Tidsnummer   2020-11-10 kl 1700.

Covid 19-pandemin slår hårt mot det svenska samhället och därmed mot vår Ordens verksamhet. I Sverige och Finlands myndigheterna givit anvisningar med dramatiska begränsningar för sammankomster i våra loger, brödraföreningar och klubbar. Nedan ges en kort översikt om läget inom Orden.

Första fördelningen

(Stockholm, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Gotland)

SVEA hänvisar till Folkhälsomyndighetens uppmaning den 19 oktober avstå från inomhusmiljöer som butiker, köpcentra, museer, bibliotek, badhus och gym. Bara nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

Avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar för alla födda före 2005.

Undvika fysisk kontakt annat än med närstående, vilket innebär avrådan från att delta i fester eller liknande socialt umgänge.

PM för 1.fördelningen har fattat beslutet att pausa logeverksamheten t.o.m. 19 november, men kan detta förlängas beroende på nya folkhälsodirektiv.

Beträffande brödraföreningar må Ordförande och ämbetsmän fatta egna beslut.

Andra fördelningen

(Skåne, Blekinge, Kronoberg, Södra Halland, Södra Kalmar med Öland)

Pandemin inverkar på olika sätt inom 2. fördelning. Steg II gäller generellt. I Skåne, Kronobergs oh Hallands län har många loger och brödraföreningar ställt in verksamheten i november alternativt ända fram till årsskiftet. Ytterligare begränsningar från myndigheterna är att vänta i Blekinge. Lokala avvikelser förekommer.

Tredje fördelningen

(Västra Götaland)

I Göta Provinsialloge mottog man från Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen informationen om en ökande och oroande smittospridning av Covid 19. Där framkom bl.a. att man skall avstå från inomhusmiljöer, avstå från att delta i möten och att inte ha fysisk kontakt med andra än närstående.

Mot denna bakgrund har PM i 3.fördelningen tagit beslutet att pausa frimurarverksamheten i alla enheter i Västra Götaland inklusive Brödraföreningen Västerhavet i Kungsbacka till den 19 november med direktiven att planerad verksamhet får skjutas upp och genomföras när förhållanderna ändras.

Fjärde fördelningen

(Jönköping, Kalmar, Östergötland)

Coronapandemin har återigen tagit fart i Östergötland. I och med det allvarliga läget med ökad smittspridning, vilket kan orsaka ökad belastning på sjukvården, har Länstyrelsen i Östergötland skärpt de lokala rekommendationerna. Dessa gäller fram till 19 november.

PM har tagit beslutet att stänga all logeverksamhet i Östergötland under den tid som de nya restriktionerna gäller. Det betyder att orterna Linköping, Motala och Norrköping drabbas. Även Jönköpings län har infört nya restriktioner för att dämpa spridning av coronaviruset. Dessa gäller fram till den 24 november. Nedstängningen rör våra loger och brödraföreningar i Jönköping, Eksjö, Vetlanda, Reftele och Värnamo. Enheterna i Kalmar län, dvs i Västervik och Oskarshamn, är också berörda.

Femte fördelningen

(Dalarna, Värmland, Örebro)

Värmländska Provinsiallogen har fattat ett beslut om nedstängning fram till årsskiftet.  Enbart administrativt arbete är tillåtet. Beslutet grundar sig bl. a. på höga smittotal framförallt i Örebro och Dalarna och även på en snabbare ökningstakt i Värmland.

Sjätte fördelningen

(Finland)

I november gäller begränsningar för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster enligt direktiv från Regionförvaltningsverket i Södra Finland så, att vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer IHV:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner fortsättningsvis måste följas.

Av detta följer att Kapitelmästaren rekommenderar att sammankomster i logelokaler utan reception kan genomföras med max 20 deltagare inom samtliga geografiska områden vi verkar i, om inte lokala myndigheter uppställer strängare regler.

I Finland gäller steg 2 plus möjligheten att genomföra receptioner i grad I. Dock gället att ingen receptionsverksamhet är tillåten under november utom särskilt överenskomna i grad I.

Sjunde fördelningen

(Västernorrland, Jämtland)

 All verksamhet inom Sjunde Fördelningen stängs ned från och med torsdagen den 5 november och till dess annat meddelas. Gäller såväl rituella som icke rituella sammankomster. Bakgrunden är den skenande coronapandemin.

Åttonde fördelningen

(Västerbotten, Norrbotten)

Smittskyddsläkaren har givit förslag på lokala restriktioner i Region Norrbotten Förra veckan meddelades c:a 230 nya fall, vilket är en kraftig ökning. Även andelen positiva tester har ökat.  I Regionen uppmanar man att undvika onödiga resor, att färdas inom kollektivtrafiken, uppmuntrar att jobba hemifrån om möjligt och begränsa antalet kunder i butiker.

Pandemin inverkar på olika sätt inom ÖNPL. Steg II genomförs med lokala avvikelser i loger och brödraföreningar. Ytterligare begränsningar från myndigheterna är att vänta.

Verksamheten framöver

Förberedelser för verksamhet i steg III ska förberedas. OBS – Om och när Orden övergår till steg III kommer OSM meddela beslut härom. Arbetet i Ordens alla enheter beräknas kunna genomföras i sin helhet i steg III från och med 2021-01-01 under förutsättning att myndigheternas begränsningar tillåter detta.

Enheter uppmuntras att öva receptionsloger ur smittskyddssynpunkt i första hand grad I, IV-V och VII. Detta gäller även förflyttningar och måltider.

Genomförda övningar rapporteras av enheter till PM och vidare till OSMSTAB för sammanställning och analys. Övningar är ett måste för att få genomföra ”skarpa” receptioner när den dagen kommer.

Slut