Nordliga Kronan
1034
Nordliga Kronan
Besöksadress:
Östra Stationsgatan 15, Bollnäs
Postadress:
Östra Stationsgatan 15
82142 BOLLNÄS

Sekr. 070-5605240
nordliga.kronan@frimurarorden.se

Nordliga Kronan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Nordliga Kronan 1909-2012

Det verkliga initiativet till att bilda en frimurarförening i Bollnäs togs i december 1907, då en inbjudan utgick till ett antal personer att ”sammankomma å Bollnäs Järnvägshotell” 11 januari året därpå för att bilda en Frimurarklubb. Det var sju Bollnäsfrimurare som stod bakom inbjudan. På det konstituerande sammanträdet antecknade sig ytterligare 14 medlemmar. Till Ordförande valdes häradsskrivaren Rudolf Mattson.

Efter nödvändiga förberedelser och tillstånd kunde Nordliga Kronans första sammanträde hållas 16 oktober 1909. Under de första tio åren ökade medlemsantalet kraftigt och var år 1919 uppe i nästan 100 bröder. Från början hyrde man ett par rum i Järnvägshotellet men hade tidigt inriktning på egna lokaler. I oktober 1926 kunde första sammanträdet hållas i den nya lokalen, sedermera benämnd Hantverkslokalen.   

Ännu ett skifte av lokaler skedde 1962, då inflyttning skedde till översta våningen i en nybyggd hotellfastighet vid Stationsgatan och där är fortfarande föreningens lokaler.
Stiftelsen Ingeborg och Otto Larzons donationsfond, skapad 1946 efter donation från Ingeborg Schenström, förvärvade sedan hela hotellfastigheten, som fick namnet Frimurarhotellet. År 1997 avyttrade stiftelsen hotellfastigheten.

Verksamheten i Nordliga Kronan har under åren präglats av stor aktivitet och utveckling av det frimureriska arbetet.  Tillstånd erhölls 1996 att anordna deputationsloge i graderna I och II under Johanneslogen Polstjernan i Gävle. Det lokala arbetet i brödraföreningen har ständigt vidareutvecklats med sammankomster även i graderna tre till nio.
Vi recipierar nu själva 4-6 nya medlemmar per år. I övrigt anordnas en sammankomst i vardera grad III-IX. Mot bakgrund av det ökade antalet sammanträden finns numera tre ämbetsmän på varje befattning. Det har inneburit att utbildning och fortbildning av ämbetsmännen har fått stort utrymme. Seminarier har hållits bl.a. kring de första kapitlen  i Ordens lagar, Ordens ideologiska grundsyn, några graders ritualer och ämbetsmännens arbetsuppgifter.

Rekryteringen av nya bröder är god. Föreningen har för närvarande ca 135 medlemmar.
Ett nära samarbete sker med S:t Johanneslogen Polstjernan och S:t Andreaslogen Gevalia i Gävle. Gemenskapen mellan frimurarsamhällena i Gästrikland och Hälsingland har därmed fördjupats.

Föreningens ekonomi är god och gynnas av att viss avkastning från Ingeborg och Otto Larzons donationsfond årligen tillföres föreningen. Föreningen har därmed fått möjligheten att bedriva en bred och kraftfull Caritasverksamhet med understöd till frimurarföreningens  behövande   medlemmar och deras familjer samt till välgörande och allmännyttiga  ändamål inom Bollnäs församling.  Caritasgruppen uppvaktar vid högtidsdagar, besöker vid bröders sjukdom, försöker motivera  ”sällan-bröder” till föreningens sammankomster samt följer upp hälsoläget bland bröderna.

Resor och evenemang med deltagande av brödernas damer har rönt mycken uppskattning. Bland resor kan t.ex. nämnas utflykter till Trondheim, Åbo, Island och Wien.

Sedan år 1992 anordnar Nordliga Kronan s.k. Öppet Hus i december. Medlemmar med anhöriga och änkor till avlidna bröder bjuds in till Luciaprogram med efterföljande gemenskap vid kaffeborden.

Uppskattat bland bröderna är träffarna vid måndagskaffet som började serveras 1985. Träffarna är ett utmärkt forum, för både äldre och nya frimurarebröder att kunna utbyta information och tillfällen ges till svar på frågor, som kan vara aktuella, framför allt för nyantagna bröder.


Nordliga Kronan i Bollnäs
Bertil Hulth
FS
Tel. 070-5605240