö från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021.

 

Från Ordens kansli (2015-11-03)

Drätseldirektorium (DD 1797)
Förordnanden

Generalkonsul Sven-Åke Bergkvist, VIII Svea, som ledamot från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021.
Förvaltare Lars-Erik Wahlberg, VIII Svea, förordnas (dispens) som överkastellan (ÖKa) från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021.
Ingenjör Håkan Håstlund, X Svea, som underkastellan (UKa) från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2019.

Planeringsdirektorium (PD 1998)
Omförordnande

Civilingenjör Olof Granstedt, X Svea, som ledamot från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021.

Utbildningsdirektorium (UD 1998)
Ordens arkiv och bibliotek (AB 1785)
Förlängt förordnande

Avdelningsdirektör Ulf Åsén, X Svea, OHT, PBF som överarkivarie och överbibliotekarie (ÖAÖB) från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2019.

Från Ordens kansli (2015-10-21)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Verkställande direktör Bo Bergkvist, VIII Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Victory i Stockholm från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnande

Jägmästare Erik Hulu, IX VPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Erik Gustaf Geijer i Sunne från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2020.
 

Från Ordens kansli (2015-10-16)

5. Fördelningen (VPL)
Entlediganden

Direktör Rune Gustafsson, X VPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Gustaf Wasa i Falun från den 14 februari 2016.
Civilekonom Lassä Bröms, VIII VPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen S:t Mikael i Mora från den 16 oktober 2015.

Från Ordens kansli (2015-10-01)

Logedirektorium ( LD 1800)
Förordnande

Flygkapten Dan Knif, X SCF,som ledamot från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021.

Planeringsdirektorium ( PD 1998)
Förordnande

Aktuarie Rikard Bergström, VIII Svea, som ledamot från och med den 1 september 2015 till och med den 31 december 2018.

Ordens arkiv och bibliotek (AB 1785)
Förordnande

Kyrkoherde Jan Gehlin, IX SCF, som andre arkivarie (AA) från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021.

2. Fördelningen (SPL)
Förordnande

Projektledare Ulf Kronsell, VII SPL, som ordförande (O) för Karlshamns Frimurare Brödra Förening i Karlshamn från och med den 11 november 2015 till och med den 10 november 2021.

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnande

Direktör Hans-Åke Tilly, X ÖPL, som ordförande mästare (OM) för den nybildade S:t Johanneslogen Concordia i Eksjö från och med den 27 februari 2016 till och med den 31 december 2020.

 

Från Ordens kansli (2015-09-07)

Svenska Frimurare Orden
Ny S:t Johannesloge

Stormästaren har beslutat godkänna inrättandet av en ny S:t Johannesloge, nämligen S:t Johanneslogen De Tre Axen i Vetlanda med förkortningen DTA och logenumret 4093. Invigning av logen kommer att ske lördagen den 23 januari 2016.

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnande

Bankkamrer Göran Alsegård, X ÖPL, som ordförande mästare (OM) för den nyinrättande S:t Johanneslogen De Tre Axen i Vetlanda från och med den 23 januari 2016 till och med den 22 januari 2022.
 

Från Ordens kansli (2015-09-04)

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff  (CFE)
Entlediganden

Professor emeritus Karl-Gustav Sandelin, X SCF och professor emeritus Dan Eklund, X SCF, som arbetande ledamöter från den 21 november 2015.

Förordnanden
Sektionschef  Lars Lundsten, IX ÖNPL, filosofie doktor Olle Larsson, IX SPL och arkitekt Thomas Grundin, X Svea, som arbetande ledamöter från och med den 21 november 2015 och tills vidare.

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande
Överste Rutger Simonsson, VIII MStL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Olaus Petri i Strängnäs från den 16 december 2015.
 

Från Ordens kansli (2015-08-25)

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff (CFE)
Förordnande

Civilekonom Hans Zackari, X ÖNPL, som arbetande ledamot från och med den 12 september 2015 och tills vidare.

Från Ordens kansli (2015-08-11)

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm (SFBS 1753)
Entledigande

Sektionschef Kaj Gustafsson, R&K, som vice ordförande från den 31 december 2015.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnande

Verkställande direktör Lars-Åke Lundholm, IX VPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Dalarnes Andreas Bröder i Falun från och med den 1 oktober 2015 till och med den 30 september 2021.

7. Fördelningen (MNPL)
Förordnande

Inköpschef Morgan Björklund, VIII MNPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Höga Kusten i Örnsköldsvik från och med den 3 oktober 2015 till och med den 2 oktober 2021.
 

Från Ordens kansli (2015-08-10)

Planeringsdirektorium (PD 1998)
Förordnande

Civilekonom Fredrik Bister, VIII Svea, som ledamot från och med den 1 juni 2015 till och med den 31 december 2018.

Stora Landslogen (SLL)
Förordnande

Musikdirektör Erik Wadman, X Svea, som förste musikföreståndare från och med den 1 april 2015 till och med den 31 mars 2018.

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff (CFE)
Entledigande

Docent teolog Thomas Ekstrand, X Svea, som arbetande ledamot från den 21 november 2015.
 


 

Från Ordens kansli (2015-06-10)

Ordens kansli (OK)
Förlängt förordnande

Försäljningschef  Hans Webert, X Svea, som chef inrikes ärenden (AChI) från och med den 1 september 2015 till och med den 31 december 2017.

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Verkställande direktör Mårten Hjärtenfalk, VIII Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen De Två Nycklar i Södertälje från och med den 29 augusti 2015 till och med den 28 augusti 2021.

2. Fördelningen (SPL)
Förordnande

Ingenjör Johan Mansfeld, X SPL, som ordförande (O) för Kapitelbrödraföreningen Kjell Christopher Barnekow i Halmstad från och med den 9 september 2015 till och med den 8 september 2021.

4. Fördelningen (ÖPL)
Entledigande

Advokat Olof Larsson, X ÖPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Veritas i Värnamo från den 15 juni 2015.

Förordnande
Medicine doktor överläkare Björn Börsbo, X ÖPL, som andre deputerad provinsialmästare (ADPM) från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 deceember 2021.
 

Från Ordens kansli (2015-06-08)

Utbildningsdirektorium (UD 1998)
Förordnande
Ingenjör Anders Lundvik, X ÖNPL, som ledamot i utbildningsdirektoriet från och med den 1 juli 2015 till och med den 30 juni 2021.

Stiftelsen Frimurare Ordens Stamhusfond ( StHFond 1994)
Förlängt förordnande från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2016

Direktör Carl-Gustaf Piehl, R&K, som ordförande samt ingenjör Håkan Håstlund, X Svea, bankdirektör Bengt Gewalli, X Svea, bankdirektör Michael Boström, R&K och marknadsekonom Pierre Dunbar, X Svea, som ledamöter.

3. Fördelningen (GPL)
Entledigande

Pol mag Bengt Nordlund, X GPL, som andre deputerad provinsialmästare (ADPM) från  den 18 maj 2015.

Förordnanden
Pol mag Bengt Nordlund, X GPL, som förste deputerad provinsialmästare (FDPM) från och med den 19 maj 2015 till och med den 31 december 2019.
Direktör Gillis Edman, X GPL, som andre deputerad provinsialmästare (ADPM) från och med den 19 maj 2015 till och med den 18 maj 2021.

6. Fördelningen (SCF)
Entledigande

Direktör Guy Catani, X SCF, som deputerad kapitelmästare (DKM) från den 31 december 2015.

Förordnanden
Direktör Guy Catani, X SCF, som förste deputerad kapitelmästare (FDKM) från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2016.
Verkställande direktör Jean Gallen, X SCF, som andre deputerad kapitelmästare (ADKM) från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2021.
 


 

Från Ordens kansli (2015-05-05)

Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum (ABM 1987)
Förordnande

Avdelningsdirektör Ulf Åsén, X Svea, OHT, PBF, förlängt förordnande som ledamot från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2019.

2. Fördelningen (SPL)
Entledigande

Ingenjör Tore Lundström, X SPL, som ordförande (O) för Kapitelbrödaföreningen Kjell Christopher Barnekow i Helsingborg den 8 september 2015.

3. Fördelningen (GPL)
Förordnande

Lärare Fredrik Jakobsson, X GPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Salomon à Trois Serrures i Göteborg från och med den 16 augusti 2015 till och med den 15 augusti 2021.

8. Fördelningen (ÖNPL)
Förordnanden

Major Sven-Olov Grenholm, X ÖNPL, som förste deputerad provinsialmästare (FDPM) samt civilingenjör Jan Röring, X ÖNPL, som andre deputerad provinsialmästare (ADPM) för Övre Norrlands Provinsialloge i Umeå från och med den 23 maj 2015 till och med den22 maj 2021.

 

Från Ordens kansli (2015-04-07)

Drätseldirektorium (DD)
Entledigande

Bankdirektör Mikael Boström, R&K, som överskattmästare (ÖSkM) från den 1 juli 2015.

Förordnande
Verkställande direktör Pelle Björklund, X Svea, som överskattmästare (ÖSkM) från och med den 1 juli 2015 till och med den 30 juni 2021.
 

Från Ordens kansli (2015-03-31)

Stora Landslogen (SLL)
Förordnanden

Ekonom Per-Axel Skogfeldt, VIII MStL och marknadskonsult Jan Persson, VIII MStL, som amanuenser till storintendenten (SIt) från och med den 18 april 2015.
 

Från Ordens kansli (2015-03-18)

Planeringsdirektorium (PD)
Förordnande

Major Ronny Schultz, R&K, förlängt förordnande som ledamot från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2017.

4. Fördelningen (ÖPL)
Entledigande

Direktör Hans-Åke Tilly, X ÖPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Concordia i Eksjö från den 10 april 2015.

Förordnande
Ingenjör Joakim Glaés, VIII ÖPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Concordia i Eksjö från och med den 11 april 2015 till och med den 11 april 2016.

Från Ordens kansli (2015-03-04)

Svenska Frimurare Orden
Ny S:t Johannesloge

Stormästaren har beslutat godkänna inrättandet av en ny S:t Johannesloge, nämligen S:t Johanneslogen Concordia i Eksjö med förkortningen CON och logenumret 4083. Invigning av logen kommer att ske lördagen den 27 februari 2016 och beslutet innebär att Brödraföreningen Concordia upphör att verka som brödraförening från och med den 12 mars 2016.

Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Musiefond (Mmfrond 1926)
Förordnande

Museichef Berndt Arell, X SCF, som ledamot från och med den 1 mars 2015 till och med den 28 februari 2021.

Stora Landslogen (SLL)
Förordnanden som Stormästarens Uppvaktande  Bröder (SUB) från och med den 22 mars 2015 till och med den 19 mars 2016:

Filosofie kandidat                    Per G Olson, X Svea, som SUB X.
Poliskommissarie                    Anders Lindqvist, X Svea, som SUB X.
Arbetsledare                            Kimmo Jää-Aro, IX Svea, som SUB IX.
Advokat                                   Sten Sjöstedt, IX Svea, som SUB IX.
Verkställande direktör             Bo Ericson, VIII Svea, som SUB VIII.
Avdelningschef                       Hans Orest, VIII Svea. som SUB VIII.

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande

Företagare Michael MacLaine, IX Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen De Två Nycklar i Södertälje från och med den 4 mars 2015.

Förordnande
Överstelöjtnant Alf Görsjö, X Svea, som tillförordnad ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen De Två Nycklar i Södertälje från och med den 4 mars 2015 till och med den 28 augusti 2015.

3. Fördelningen (GPL)
Förordnanden

Köpman Leif Wadell, R&K, förlängt förordnande som provinsialmästare (PM) till och med den 27 mars 2015.
Vice chefsåklagare Göran Sjödell, utnämnd R&K, som provinsialmästare (PM) från och med den 28 mars 2015 till och med den 26 mars 2021.

8. Fördelningen (ÖNPL)
Förordnanden
Bankkamrer Christer Fessé, R&K, förlängt förordnande som provinsialmästare (PM) till och med den 22 maj 2015.
Ingenjör Anders Fahlström, utnämnd R&K,  som provinsialmästare (PM) från och med den 23 maj 2015 till och med den 25 maj 2019.

Från Ordens kansli (2015-02-24)

Stora Landslogen (SLL)
Förordnanden

Överste Jan Mörtberg, utnämnd R&K, som Storstewardsmästare (SStM) tillika vice ordförande för Utbildningsdirektorium från och med den 21 mars 2015 till och med den 31 december 2015.
Överläkare Per Werner, utnämnd R&K, som andre Storbevakande broder (ASBB) från och med den 1 juli 2015 till och med den 30 juni 2021.
Civilingenjör Per Arosenius, utnämnd R&K, som Storintendent (SIt) från och med den 21 mrs 2015 till och med den 19 mars 2021.

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Poliskommisssarie Dan Lindqwister, X Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen S:t Erik i Stockholm från och med den 18 april 2015 till och med den 17 april 2021.
 

Från Ordens kansli (2015-02-13)

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande

Verkställande direktör Sven Waldenström, X Svea, som ordförande (O) för Brödraföreningen Attundaland i Djursholm från och med den 1 mars 2015.

Förordnande
Försäkringskonsult Jörgen Ek, X Svea, som ordförande (O) för Brödraföreningen Attundaland i Djursholm från och med den 1 mars 2015 till och med den 28 februari 2021.

 

Från Ordens kansli (2015-02-09)

Stora Landslogen (SLL)
Förordnande

Civilingenjör Per Arosenius, X Svea, utnämnd R&K, som tf Storintendent (SIt) från och med den 9 februari 2015 till och med den 20 mars 2015.

Från Ordens kansli (2015-01-28)

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2015
utnämnt

Stormästaren i Isländska Frimurare Orden Valur Valsson
filosofie kandidat Thomas Böös, R&K, OU och
sektionschef Kaj Gustafsson, R&K, fSH

till nya Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har
utnämnt följande bröder att från den 21 mars 2015 vara

Riddare och kommendör med Röda korset
Ingenjör Anders Fahlström, X ÖNPL, ADPM ÖNPL
Överste Jan Mörtberg, X Svea, t.f.SStM  vO UD  ADM NC
Vice chefsåklagare Göran Sjödell, X GPL, FDPM GPL
Överläkare Per Werner, X SPL, FDPM SPL och
Civilingenjör Per Arosenius, X Svea, AK Svea  L PD

samt utnämnt följande broder att från den 21 mars 2015 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken
Personalchef Jan Grenerfors, X ÖPL, PBF, fFÖS ÖPL.

 

Från Ordens kansli (2015-01-27)


Återupptagna förbindelser med GLNF

SFMO har återupptagit förbindelserna med Grand Loge Nationale Francaise
(GLNF) och det är åter möjligt att besöka franska loger tillhörande GLNF.

Utbildningsdirektorium (UD)
Förordnande

Studierektor Peter Mannheimer, VIII Svea, som tredje arkivarie i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 dececmber 2020.

Stora Landslogen (SLL)
Entledigande
Bankdirektör Michael Boström, R&K, som Andre storbevakande broder (ASBB) från och med den 30 juni 2015.

2. Fördelningen (SPL)
Entledigande

Universitetslektor Björn Ejdemo, X SPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Malmö Grip i Malmö från och med den 7 mars 2015.

Förordnanden
Direktör Kjell Pettersson, R&K, som ordförande (O) för Frimurarföreningen Cimbris i Simrishamn från och med den 30 maj 2015 till och med den 29 maj 2021
Musikterapeut Erik Havstad, X VPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Malmö Grip i Malmö från och med den 7 mars 2015 till och med den 6 mars 2021.

4. Fördelningen (ÖPL)
Entledigande

Agronom Olof Sköld, R&K, som ordförande (O) för Kapitelbrödraföreningen Viktor Rydberg i Jönköping från och med den 13 februari 2015.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnande

Produktionschef  Bengt Jansson-Wästborn, VIII VPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen De Tre Blossen i Ludvika från och med den 1 mars 2015 till och med den 28 februari 2021.

 

Från Ordens kansli (2015-01-14)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Filosofie magister Måns Öhman, X Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Nicolaus i Visby från och med den 1 mars 2015 till och med den 28 februari 2021.

Från Ordens kansli (2015-01-08)


Ritual 2014 färdigtryckt.

Ordens kansli har fått slutleverans från tryckeriet av Ritual 2014.

På tisdag den 13 januari 2015 påbörjas hämtning av ritualerna från
3. Fördelningen (GPL), 6. Fördelningen (SCF), 7. Fördelningen (MNPL)
och 8. Fördelningen (ÖNPL) vid Ordens kansli i Stockholm för att
sedan distrubuera dessa till Loger och Brödraföreningar.
Övriga fördelningar hämtar några dagar senare.

Från Ordens kansli (2015-01-07)

2. Fördelningen (SPL)
Entlediganden

Löjtnant Lars-Åke Nordin, X SPL, som ordförande (O) för  Kapitelbrödraföreningen Den Gyllene Kronan i Karlskrona från och med den 21 februari 2015.
Lantmästare Alexander Wendt, X SPL, som ordförande (O) för Karlshamns Frimurare Brödra Förening i Karlshamn från och med den 11 november 2015.

Förordnande
Rådman Anders Enroth, X MNPL, som ordförande (O) för Kapitelbrödraföreningen Den Gyllene Kronan i Karlskrona från  och med den 21 februari 2015 till och med den 20 februari 2021.

3. Fördelningen (GPL)
Förordnanden

Skattebrottsutredare Göran Stenhardt, VIII GPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen S:t Sigfrid i Skövde från och med den 6 februari 2015 till och med den 5 februari 2021.
Medicine doktor Erland Linjer, IX GPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Fyrbåken i Varberg från och med den 13 april 2015 till och med den 12 april 2021.

Från Ordens kansli (2014-12-11)

Stora Landslogen (SLL)
Omförordnanden

Jur.kand Nils-Erik Larsson, VIII Svea, som tredje ceremonimästare (TCM) från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2017.
Övertandläkare Måns Jungner, VIII Svea, som extra ceremonimästare (ECM) från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2017.

Från Ordens kansli (2014-11-27)

Informationsdirektorium (ID)
Förordnanden

VP Marketing & Sales Mats Gärdfors, VIII GPL, som amanuens för fotografi- och bildfrågor från och med den 1 november 2014 till och med den 31 december 2017.
Marknadsekonom Pierre Dunbar, X Svea, som amanuens för tidningsproduktionsfrågor från och med den 1 november 2014 till och med den 31 december 2017.

Från Ordens kansli (2014-11-26)

Barmhärtighetsdirektorium (BD)
Förordnande

Systemtekniker Ola Axén, IX ÖPL, som ledamot från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 januari 2020.

Logedirektorium (LD)
Förordnande

Kammaråklagare Tomas Persson, X ÖPL, som ledamot från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2020.

Utbildningsdirektorium (UD)
Förordnanden

Avdelningsdirektör Per Heimer, X Svea, omförordnande som andre arkivarie (AA) i Ordens arkiv och bibliotek (AB) från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2017.
Konsult Karl-Gunnar Hultland, X ÖNPL, som andre arkivarie (AA) i Ordens arkiv och bibliotek (AB) från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2020.

Stora Landslogen (SLL)
Förordnande

Diplomekonom Peik Kuuluvainen, X SCF, som Stormästarens uppvaktande broder SUB X i Finland från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018.

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande

Bankdirektör Michael Boström, R&K, som ordförande mästare (OM) i S:t Johanneslogen S:t Erik i Stockholm från och med den 17 april 2015.

7. Fördelningen (MNPL)
Entledigande

Byggnadsingenjör Bo Lundvik, X MNPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Höga Kusten i Örnsköldsvik från och med den 1 april 2015.

Från Ordens kansli (2014-11-24)

Drätseldirektorium (DD)
Förordnande

Bankdirektör Michael Boström, R&K, som Ordens räntmästare (OR) tillika ordförande för drätseldirektoriet från och med den 1 juli 2015 till och med den 30 juni 2021.

Planeringsdirektorium (PD)
Förordnande

Verkställande direktör Gabriel Anderbjörk, IX Svea, som vice ordförande från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 22.

Stiftelsen H. K. H. Prins Bertils Frimurarefond (PBFond 1982)
Förordnanden

Säkerhetschef Nils Magnusson, R&K, ny ordförande 2015-2017.
Vice överåklagare Gunnar Adell, R&K, omförordnad ledamot 2015-2017.
Fil. kand Thomas Böös, R&K, ny ledamot 2015-2017.
Direktör Carl-Gustaf Piehl, R&K, omförordnad ledamot 2015.
Diplomingenjör Tom Waselius, R&K, omförordnad ledamot 2015-2017.
Överstelöjtnant Anders Grafström, R&K, omförordnad sekreterare 2015-2016.

2. Fördelningen (SPL)
Förordnande

Legitimerad sjuksköterska Carl-Henrik Sige, VII SPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Catena i Falkenberg från och med den 20 januari 2015 till och med den 19 januari 2021.

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnande

Personalchef Thomas Lindahl, X ÖPL, som ordförande (O) för Kapitelbrödraföreningen Viktor Rydberg i Jönköping från och med den 14 februari 2015 till och med den 13 februari 2021.

8. Fördelningen (ÖNPL)
Förordnande
Ingenjör Anders Lööv, IX ÖNPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Olaus Magnus i Skellefteå från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2020.

Från Ordens kansli (2014-11-03)


Informationsdirektorium (ID)
Förordnande

Reklambyråchef John Fahlnaes, X GPL, som vice ordförande från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2020.

2. Fördelningen (SPL)
Namnändring

Ystads Brödraförening i Ystad byter namn till Ystads Frimurareförening den 21 februari 2015 efter beslut av Ordens Stormästare.

Förordnande
Produktspecialist Fredrik Ekberg, VIII SPL, som ordförande (O) för Ystads Frimurareförening i Ystad från och med den 21 februari 2015 till och med den 20 februari 2021.

Från Ordens kansli (2014-10-23)


Informationsdirektorium (ID)
Förordnanden

Advokat Christoffer Gramming, VIII GPL, som ledamot från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2021.
Civilingenjör Göte Gabrielsson, X SPL, omförordnad som ledamot från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2017.
Kundtjänstchef Patrik Andersson. IX ÖNPL, som ordförande i webbkommittén från och med den 1 november 2014 till och med den 31 december 2019.

Utbildningsdirektorium (UD)
Förordnande

Komminister Ulf Lindgren, X Svea, förlängt förordnande som ordförande för Ordens nämnd för utbildningsfrågor från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2017.

Från Ordens kansli (2014-10-13)


Stora Landslogen
Förordnanden

Kammarmusiker Michael Lind, X Svea, förlängt förordnande som förste musikföreståndare till och med den 31 mars 2015.
Musikdirektör Erik Wadman, X Svea, förlängt förordnande som andre musikföreståndare till och med den 31 mars 2015.

Utbildningsdirektorium (UD)
Förordnande

Överste Jan Mörtberg, X Svea, som tf vice ordförande från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2020.

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Civilingenjör Anders T Bruse, X Svea, förlängt förordnande som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen S:t Ansgar i Södertälje från och med den 1 december 2014 till och med den 30 november 2017.

Från Ordens kansli (2014-10-10)


Svenska Frimurarorden
Nya ritualer för SFMO är fastställda

Ordens Stormästare har fastställt nya ritualer den 10 oktober 2014.
Ytterligare information kommer angående distribution och ikraftträdande.

Från Ordens kansli (2014-09-23)


1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Jur. kand Stefan Borg, VIII Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Nordiska Cirkeln i Stockholm från och med den 1 november 2014 till och med den 31 oktober 2020.

2. Fördelningen (SPL)
Förordnande

Leg. tandläkare Tommy Malmström, IX SPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Klippans Frimurareförening i Klippan från och med den 14 november 2014 till och med den 13 november 2020.

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnanden

IT-tekniker Stefan Hedberg, VIII ÖPL,  som ordförande (O) för Brödraföreningen S:t Olof i Norrköping från och med den 18 november 2014 till och med den 17 november 2020.
Ingenjör Anders Stensson, X ÖPL, förlängt förordnande som förste deputerad provinsialmästare (FDPM) för Östgöta Provinsialloge i Linköping från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2015.
Generalmajor Göran De Geer, X ÖPL, OHT, förlängt förordnande som andre deputerad provinsialmästare (ADPM) för Östgöta Provinsialloge i Linköping från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2015.
Generalmajor Göran De Geer, X ÖPL, OHT, som förste deputerad provinsialmästare (FDPM) för Östgöta Provinsialloge i Linköping från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2016

 

Från Ordens kansli (2014-08-26)

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff
Entlediganden

Teologie licentiat Tord Ireblad, X GPL, Redaktör Kjell Lekeby, X Svea och Professor Mihailo Vukas, IX GPL, som arbetande ledamöter för Forskningslogen från och med den 29 november 2014. 

Förordnanden
Filosofie kandidat Karl-König Königsson, X ÖPL, som arbetande ledamot för Forskningslogen från och med den 16 augusti 2014 och tills vidare.
Filosofie magister Robert Carleson, IX Svea, Stiftsprost Ingvar Bengtsson, X GPL och Studierektor Peter Mannheimer, VIII Svea, som arbetande ledamöter för Forskningslogen från och med den 29  november 2014 och tills vidare.  

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande

Marknadsekonom Bruno Ahlqvist, X Svea, som andre deputerad provinsialmästare (ADPM) för Svea Provinsialloge från och med den 26 augusti 2014.

Förordande
Marknadsekonom Bruno Ahhqvist, X Svea, som förste deputerad provinsialmästare (FDPM) för Svea Provinsialloge från och med den 27 augusti 2014 till och med den 30 november 2016.

Från Ordens kansli (2014-08-20)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Överstelöjtnant Torbjörn Höök, X Svea, som andre deputerad provinsialmästare (ADPM) för Svea Provinsialloge från och med den 1 september 2014 till och med den 31 augusti 2020.

2. Fördelningen (SPL)
Entledigande

Filosofie doktor Christer Ohlin, X SPL, som ordförande (O) för Klippans Frimurareförening i Perstorp från och med den 13 november 2014.

Från Ordens kansli (2014-06-26)

Stora Landslogen
Entledigande

Kammarherre Ulf Lagerström, R&K, som storintendent från och med den 31 juli 2014.

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff 
Förordnande

Akademisekreterare Sune Lindh, X Svea, som ordförande mästare (OM) från och med den 15 augusti 2014 till och med den 31 augusti 2018.

2. Fördelningen (SPL)
Förordnanden

Ingenjör Tommy Olsson, X SPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Frans Suell i Malmö från och med den 12 september 2014 till och med den 11 september 2020.
Filosofie doktor Johan Reimer, X SPL, som ordförande (O) för Frimurareföreningen EOS i Lund från och med den 26 augusti 2014 till och med den 25 augusti 2020.

Från Ordens kansli (2014-06-11)

Stora Landslogen
Förordnande

Överkontrollör Göran Larson, X Svea, som tf. storintendent från och med den 1 augusti 2014 till och med den 31 juli 2015.

3. Fördelningen (GPL)
Förordnande

Kyrkoherde Harrry Hultén, X GPL, förlängt förordnande som ordförande (O) för Brödraföreningen Andreascirkeln i Vänersborg från och med den 1 september 2014 till och med den 31 augusti 2016.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnande

Civilingenjör Jan Krey, X VPL, förlängt förordnande som ordförande (O) för Brödraföreningen Föreningsbandet i Karlskoga från och med den 25 september 2014 till och med den 24 september 2016. 

 

Från Ordens kansli (2014-05-22)

6. Fördelningen (SCF)
Förordnande

Konsul Ingmar Karlsson, VIII SCF, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Tyrgils i Borgå, Finland från och med den 27 februari 2015 till och med den 31 december 2020

Från Ordens kansli (2014-05-14)

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnande

Urmakarmästare Claes J J:son Beck-Friis, IX Svea, som ordförande (O) för Brödraföreningen IIIxIII i Motala från och med den 13 oktober 2014 till och med den 12 oktober 2020.

8. Fördelningen (ÖNPL)
Omförordnande

Tandtekniker Åke Landfors, X ÖNPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Brödrakedjan i Umeå från och med den 1 juni 2014 till och med den 31 maj 2017.

Från Ordens kansli (2014-05-05)

3. Fördelningen (GPL)
Entledigande

Bankdirektör Holger Svensson, X GPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Fyrbåken i Varberg från och med den 13 april 2015.

Förordnande
Advokat Erik Bergenhem, VIII GPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen De tre Förenade Kronor i Göteborg från och med den 1 augusti 2014 till och med den 31 juli 2020.

4. Fördelningen (ÖPL)
Entledigande

Kammaråklagare Ulf Grimsborn, IX ÖPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen S:t Olof i Norrköping från och med den 17 november 2014.

Från Ordens kansli (2014-04-23)

Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond
Förordnande
Bankdirektör Peter Westrup, R&K, som ledamot från och med den 1 april 2014 till och med den 31 december 2016.

2. Fördelningen (SPL)
Entlediganden

Direktör Martin Hagbyhn, X SPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Frans Suell i Malmö från och med den 21 augusti 2014.
Civilekonom Tor Wiedling Fernandes, X SPL, som ordförande (O) för Frimurareföreningen EOS i Lund från och med den 1 december 2014.

Förordnande
Överste 1. gr Bo Wranker, IX SPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Carl Johan i Karlskrona från och med den 15 maj 2014 till och med den 14 maj 2020.

8. Fördelningen (ÖNPL)
Förordnande

Systemförvaltare Patrik Bergström, X ÖNPL, som ordförande (O) för Bodens Frimurareförening Norrskenet i Boden från och med den 13 september 2014 till och med den 12 september 2020.

Från Ordens kansli (2014-04-09)

2. Fördelningen (SPL)
Entledigande

Överstelöjtnant Herman Håkansson, R&K, som ordförande mästare för S:t Andreaslogen Carl Johan i Karlskrona från och med den 15 maj 2014.

Från Ordens kansli (2014-03-24)

5. Fördelningen (VPL)
Förordnanden

Rektor Nils Eklund, X VPL, förlängt förordnande som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Hammaren i Karlskoga från och med den 27 mars 2014 till och med den 31 december 2014.
Direktör Olof Frisk, VII VPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Hammaren i Karlskoga från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2020.
Överstelöjtnant Bo Arvidsson, VIII VPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Fraternitas i Kristinehamn från och med den 1 april 2014 till och med den 31 mars 2020.  

Från Ordens kansli (2014-03-06)

Utbildningsdirektorium
Förordnande
Generalmajor Göran de Geer, X ÖPL, förlängt förordnande som ledamot från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2017.

Stora Landslogen
Förordnanden 
som Stormästarens Uppvaktande  Bröder (SUB) till och med den 21 mars 2015:
Filosofie kandidat                   Per G Olson, X Svea, som SUB X.
Poliskommissarie                   Anders Lindqvist, X Svea, som SUB X.
Arbetsledare                            Kimmo Jää-Aro, IX Svea, som SUB IX.
Advokat                                    Sten Sjöstedt, IX Svea, som SUB IX.
Verkställande direktör           Bo Ericson, VIII Svea, som SUB VIII.
Avdelningschef                       Hans Orest, VIII Svea. som SUB VIII.

4. Fördelningen (ÖPL)
Entledigande

Byggnadsingenjör Bertil Siltberg, X ÖPL, som ordförande för Brödraföreningen IIIxIII i Motala från och med den 10 mars 2014.

Från Ordens kansli (2014-03-05)

Svenska Frimurarorden
Informationsdirektorium
Förordnande
Överstelöjtnant Herman Håkansson, utnämnd R&K, som Ordens Överarkitekt (OÖ) från och med den 22 mars 2014 till och med den 22 mars 2020.

Stora Landslogen
Förordnanden
Bankdirektör Michael Boström, utnämnd R&K, som Andre Storbevakande broder (ASBB) från och med den 1 april 2014 till och med den 31 mars 2020.
Agronom Olof Sköld, utnämnd R&K, som Storintroduktör (SI) från och med den 1 april 2014 till och med den 31 mars 2020.

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande
Bankdirektör Peter Westrup, utnämnd R&K, som Provinsialmästare (PM) för Svea Provinsialloge från och med den 22 mars 2014 till och med den 22 mars 2020.

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnande

Laboratorieingenjör Peter Granstam, utnämnd R&K, som Provinsialmästare (PM) för Östgöta Provinsialloge från och med den 5 april 2014 till och med den 4 april 2020

Från Ordens kansli (2014-02-26)

Stora Landslogen
Magistralråd
Förordnanden

Professor Göran Karlsson, R&K, OA, som ledamot från och med den 1 februari 2014 till och med den 31 januari 2018.
Diplomingenjör Tom Waselius, R&K, KM SCF, förlängt förordnande som ledamot från och med den 1 februari 2014 till och med den 31 december 2016.

3. Fördelningen (GPL)
Entledigande

Köpman Leif Wadell, R&K, som provinsialmästare i Göta Provinsialloge från och med den 13 mars 2015.
Förordnande
Projektledare Carl-Magnus Arthursson, IX, GPL, som ordförande (O) för Brödraföreningen Lidköpings Frimurarebröder i Lidköping från och med den 25 mars 2014 till och med den 24 mars 2020.

4. Fördelningen (ÖPL)
Nya lokaler
Har godkännts för S:t Johanneslogen Den Mellersta Pelaren och Kapitelbrödraföreningen Viktor Rydberg med adress Norra Strandgatan 40 i Jönköping. Däremot är lokalerna för S:t Andreaslogen Magnus Ladulås ej färdiga för godkännande.

Från Ordens kansli (2014-02-18)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Herr Jan-Olof Frykman, X Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen S:t Eskil i Eskilstuna från och med den 1 mars 2014 till och med den 28 februari 2020.

Från Ordens kansli (2014-02-04)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Verkställande direktör Per-Gunnar Däumichen, X Svea, som ordförande (O) för Brödraföreningen Saltsjön i Saltsjöbaden från och med den 1 februari 2014 till och med den 31 januari 2020.

6. Fördelningen (SCF)
Entledingade 

Bankdirektör Erkki Tourmaa, X SCF, som ordförande mästare för S:t Johanneslogen Tyrgils i Borgå, Finland från och med den 27 februari 2015.

Från Ordens kansli (2014-01-28)

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 22 mars 2014 vara

Riddare och kommendör med Röda korset

Överstelöjtnant Herman Håkansson, X SPL, OM Carl Johan AAÖBB SPL.
Bankdirektör Peter Westrup, X Svea, tjf PM Svea L SFBS.
Laboratorieingenjör Peter Granstam, X ÖPL, OM S:t Jacob.
Bankdirektör Michael Boström, X Svea, OM S:t Erik ÖSkM DD och
Agronom Olof Sköld, X ÖPL, O VR S LD.

samt utnämt följande bröder att från den 22 mars 2014 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken

Avdelningsdirektör Ulf Åsén, X Svea, PBF ÖAÖB.
Överstelöjtnant Jan Lindman, X VPL, f FK VPL och
Generalmajor, Friherre Göran De Geer, X ÖPL, ADPM ÖPL.

Angående utnämning av Riddare av Kungliga Carl XIII:s Orden

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2014 utnämnt
teologie doktor Kjell Hognesius, R&K, OB och
överstelöjtnant Anders Grafström, R&K, f SS
till nya Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.
 

Från Ordens kansli (2014-01-21)

Barmhärtighetsdirektorium
Förordnanden

Direktör Lars-Olof Olvhag, X Svea, som ledamot från och med den 15 januari 2014 till och med den 14 januari 2020.
Rektor Bo-Yngve Arvidsson, X VPL, som ledamot från och med den 1 februari 2014 till och med den 31 januari 2020.

Stora Landslogen
Förordnande

Övertandläkare Måns Jungner, VIII Svea, som extra ceremonimästare från och med den 16 januari 2014 till och med den 31 december 2014.

7. Fördelningen (MNPL) 
Entledigande
Fil dr Jan Perselli, X MNPL, som ordförande mästare för S:t Johanneslogen Moria i Härnösand från och med den 1 februari 2014.

Från Ordens Kansli (2014-01-14)

1. Första Fördelningen ( Svea)
Förordnande

Verkställande direktör Peter Roos, VIII Svea, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen la Lumière i Stockholm från och med den 1 februari 2014 till och med den 31 januari 2020.

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnande

Enhetschef Anders Rapp, IX ÖPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Orion i Oskarshamn från och med den 22 februari 2014 till och med den 21 februari 2020.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnanden

Rektor Bo-Yngve Arvidsson, X VPL, förlängt förordnande som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Eugen i Örebro från och med den 1 mars 2014 till och med den 31 juli 2014.
Regionchef Peter Rasmuson, X VPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Andreaslogen Eugen i Örebro från och med den 1 augusti 2014 till och med den 31 juli 2020.

7.  Fördelningen (MNPL)
Förordnande

Vägbyggnadsingenjör Christian Wasell, VIII MNPL, som ordförande mästare (OM) för S:t Johanneslogen Moria i Härnösand från och med den 1 februari 2014 till och med den 31 januari 2020.

Från Ordens Kansli (2013-12-10)

Barmhärdighetsdirektorium
Förordnande

Redovisningskonsult Mårten Sandberg, X Svea, förlängt förordnande som ledamot från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2015.

Logedirektorium
Förordnande

Datalog Ulf Magnusson, X VPL, som ledamot från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019.

Planeringsdirektorium
Förordnanden

Bankdirektör Per Odgren, X Svea, förlängt förordnande som vice ordförande från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2014.
Civilingenjör Per Arosenius, X Svea, som ledamot från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2016.

Utbildningsdirektorium
Ordens arkiv och bibliotek
Förordnanden

Informationschef Per Magnus Bonthron, X Svea, förlängt förordnande som förste arkivarie från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2017.
Redaktör Kjell Lekeby, X Svea, förlängt förordnande som andre arkivarie från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2014.
Musikdirektör Erik Wadman, X Svea, förlängt förordnande som andre arkivarie från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019.
Fil.mag. Robert Carleson, IX Svea, som andre arkivarie från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019.
Överstelöjtnant Christer Göthe, IX Svea, herr Lars-Erik Olsson, IX Svea samt projektledare Tommy Westlund, IX Svea, förlängt förordnande som tredje arkivarie från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019.
Bokförläggare Mikael Gejel, VIII Svea, konsult Karl-Gunnar Hultland, X ÖNPL och marknadsekonom Ingvar Fröberg, X GPL, som tredje arkivarie från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019.

Stora Landslogen
Förordnaden

Säkerhetschef Marcus Qvennerstedt, X Svea, som andre ceremonimästare från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2016.
Jur.kand. Nils-Erik Larsson, VIII Svea, som tredje ceremonimästare från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2014.

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande

Komminister Jerry Högberg, X Svea, som ordförande mästare för S:t Andreaslogen S:t Eskil i Eskilstuna från och med den 1 februari 2014.

3. Fördelningen (GPL)
Entledigande 

Riksspelman Lars-Olof Ejstes, X GPL, som ordförande för Brödraföreningen Lidköpings Frimurarebröder i Lidköping från och med den 25 mars 2014.

5. Fördelningen (VPL)
Entledigande

Byggnadsingenjör Lars Rosell, X VPL, som ordförande för Brödraföreningen S:t Tomas i Filipstad från och med den 31 december 2013.

 

Från Ordens Kansli (2013-12-05)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnanden

Professor Edvard Nordlander, X VPL, som ordförande mästare (OM) i S:t Andreaslogen Gevalia i Gävle från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019.
Ingenjör Börje Monsen, X Svea, som ordförande mästare (OM) i S:t Johanneslogen Södermanland i Eskilstuna från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019.

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnande

Ingenjör Åke Suneson, X ÖPL, som ordförande mästare (OM) i S:t Johanneslogen S:t Jacob i Linköping från och med den 1 februari 2014 till och med den 31 januari 2020.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnanden

Kyrkokamrer Lars Lundblad, X VPL, som ordförande (O) i Brödraföreningen S:t Tomas i Filipstad från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019.
Civilingenjör Gunnar Gillman, X VPL, som ordförande (O) i Brödraföreningen Bergslagsbröderna i Lindesberg från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019.

6. Fördelningen (SCF)
Förordnande

Ekonomiemagister Anders Stenbock, IX SCF, som ordförande mästare (OM) i S:t Johanneslogen S:t Augustin i Helsingfors, Finland från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019.

8. Fördelningen (ÖNPL)
Förordnande

Docent Per Hörnsten, X ÖNPL, som ordförande mästare (OM) i S:t Andreaslogen Västerbotten i Umeå från och med den 30 december 2013 till och med den 29 december 2018.
 

 

Från Ordens Kansli (2013-11-27)

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande

Brandskyddskonsulent Magnus Jacobson, VIII Svea, som ordförande i Brödraföreningen Saltsjön i Saltsjöbaden från och med den 1 december 2013.

2. Fördelningen (SPL)
Entledigande

Överläkare Per Werner, X SPL, som andre deputerad provinsialmästare i Skånska Provinsiallogen från och med den 31 mars 2014.
Förordnanden
Överläkare Per Werner, X SPL, som förste deputerad provinsialmästare i Skånska Provinsiallogen från och med den 1 april 2014 till och med den 31 mars 2019.
Adjunkt Rolf Prag, X SPL, som andre deputerad provinsialmästare i Skånska Provinsiallogen från och med den 1 april 2014 till och med den 31 mars 2019.
Sales engineer Kjartan Magnusson, IX SPL, som ordförande (O) i Brödraföreningen Kronan i Landskrona från och med den 19 mars 2014 till och med den 18 mars 2019.

4. Fördelningen (ÖPL)
Ny lokal

Brödraföreningen Concordia i Eksjö har flyttat till nya lokaler för att framgent hålla sin sammankomster på Kaserngatan 36, 575 35 Eksjö.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnande

Ekonom Bertil Bergljung, IX VPL, som ordförande mästare (OM) i S:t Johanneslogen Engelbrecht i Örebro från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019.
 

 

Från Ordens Kansli (2013-11-21)

Utbildningsdirektorium
Förordnande

Ingenjör Karl-Gösta Nilsson, X SPL, som sekreterare i Utbildningsdirektorium från och med den 1 januari 2014 til och med den 31 december 2016.

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff
Entledigande

Konsult Hans Andréason, X SPL PBF, som arbetande ledamot från och med den 30 november 2013.
Förordnanden
Fil.dr Marcus Willén, IX VPLoch docent Henrik Bodgan, VIII GPL, som arbetande ledamöter  från och med den 30 november 2013 och till vidare.

Från Ordens Kansli (2013-11-19)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande
Överste Rutger Simonsson, VIII MStL, som ordförande i Brödraföreningen Olaus Petri i Strängnäs från och med den 7 december 2013 till och med den 6 december 2016.

2. Fördelningen (SPL) 
Förordnande

Socionom Urban Fasth, X SPL, förlängt förordnande som ordförande i Ystads Brödraförening i Ystad från och med den 1 mars 2014 till och med den 28 februari 2015.

 

Från Ordens Kansli (2013-10-23)

Informationsdirektorium
Förordnanden

Redaktör Anders Carlsson, X GPL, förlängt förordnande från och med den 1 augusti 2013 till och med den 31 december 2016.
Art director John Fahlnaes, IX GPL, förlängt förordnande från och med den 1 oktober 2013 till och med den 31 december 2017.
Herr Patric Meyer, X Svea, förlängt förordnande som sekreterare från den 1 augusti 2013 till och med den 31 december 2016.
Teologie doktor Bengt Klemets, X SCF, som ledamot från och med den 1 november 2013 till och med den 31 oktober 2019.
 

Från Ordens Kansli (2013-10-15)

Logedirektorium
Förordnande
Pol. mag. Bengt Nordlund, X GPL, som ledamot från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019.

Utbildningsdirektorium
Ordens Museum
Förordnande

Filosofie kandidaten Roger de Robelin, IX Svea, som museiföreståndare från och med den 1 november 2013 till och med den 31 oktober 2019.

Visitator a latere
Förordnande

Läraren Claes-Göran Strömberg, X ÖPL, som visitationssekreterare från och med den 1 januari 2014 till och med den 22 mars 2019.

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande

Civilingenjören Christan Storck, IX Svea, som Ordförande mästare i S:t Johanneslogen
la Lumière från den 31 januari 2014.
 

Från Ordens Kansli (2013-10-10)

Svenska Frimurare Orden

Bildande av Frimurarklubben Provincia
Ordens Stormästare har godkänt bildandet av Frimurarklubben Provencia i enlighet med bestämmelserna i OAL Kap 12 från och med den 1 januari 2014 med säte i Stockholm.

Entledigande i Orden
Specialläraren Bengt J Larsson, R&K, som Ordens banerförare (OB) den 31 december 2013.

Förordnanden i Orden
Specialläraren Bengt J Larsson, R&K, som Ordens instruktionsmästare (OI) tillika ordförande i Utbildningsdirektorium från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2015.
Teologie doktorn Kjell Hognesius, R&K, som Ordens banerförare (OB) tillika vice ordförande i Logedirektorium från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019.
Filosofie kandidaten Thomas Böös, R&K, som Ordens uppsyningsmästare (OU) från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019.

Utbildningsdirektorium
Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum
Förordnande

Personalchefen Jan Grenerfors, X ÖPL, som ledamot från och med den 15 september 2013 till och med den 31 december 2016.
 

Stora Landslogen
Entlediganden
Överstelöjtnanten Eberth Gustafson, R&K, som Förste storbevakande broder (FSBB) den 31 oktober 2013.
Civilekonomen Magnus Åkerman, R&K, som Andre storbevakande broder (ASBB) den 31 december 2013.
Teologie doktorn Kjell Hognesius; R&K, som Storintroduktör (SI) den 31 december 2013. 
Ingenjören Leif Lindqvist, R&K, som Storväktare (SV) den 31 oktober 2013.

Förordnanden
Civilekonomen Magnus Åkerman, R&K, som Storhospitalier (SH) tillika vice ordförande i Barmhärtighetsdirektorium från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019.
Direktören Kjell Pettersson, R&K, som Förste storbevakande broder (FSBB) från och med den 1 november 2013 till och med den 31 december 2018.
Överstelöjtnanten Eberth Gustafson, R&K, som Storväktare (SV) från och med den 1 november 2013 till och med den 31 december 2017.

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Polismästaren Stig Sandin, X Svea, som Ordförande mästare (OM) i Mälardalens Stewardsloge i Eskilstuna från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019.

2. Fördelningen (SPL)
Förordnanden

Överläkaren VDM Thomas Henningson, IX SPL, som Ordförande mästare (OM) i S:t Johanneslogen Kärnan i Helsingborg från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2017.

Verksamhetschefen Ulf Bergström, VIII SPL, som Ordförande (O) i Brödraföreningen Ängelholms Frimurareförening i Ängelholm från och med den 30 november 2013 till och med den 29 november 2019.

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnanden

Verkställande direktören Anders B Johansson, X ÖPL, som Ordförande mästare(OM) i S:t Johanneslogen Den Mellersta Pelaren i Jönköping från och med den 10 april 2014 till och med den 9 april 2019.

Laboratorieingenjören Peter Granstam, X ÖPL, förlängt förordnande som Ordförande mästare (OM) i S:t Johanneslogen S:t Jacob i Linköping från och med den 30 januari 2014 till och med den 1 februari 2014.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnande

Bergsingenjören Håkan Roos, X VPL, som Förste deputerad provinsialmästare (FDPM)
i Värmländska Provinsiallogeni Karlstad från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2016.

8. Fördelningen (ÖNPL)
Entledigande

Adjunkten Tommy Strand, X ÖNPL, som Ordförande mästare i S:t Andreaslogen Västerbotten i Umeå från den 18 juni 2013.

 

Från Ordens Kansli (2013-08-27)

Information
Lördagen den 14 september 2013 förrättas invigningen av logen Telge nr 169 tillhörande Storlogen för F.&A.M. i Finland (Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland).

Logen kommer att bedriva sin verksamhet på Igelsta gård i Södertälje (Östertälje).
Till invigningen har särskilda personliga inbjudningar sänts ut p g a det begränsade antalet platser.

Då logen, vilken arbetar i graderna I-III, tillhör en utländsk storloge kan endast svenska frimurare med lägst grad III framdeles besöka logemötena i Telge (Se OSK cirk 3/09 angående utländska relationer.)

 

Från Ordens Kansli (2013-08-20)

2. Fördelningen (SPL)
Entledigande

Ingenjören Björn Åhlander, X SPL, som Ordförande i Brödraföreningen Kronan i Landskrona från och med den 18 mars 2014.

4. Fördelningen (ÖPL)
Entledigande

Civilingenjören Johan Lejon, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Orion i Oskarshamn från och med den 1 juli 2013.
 

Från Ordens Kansli (2013-08-15)

Stora Landslogen
Förordnande

Majoren Ronny Schultz, R&K, som Storsekreterare från och med den 1 september 2013 till och med den 31 augusti 2019.

2. Fördelningen (SPL)
Ändring av verksamhet

Eslövs Frimurareförening i Eslöv arbetar från och med 2014 och tillsvidare i Johannesgraderna.

 

Från Ordens Kansli (2013-08-13)

Barmhärtighetsdirektorium
Förordnande

Direktören Arne Svenson, X GPL, som ledamot från och med 1 september 2013 till och med den 31 augusti 2019.

Ordens Kansli
Enledigande

Majoren Ronny Schultz, R&K, som avdelningschef Inrikes ärenden den 31 augusti 2013.

Förordnande
Försäljningschefen Hans Webert, X Svea, som avdelningschef Inrikes ärenden från och med den 1 september 2013 till och med den 31 augusti 2015.

 

Från Ordens Kansli (2013-06-24)

Drätseldirektorium
Förordnande

Greven Carl Bernadotte af Wisborg, VI GS, som ledamot från och med den 1 mars 2013 till och med den 31 december 2018. (Dispens Sjunde kap. 3 § OAL).

 

Från Ordens Kansli (2013-06-13)

Ny S:t Andreasloge
Ordens Stormästare har beslut godkänna inrättandet av en ny S:t Andreasloge nämligen S:t Andreaslogen De Två Nycklar, inledningsvis i Stockholm och senare med säte i Södertälje,
med förkortning D2N och logenummer 1042. Logen lyder under provinsialmästaren i Svea Provinsialloge och invigning sker söndagen den 15 september 2013.

Planeringsdirektorium
Förordnande

Verkställande direktören Gabriel Anderbjörk, VIII Svea, som ledamot från och med den 1 maj 2013 till och med den 31 december 2016.

Stiftelsen Frimurare Ordens Stamhusfond
Förordnande

Direktören Carl-Gustaf Piehl, R&K, som ordförande från och med den 1 januari 2013 till och med 31 december 2014.

Ingenjören Håkan Håstlund, X Svea, bankdirektören Bengt Gewalli, X Svea, bankdirektören Michael Boström, X Svea och marknadsekonomen Pierre Dunbar, X Svea som ledamöter från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2014.

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Bankdirektören Peter Westrup, X Svea, som deputerad provinsialmästare och tjänsteförrättande provinsialmästare och ansvarig för första fördelningen från och med den 15 juni 2013 till och med den 20 mars 2014.

Företagaren Michael MacLaine, VIII Svea, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen De Två Nycklar inledningsvis i Stockholm och senare i Södertälje från och med den 15 september 2013 till och med den 14 september 2019.

5. Fördelningen (VPL)
Entledigande

Direktören Åke Paulsson, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen S:t Mikael i Mora från den 25 september 2013.

 

Från Ordens Kansli (2013-06-12)

Stora Landslogens Åminnelsehögtid den 9 september 2013

Måndagen den 9 september 2013 genomför Stora Landslogen sin Åminnelsehögtid. 
Logen genomförs i första graden, varför alla bröder välkomnas till denna högtid.

Plats: Stamhuset i Stockholm.
Tid: Logen börjar kl 1830. Platserna intagna kl 1820.
Klädsel: Frack med svart väst, prästdräkt alternativt mörk kostym.
Anmälan: Anmälan till måltid görs senast måndagen den 26 augusti.
Måltidskostnad: 325 kr.

Anmälan görs endast genom att måltidskostnaden, 325 kr, insätts på Stora Landslogens PlusGiro-konto: 51 66 25-1 tillsammans med uppgift om namn och grad.
Senaste anmälningsdag är måndagen den 26 augusti.

Inbetalning från utlandet: Betalning skall ske i SEK, IBAN: SE74 9500 0099 6042 0516 6251, BIC/SWIFT: NDEASESS.

Storceremonimästaren nås via e-post på scm@frimurarorden.se.

Stockholm den 12 juni 2013
På Stormästarens uppdrag

Ingmar Börjesson
OSK

Anders Grafström
SS

 

Från Ordens Kansli (2013-06-04)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande
Aviatören Bo Johnsson, X Svea, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Västmanland i Västerås från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019.

2. Fördelningen (SPL)
Förordnande
Tulltjänstemannen Bertil Karlsson, VIII SPL, som Ordförande i Frimurarföreningen Ronneby Brödraförening i Ronneby från och med den 1 oktober 2013 till och med den 30 september 2019.

3. Fördelningen (GPL)
Upphörande som deputationsloge

Brödraföreningen Den Flammande Stjärnan i Uddevalla uppdrag som deputationsloge
under S:t Johanneslogen Räta Vinkeln i Vänersborg upphör från och med den 1 juli 2013.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnande

Civilekonomen Lassä Bröms, VII VPL, som Ordförande i Brödraföreningen S:t Mikael i Mora från och med den 26 september 2013 till och med den 25 september 2019.

 

Från Ordens Kansli (2013-05-16)

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande
Kriminalvårdschefen Anders Hedin, X Svea, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Gevalia i Gävle från den 31 december 2013.

2. Fördelningen (SPL)
Förordnande

Försäljningsdirektören Mats Strömberg, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Acacian-Malmöhus i Malmö från och med den 1 juli 2013 till och med den 30 juni 2019.

 

Från Ordens Kansli (2013-04-23)

2. Fördelningen (SPL)
Förordnande
Primärvårdschefen Benny Ståhlberg, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Christopher i Kristianstad från och med den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2019.

3. Fördelningen (GPL)
Bildande av Frimurarklubben Bohuslän
Provinsialmästaren i Göta Provinsialloge har den 4 april 2013 godkänt bildandet av Frimurarklubben Bohuslän i Fjällbacka. Ordförande konsulten Stefan Frökärr, VIII GPL.
Två aktiviteter inplanerade under sommaren den 27/6 respektive 25/7.
 

7. Fördelningen (MNPL)
Förordnande
Distriktschefen Tommy Palm, X MNPL, som Ordförande i Brödraföreningen Unitas i Sundsvall från och med den 23 april 2013 till och med den 22 april 2019.

 

Från Ordens Kansli (2013-04-10)

Svenska Frimurare Orden
Informationsdirektorium
Förordnande
Kundtjänstchefen Patrik Andersson, VIII ÖNPL, som ledamot från och med den 1 maj 2013 till vidare, dock längst till den 30 april 2019.

Visitator a latere
Förordnande
Fraktmäklaren Torgny Söderberg, X PBF VPL, förlängt förordnande som visitations-sekreterare från årsskiftet 2013/2014 till och med den 31 december 2016.

Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond
Förordnanden
Specialläraren Bengt J Larsson, R&K, och civilingenjören Göran Maniette, R&K, som ledamöter i styrelsen från och med den 5 maj 2013 och tills vidare, dock längst intill den 30 april 2019.

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande
Överstelöjtnanten Alf Görsjö, IX Svea, som Ordförande i Brödraföreningen Olaus Petri i Strängnäs från och med den 6 december 2013.
 

 

Från Ordens Kansli (2013-04-08)

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnanden
Försäljningschefen Rolf Svensson, X ÖPL, förlängt förordnande som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Helios i Reftele från och med den 22 april 2013 till och med den 12 oktober 2013.
Verktygsmakaren Per-Olof Fryelegård, VIII ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Helios i Reftele från och med den 13 oktober 2013 till och med den 12 oktober 2019.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnande
Direktören Rune Gustafsson, X VPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Gustaf Wasa i Falun från och med den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2019.

 

Från Ordens Kansli (2013-03-12)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Arkitekten, verkställande direktören Pelle Björklund, X Svea, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Den Nordiska Första S:t Johannislogen från och med den 1 juli 2013 till och med den 30 juni 2019.

2. Fördelningen (SPL)
Entledigande

Lektorn Gert Björnlund, X SPL, som Andre Deputerad Provinsialmästare i Skånska Provinsialogen från och med den 2 mars 2013.

4. Fördelningen (ÖPL)
Förlängt förordnande

Docenten Lars Bergholtz, R&K, som Provinsialmästare i Östgöta Provinsialloge från och med den 29 mars 2014 till och med den 4 april 2014.

 

Från Ordens Kansli (2013-02-21)

Svenska Frimurare Orden
Entledigande
Universitetslektorn Göran Laurelii, R&K, som Stormästarens Prokurator den 23 mars 2013.

Barmhärtighetsdirektorium
Förordnande

Professorn Göran Karlsson, X GPL, utnämnd R&K, som Ordens Administrator tillika Ordförande i Barmhärtighetsdirektorium från den 23 mars 2013 till och med den 22 mars 2019.

Utbildningsdirektorium
Förordnande
Specialläraren Bengt J Larsson, R&K, PM MNPL, som Ordens Banérförare tillika Ordförande i Utbildningsdirektorium från den 5 maj 2013 till och med den 31 december 2015.

Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond
Entledigande
Länsöverdirektören Bo Hansson, R&K, PM Svea, som ledamot från och med den
24 mars 2013.

Stora Landslogen
Förordnanden

Specialläraren Bengt J Larsson, R&K, PM MNPL, bankdirektören Christer Persson, R&K, PM SPL från den 2 mars 2013 och köpmannen Leif Wadell, R&K, PM GPL som ledamöter i Magistralrådet till och med den 31 december 2015.

Byggnadsingenjören Bengt Bengtsson, X SPL, utnämnd R&K, som Ordens Storinkvisitor från och med den 23 mars 2013 till och med den 22 mars 2019.

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande

Länsöverdirektören Bo Hansson, R&K, som Provinsialmästare i Svea Provinsialloge från och med den 24 mars 2013.

7. Fördelningen (MNPL)
Förordnande

Majoren Sten-Olof Eriksson, X MNPL, utnämnd R&K, som Provinsialmästare i Mellersta Norrlands Provinsialloge från och med den 4 maj till och med den 30 maj 2018.

Från Ordens Kansli (2013-02-14)

Svenska Frimurare Orden
Ny Brödraförening
Stormästaren har beslutat godkänna inrättandet av en ny brödraförening nämligen Kapitelbrödraföreningen De Sju Lampor i Gävle med förkortningen D7L och brödraföreningsnummer 1124.
Kapitelbrödraföreningen lyder under Provinsialmästaren för Svea Provinsialloge och invigning sker lördagen den 20 april 2013.

Stora Landslogen
Förordnande
som Stormästarens Uppvaktande Bröder (SUB)
Bankdirektören Ulf von Feilitzen, X Svea, som SUB X, till och med den 31 december 2013.
Poliskommissarien Anders Lindqvist, X Svea, som SUB X, från och med den 1 januari 2014.
Filosofie kandidaten Per G Olson, X Svea, som SUB X, poliskommissarien Dan Lindqwister, IX Svea som SUB IX, arbetsledaren Kimmo Jää-Aro, IX Svea som SUB IX, 
brandskyddskonsulenten Magnus Jacobson, VIII Svea, som SUB VIII och verkställande direktören Bo Ericson, VIII Svea, som SUB VIII.

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande

Filosofie doktorn Olle Hammermo, X VPL, som Ordförande i Kapitelbrödraföreningen
De Sju Lampor i Gävle från och med den 20 april 2013 till och med den 19 april 2019.

2. Fördelningen (SPL)
Entledigande

Överläkaren Per Werner, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen
S:t Christopher i Kristianstad från och med den 30 april 2013.

Förordnande
Överläkaren Per Werner, X SPL, som Andre Deputerad Provinsialmästare i Skånska Provinsiallogen i Kristanstad från och med den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2019.

4. Fördelningen (ÖPL)
Entledigande

Personskaderegleraren Duncan Nordström, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Oscar Fredrik i Norrköping från och med den 19 mars 2013.

Förordnande
Röntgenläkaren Lars Norén, VIII ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Oscar Fredrik i Norrköping från och med den 19 mars 2013 till och med den 18 mars 2019.

5. Fördelningen (VPL)
Entledigande

Skattedirektören Ingemar Dahlén, X VPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Gustaf Wasa i Faun från och med den 1 mars 2013.
 

7. Fördelningen (MNPL)
Entledigande

Specialläraren Bengt J Larsson, R&K, som Provinsialmästare i Mellersta Norrlands Provinsialloge i Härnösand från och med den 4 maj 2013.
Ingenjören Eric Olofsson, X MNPL, som Ordförande i Brödraföreningen Unitas i Sundsvall från och med den 1 april 2013.

Förordnande
Ingenjören Eric Olofsson, X MNPL, som Andre Deputerad Provinsialmästare i Mellersta Norrlands Provinsialloge i Härnösand från och med den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2019.

 

Från Ordens kansli (2013-02-05)

2. Fördelningen (SPL)
Förordnande

Lektorn Gert Björnlund, X SPL, som Förste Deputerad Provinsialmästare i Skånska Provinsiallogen från och med den 2 mars 2013 till och med den 31 mars 2014.

3. Fördelningen (GPL)
Förordnande

Pol mag Bengt Nordlund, X GPL, som Andre Deputerad Provinsialmästare i Göta Provinsialloge från och med den 8 mars 2013 till och med den 7 mars 2019.

8. Fördelningen (ÖNPL)
Förordnande

Civilekonomen Lars Sjöberg, X ÖNPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Jakob Ulfsson i Luleå från och med den 1 juni 2013 till och med den 31 maj 2019.

 

Från Ordens kansli (2013-01-28)

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämt följande bröder att från den 23 mars 2013 vara

Riddare och kommendör med Röda korset
Byggnadsingenjören Bengt Bengtsson, X SPL, OM Carl
Majoren Ronny Schultz, X Svea, AChI  L PD  L PD-PD-DK
Majoren Sten-Olof Eriksson, X MNPL, FDPM MNPL och
Professorn Göran Karlsson, X GPL, ADPM GPL  L BD

samt utnämt följande bröder att från den 23 mars 2013 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken
Auktoriserade revisorn, civilekonomen Edward Waller, X Svea, f ledamot i PD och DD,
f revisorn i FrimS och Svea PL och
Informationschefen Curt Hansson, X SPL, FÖS SPL  L PD-PD-AU.
 

Angående utnämning av Riddare Carl XIII:s Orden

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2013 utnämnt
diplomingenjören Göran Andersson, R&K SMS och
säkerhetschefen Nils Magnusson, R&K, PM SPL, förordnad SMP,
till nya Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

 

Från Ordens kansli (2013-01-26)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande
Begravningsentreprenören Roger Hansson, X Svea, som Ordförande i Brödraföreningen S:t Botvid i Nyköping från och med den 1 mars 2013 till och med den 28 februari 2019.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnande
Civilingenjören Magnus Nilsson, VIII VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Prudentia
i Arvika från och med den 15 februari 2013 till och med den 14 februari 2019.

6. Fördelningen (SCF)
Förordnande
Företagaren Björn Geelnard, IX SCF, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Ledstjärnan i Mariehamn i Finland från och med den 1 april 2013 till och med den 31 januari 2019.
 

Från Ordens kansli (2013-01-15)

1. Fördelningen (Svea)
Förordnande
Kommunikationskonsulten Arne Sandemo, X Svea, som Ordförande i Kapitelbrödra-
föreningen Vidar i Uppsala från och med den 1 februari 2013 till och med den 31 januari 2019.

2. Fördelningen (SPL)
Förordnanden
Poliskommissarien Anders Knutsson, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Gustaf i Karlskrona från och med den 16 mars 2013 till och med den 15 mars 2019.
Lantmästaren Richard Weibull, IX SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen
Carl X Gustaf i Helsingborg från och med den 1 februari 2013 till och med den 31 januari 2019.
Rektorn Carl-Peter Lindén, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Carl i Kalmar från och med den 6 april 2013 till och med den 5 april 2019.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnande
Skattedirektören Ingmar Dahlén, X VPL, som Andre Deputerad Provinsialmästare i Värmländska Provinsiallogen i Karlstad från och med den 1 mars 2013 till och med den
28 februari 2019.

6. Fördelningen (SCF)
Förordnande

Kyrkoherden Anders Lindström, VIII SCF, som Ordförande Mästare i S:t Johannes-
logen Axel Gabriel Leijonhufvud i Ekenäs i Finland från och med den 5 februari 2013 till och med den 31 december 2018.