Frimureriet i världen

I hela världen finns det mellan fem och sex miljoner frimurare. Storlogerna i de olika länderna är nationellt självständiga. Någon internationell frimurerisk ”paraplyorganisation” finns inte.

Däremot uppehåller Svenska Frimurare Orden vänskapliga förbindelser med andra storloger med likartade mål. Dessa frimurarorganisationer arbetar i många fall efter mönster som avviker från det svenska systemet, men de grundläggande principerna är desamma. Det svenska systemet med sin uttalat kristna grundsyn praktiseras i samtliga nordiska länder. I andra Storloger i världen förutsätts att medlemmarna tror på ett högsta väsen (eng. Supreme Being)