Vad är frimureri?

Frimureriet har till syfte att verka för mänsklighetens förbättring och förädling genom att främja ödmjukhet, tolerans och barmhärtighet samt att visa detta i ord och handling.

Orden är en på kristen grund vilande sammanslutning av män från skilda samhällsgrupper, yrken och åldrar, vilka träffas under värdiga former. Vid vissa tillfällen bjuds familjer och närstående in till innehållsrika aktiviteter.
 
Orden vill utifrån sin ideologiska grundsyn ge:
• tillfällen till stillhet och reflexion över livets mening och mål,
• skönhetsupplevelser genom vackra ceremonier och lokaler,
• möjlighet till personlig utveckling och inre mognad genom den eftertanke
  och de lärdomar, som frimureriets ritualer och symboler ger anledning till,
• äkta och berikande gemenskap, som även inspirerar till ett aktivt engagemang
  för medmänniskors bästa.

Frimureriet är i grunden en idé som skulle existera som sådan, även om det inte fanns någon organisation som utövade den. Frimurarlogen är den plats inom vilken frimureriets idé tagit form och görs tillgänglig för dess medlemmar. Men frimureriets idé kan också utövas av människor som inte är medlemmar i någon orden. Sannolikt finns också delar av frimureriets idé i andra sammanslutningar, öppna för såväl män som kvinnor.
 
Det nutida frimureriet växte fram i England och Skottland under 1600-talet senare hälft som ett etiskt-filosofiskt system, en personlighetsutveckling där ökade kunskaper erhålles gradvis om livets mening, baserat på byggnadskonstens symbolik genom de verktyg som användes i det rituella arbetet.