En öppen Orden

Frimurarorden har en öppen famn mot omvärlden. Ingenting utom ritualerna är hemliga.

Förr rådde det total tystnad om frimureriet - både om dess ändamål och medel och vad som företogs inom Orden. Frimureriet har därför helt naturligt genom åren betraktats som ett hemlighetsfullt och ett med mystik förenat ordenssällskap. Det svenska frimureriet är inte hemligt. Vi talar öppet om Ordens uppbyggnad, mål och avsikter, men har en slutenhet mot omvärlden när det gäller ritual- och gradgivningar. Vi berättar öppet om att vi finns genom t.ex. Ordens Allmänna Lagar (utgiven i bokform) som är helt offentliga och behandlar, förutom organisation och uppbyggnad, förutsättningarna för medlemskap, Ordens grundvalar och den enskilde frimurarbroderns plikter. Ordens matrikel är offentlig och upptar våra medlemmar, deras ålder, yrke, bostadsort och logetillhörighet. I matrikeln redovisas även Ordens organisation. Matrikeln finns bl a på bibliotek. Ordens officiella organ utgörs av den periodiskt utkommande tidskriften Frimuraren.

Det är lätt att hitta till våra loger och brödraföreningar. Vid informationsmöten för presumtiva bröder, som i regel hålles av varje S:t Johannesloge en eller flera gånger per år, inbjudes även hustru/sambo för information om Svenska Frimurare Orden och dess mål och verksamhet. Även logelokaler visas.

Det inre arbetet med ritualbundna gradgivningar är som vi tidigare uppgav inte offentligt. Den som upptas i Orden eller recipierar i högre grad får under receptionen upplevelser, som ger honom värdefulla och berikande minnen för livet. Kännedom i förväg om vad som sker skulle till stor del försvaga pedagogiken och förta verkan av intrycken. För medlemmen upplevs den ålagda tystnadsplikten om ritual- och gradgivning som naturlig. Orden har ett gradsystem med tio grader där medlemmen stegvis genomgår en utvecklingsprocess. Den gradindelade framställda uppbyggnaden med dess pedagogik har som syfte att berika medlemmen vad gäller personlig utveckling, brödragemenskap och barmhärtighet.