Om personuppgiftsbehandling

Från och med den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (PuL) i Sverige. Lagen, som har sin grund i ett EU-direktiv, syftar till att skydda privatpersoner mot att deras integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Syftet med Svenska Frimurare Ordens medlemsregister är att behandla personuppgifter om samtliga medlemmar inom Orden. Orden är att betrakta som ideell förening.

Medlemsregistret erfordras för

• utgivning av medlemsmatrikel,

• adressering vid utsändning av tidskrifter, informationsblad, inbetalningsavier och andra medlemsmeddelanden,
• medlemsstatistik.

Dessutom erfordras medlemsregistret som underlag för befordran inom Orden och för uppföljning av medlemskapet som

• registrering av närvaro,
• registrering av inbetalning av medlemsavgifter och aktuell ställning inom Orden samt historik.

Utöver detta kan det förekomma lokala tillägg dels på fördelningsnivå och dels i de lokala arbetskopior av registret som förekommer inom de flesta loger och brödraföreningar.

I det fall den enskilde brodern önskar information om de personuppgifter som finns om honom kan han ta kontakt sekreteraren i sin loge eller brödraförening.

Anders Grafström
Storsekreterare